Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

PLAN PRACY RADY GMINY W CZERNIKOWIE NA 2015r.

Lp.

Termin

Tematyka sesji

Odpowiedzialni za przygotowanie materiałów

1.

Styczeń

30 (piątek)

 • Uchwalenie budżetu gminy Czernikowo na 2015 r.
 • Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz informacja o planie pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na 2015 r.
 • Skarbnik Gminy
 • J. Makowska

Przewodnicząca RG, Przewodniczący Komisji RG

2.

Luty

27 (piątek)

 • Opiniowanie „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernikowo”
 • Informacja o realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy
 • W. Wernerowicz
 • K. Zagajewska

2.

Marzec

27(piątek)

 • Stanowisko Rady Gminy w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2016 r.
 • Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy / Komendant Posterunku Policji w Lubiczu, Straż Gminna, OSP/.
 • Sytuacja finansowa OSP, straży gminnej oraz informacje z działalności w roku 2014
 • Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 r ./ LZS i kluby sportowe, stowarzyszenia /.
 • Skarbnik Gminy
 • Komendant Straży Gminnej
 • P.Pujer

3.

Maj

19 (wtorek)

 • Sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za ubiegły rok . Informacja o stanie mienia gminnego.
 •  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  za 2014r.
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Ocena zasobów Pomocy Społecznej na 2014 rok.
 • Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i funkcjonowania samorządowej instytucji kultury –Gminnej Biblioteki  Publicznej za 2014 r.
 • Informacja o realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi., utrzymanie czystości i porządku w gminie
 • Skarbnik Gminy
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • J. Makowska
 • Kierownik GOPS
 • Dyrektor Biblioteki Gminnej
 • E. Barszczyk

4.

Wrzesień

29 (wtorek)

 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminu za rok szkolny 2014/15
 • Informacja Wójta i Przewodniczącego RG o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 • Kierownik GZOS
 • Wójt, Przewodnicząca RG

5.

Listopad

20 (piątek)

 • Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 r.
 • Ustalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2016 r.
 • Uchwalenie rocznego programu współpracy gminy  z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.
 • Wójt
 • Kierownik GZK
 • P. Pujer

6.

Grudzień

29 (wtorek)

 • Uchwalenie budżetu Gminy na 2016r.
 • Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2015r. oraz realizacji inwestycji i przedsięwzięć gminnych.
 • Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych 2016 r.
 • Przyjęcie sprawozdań z wykonania planu RG i działalności Stałych Komisji RG za 2015r.
 • Skarbnik Gminy
 • Wójt
 • Przewodnicząca RG, Przewodniczący Komisji Stałych

Tematyka stała:

 1. Rozpatrywanie projektów i podejmowanie uchwał w sprawach:
 • bieżącej realizacji budżetu,
 • edukacji, kultury i sportu,
 • obrotu nieruchomościami gminnymi,
 • zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska,
 • działalności jednostek gminy
 1. Informacja  Wójta z działalności między sesjami.

Pod obrady Sesji wprowadzane będą sprawy wynikające  z aktualnych potrzeb gminy, jak również z sytuacji gospodarczej i politycznej kraju.

Z powodów niezależnych od  zwołującego Sesję , terminy posiedzeń Rady Gminy  mogą ulec  zmianom.

Przewodnicząca Rady Gminy

 Jadwiga  Padlewska

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-10 07:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-28 13:18

Terminarz pracy Stałych Komisji Rady Gminy Czernikowo na 2015 rok Posiedzenia wspólne

 1.    27.01.2015
 2.    25.02.2015
 3.    24.03.2015
 4.    24.04.2015
 5.    15.05.2015
 6.    16.06.2015
 7.    03.07.2015
 8.    25.09.2015
 9.    17.11.2015
 10.    22.12.2015
   
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-10 07:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-10 07:58

Plan Pracy Komisji RG w Czernikowie na 2015r.

