Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • logo
  link do nowo tworzonego katalogu mak+

Gminna Biblioteka Publiczna                                     

Dyrektor Magdalena Seweryn,

starszy bibliotekarz Dorota Zmudzińska

ul. Toruńska 20
87-640 Czernikowo
tel. (054) 287 52 17 / 883 687 746

e-mail:  biblioteka@czernikowo.pl

adresy skrytek na platformie ePUAP:  /BibliotekaCzernikowo/SkrytkaESP

www.bibliotekaczernikowo.wordpress.com

BIP

Godziny otwarcia:

          Poniedziałek 8.00 - 16.00
          Wtorek 8.00 - 18.00
          Środa 8.00 - 16.00
          Czwartek 8.00 - 16.00
          Piątek 8.00 - 14.00
          Sobota (wg poniższego harmonogramu)

Harmonogram otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie w soboty (godz. 8.00 - 12.00)

       Styczeń: 15.01.2022  
       Luty: 19.02.2022  
       Marzec: 19.03.2022  
       Kwiecień: 23.04.2022  
       Maj: 07.05.2022 21.05.2022
       Czerwiec: 11.06.2022 25.06.2022
       Lipiec:    
       Sieipień:    
       Wrzesień: 17.09.2022  
       Październik:
01.10.2022 22.10.2022
       Listopad: 19.11.2022  
       Grudzień: 10.12.2022  

Filia w Osówce

Starszy bibliotekarz Agnieszka Romanowska Osówka 44 87-632 Osówka tel. (054) 289 56 24
e-mail: bibliotekaosowka@czernikowo.pl

          Poniedziałek 7.00 - 15.00
          Wtorek 7.00 - 15.00
          Środa 7.00 - 15.00
          Czwartek 7.00 - 15.00
          Piątek 7.00 - 15.00
          Sobota nieczynna
          Niedziela
nieczynna

Filia w Mazowszu

Mazowsze 32a tel. 883 687 746
e-mail: bibliotekamazowsze@czernikowo.pl

          Czwartek 9.00 - 13.00
 
W pozostałe dni (pon. - pt) pracownicy Biblioteki w Czernikowie będą pełnić dyżury telefoniczne i mailowe w godz. 8:00 - 12:00

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-10 11:00
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-04 09:25

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-03-17 10:13

STATUT

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/53/2019
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNIKOWIE

  §1.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Juliana Prejsa w Chełmży.

  § 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest budynek wolnostojący przy ul. Toruńskiej 20 w Czernikowie, a terenem działania gmina Czernikowo.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Czernikowo.
3. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

  § 3. 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

b) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

c) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,

d) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

e) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,

f) organizowanie i prowadzenie rożnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmującymi się działalnością kulturalną.

§ 4. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

  §5.1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

 

2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

3. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej zgodnie z właściwymi przepisami bibliotecznymi. Do osoby, której powierzono zarządzanie Biblioteką stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

  § 6. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej do na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na :

 

a) wyposażenie,

b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza na zakup materiałów bibliotecznych,

c) doskonalenie zawodowe pracowników,

d) wynagrodzenia pracowników,

e) utrzymanie i eksploatację majątku.

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z :

a) dotacji z budżetu państwa,

b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

c) spadków, zapisów darowizn od osób fizycznych i prawnych,

d) innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

  § 7. 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do realizowania w danym roku.

3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

  §8.1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust.2


2. Biblioteka może pobierać opłaty:

 

a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

b) w formie kaucji za wypożyczenie materiałów bibliotecznych;

c) za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

d) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych

 

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust.2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

  § 9. Biblioteka wykonuje wszystkie swoje zadanie w siedzibie głównej w Czernikowie przy ul. Toruńskiej 20 oraz w dwóch filiach bibliotecznych: nr 1 w Mazowszu i nr 2 w Osówce

  § 10. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Biblioteki za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonaniu zadań, o których mowa w § 3.

  § 11. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopemikańska w Toruniu i Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży.

  § 12. Niniejszy Statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

drukuj (STATUT)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-01-31 12:07
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-31 12:12

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego. dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

2) inspektorem ochrony danych w jest Agnieszka Wilczak, adres email: agnieszka@czernikowo.home.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji czytelnika biblioteki

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym.

9) Pani/Pana dane nie będą/będą* przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-02-11 09:39

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach naboru na stanowisko: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pani Magdaleny Seweryn, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach I etapu naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

Na ogłoszony konkurs wpłynęły 3 oferty. Wszystkie oferty spełniły niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu. Do II etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej zostały zaproszone 3 osoby spełniające wymagania formalne. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie” do dnia 20 listopada 2020 r. do godz.12.00.

Informacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie w sprawie ogłoszenia wyników naboru na stanowisko głównego księgowego

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Rafała Szatkowskiego, który spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.

Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego w wymiarze czasu pracy 1/5 etatu.

Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny Księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie do dnia 10.10.2019 r do godz.14.00.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6189
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-18 12:35