Termin

Tematyka komisji

Odpowiedzialne komisje

Styczeń

27.01- k. wspólna

 • Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015r.
 • Opiniowanie budżetu gminy na 2015 rok
 • Komisja Budżetu
 • Komisja Edukacji
 • Komisja Infrastruktury
 • Komisja Rewizyjna

Luty

 

25 .02- k. wspólna

 • Analiza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 • Analiza Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernikowo
 • Komisja Infrastruktury
 • Komisja Edukacji
 • Komisja Budżetu

Marzec

 

17.03-

k. Infrastruktury i Edukacji

 

24.03- k. wspólna

 • Analiza stanu środowiska naturalnego Gminy oraz możliwości rekultywacji wysypiska w Jackowie.
 • Zapoznanie z funkcjonowaniem OSP i zadaniami Straży Gminnej oraz informacje z ich działalności za 2014 rok.
 • Kontrola stanu obiektów szkolnych, sportowych i rekreacyjnych w gminie (komisje wyjazdowe – szkoły, przedszkola, świetlice, boiska).
 • Komisja Infrastruktury
 • Komisja Edukacji
 • Komisja Budżetu

Kwiecień

 

Termin do uzgodnienia

 

24.04- k. wspólna

 • Spotkanie z przedstawicielami WZIR i GSW w sprawie funkcjonowania melioracji.
 • Informacja z działalności gminnej spółki wodnej

 

 • Informacje z działalności  i wyników finansowych Gminnego Zakładu Komunalnego.
 • Analiza ściągalności opłat za wodę i ścieki.
 • Podsumowanie akcji zimowej 2014/2015 oraz  zapoznanie się z planowanymi remontami na drogach gminnych.
 • Analiza możliwości rozwoju turystyki w gminie oraz podjęcia działań w celu promocji walorów  turystycznych gminy Czernikowo.
 • Komisja Infrastruktury

 

 • Komisja Edukacji

 

 • Komisja Budżetu

 

 • Komisja Infrastruktury

Maj

 

15.05-k. wspólna

 • Analiza wykorzystania Funduszu Sołeckiego w roku 2014 oraz założenia na rok 2015.
 • Analiza realizacji gospodarki odpadami w gminie Czernikowo.
 • Utrzymanie czystości   i porządku w gminie.
 • Analiza pracy Biblioteki Gminnej i Gminnego Centrum Informacji.
 • Analiza wykonania budżetu za rok 2014.
 • Komisja Infrastruktury

 

 • Komisja Budżetu
 • Komisja Edukacji
 • Komisja Infrastruktury

Czerwiec

 

16.06- k. wspólna

 • Zapoznanie się z działalnością zespołów artystycznych i orkiestry oraz spotkanie z kierownictwem Szkoły Muzycznej w Czernikowie.
 • Zapoznanie się z   planowanymi remontami szkółw czasie wakacji
 • Zapoznanie się  z pracą przedszkola gminnego oraz przedszkoli niepublicznych na terenie gminy.
 • Zapoznanie się z sytuacją finansowąplacówek oświatowych, podejmowanie działań w celu obniżenia kosztów w jednostkach oświatowych.
 • Komisja Edukacji

 

 • Komisja Budżetu

 

 • Komisja Infrastruktury

Lipiec

 

03.07- k. wspólna

 • Zapoznanie się z działalnością OSP (drużyny młodzieżowe).
 • Podsumowanie zakończenia rozbudowy S.P. w Czernikowie
 • Analiza realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji za rok 2014

 

 • Komisja Edukacji
 • Komisja Infrastruktury
 • Komisja Budżetu

 

Wrzesień

 

25.09- k. wspólna

 • Sytuacja finansowa gminy w związku z wykonywanymi inwestycjami, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.
 • Ocena stopnia ściągalności podatków i opłat oraz ilości ich umorzeń.
 • Realizacja przedsięwzięć powiatu i gminy w zakresie wspólnych inwestycji.
 • Komisja Budżetu
 • Komisja Edukacji
 • Komisja Infrastruktury

 

Listopad

 

17.11- k. wspólna

 • Zapoznanie się ze stanem przygotowania służb drogowych do okresu zimowego
 • Propozycje stawek podatków i opłat na 2016 rok.
 • Opiniowanie projektu budżetu na rok 2016.
 • Komisja Infrastruktury

 

 • Komisja Edukacji
 • Komisja Budżetu

Grudzień

 

22.12- k. wspólna

 • Opracowanie planów pracy na 2016 rok.
 • Podsumowanie działalności komisji RG za 2015 rok
 • Opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 • Komisja Infrastruktury
 • Komisja Edukacji
 • Komisja Budżetu

 

Terminy oraz tematyka zawarta w planie pracy może być weryfikowana w skutek potrzeb wynikających z bieżącej działalności.

Przewodniczący Komisji:

Bogumiła Lewandowska

Rafał Rutkowski

Krzysztof Plewa

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-10 08:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-28 13:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2290
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-04-28 13:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2598521
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-10 14:26

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl