Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • logo
  link do nowo tworzonego katalogu mak+

Gminna Biblioteka Publiczna                                     

Dyrektor Magdalena Seweryn,

starszy bibliotekarz Dorota Zmudzińska

ul. Toruńska 20
87-640 Czernikowo
tel. (054) 287 52 17 / 883 687 746

e-mail:  biblioteka@czernikowo.pl

adresy skrytek na platformie ePUAP:  /BibliotekaCzernikowo/SkrytkaESP

www.bibliotekaczernikowo.wordpress.com

BIP

Godziny otwarcia:

          Poniedziałek 8.00 - 16.00
          Wtorek 8.00 - 18.00
          Środa 8.00 - 16.00
          Czwartek 8.00 - 16.00
          Piątek 8.00 - 14.00
          Sobota (wg poniższego harmonogramu)

Harmonogram otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie w soboty (godz. 8.00 - 12.00)

       Styczeń: 14.01.2023 28.01.2023
       Luty: 04.02.2023 18.02.2023
       Marzec: 11.03.2023 25.03.2023
       Kwiecień: 01.04.2023  
       Maj: 13.05.2023  
       Czerwiec: 03.06.2023  
       Lipiec: 08.07.2023  
       Sieipień: 26.08.2023  
       Wrzesień: 09.09.2023 23.09.2023
       Październik:
07.10.2023  
       Listopad: 04.11.2023 18.11.2023
       Grudzień: 16.12.2023  

Filia w Osówce

Starszy bibliotekarz Agnieszka Romanowska Osówka 44 87-632 Osówka tel. (054) 289 56 24
e-mail: bibliotekaosowka@czernikowo.pl

          Poniedziałek 7.00 - 15.00
          Wtorek 7.00 - 15.00
          Środa 7.00 - 15.00
          Czwartek 7.00 - 15.00
          Piątek 7.00 - 15.00
          Sobota nieczynna
          Niedziela
nieczynna

Filia w Mazowszu

Mazowsze 32a tel. 883 687 746
e-mail: bibliotekamazowsze@czernikowo.pl

          Czwartek 9.00 - 13.00

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mazowszu – soboty (8:00-12:00)

       Marzec: 04.03.2023  
       Kwiecień: 15.04.2023  
       Maj: 27.05.2023  
       Czerwiec: 17.06.2023  
       Lipiec: 01.07.2023 15.07.2023
       Wrzesień: 30.09.2023  
       Październik:
28.10.2023  
       Grudzień: 02.12.2023  
 
W pozostałe dni (pon. - pt) pracownicy Biblioteki w Czernikowie będą pełnić dyżury telefoniczne i mailowe w godz. 8:00 - 12:00

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-10 11:00
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-21 14:36

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-03-17 10:13

STATUT

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/53/2019
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNIKOWIE

  §1.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Juliana Prejsa w Chełmży.

  § 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest budynek wolnostojący przy ul. Toruńskiej 20 w Czernikowie, a terenem działania gmina Czernikowo.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Czernikowo.
3. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

  § 3. 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

b) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

c) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,

d) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

e) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,

f) organizowanie i prowadzenie rożnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmującymi się działalnością kulturalną.

§ 4. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

  §5.1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

 

2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

3. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej zgodnie z właściwymi przepisami bibliotecznymi. Do osoby, której powierzono zarządzanie Biblioteką stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

  § 6. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej do na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na :

 

a) wyposażenie,

b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza na zakup materiałów bibliotecznych,

c) doskonalenie zawodowe pracowników,

d) wynagrodzenia pracowników,

e) utrzymanie i eksploatację majątku.

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z :

a) dotacji z budżetu państwa,

b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

c) spadków, zapisów darowizn od osób fizycznych i prawnych,

d) innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

  § 7. 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do realizowania w danym roku.

3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

  §8.1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust.2


2. Biblioteka może pobierać opłaty:

 

a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

b) w formie kaucji za wypożyczenie materiałów bibliotecznych;

c) za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

d) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych

 

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust.2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

  § 9. Biblioteka wykonuje wszystkie swoje zadanie w siedzibie głównej w Czernikowie przy ul. Toruńskiej 20 oraz w dwóch filiach bibliotecznych: nr 1 w Mazowszu i nr 2 w Osówce

  § 10. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Biblioteki za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonaniu zadań, o których mowa w § 3.

  § 11. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopemikańska w Toruniu i Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży.

  § 12. Niniejszy Statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

drukuj (STATUT)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-01-31 12:07
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-31 12:12

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: RODO informuję, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie, adres kontaktowy: ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo.

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz do możliwości korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres email: iodo@czernikowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia karty bibliotecznej oraz korzystania z zasobów biblioteki.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów RODO:

 • 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby;
 • 6 ust. 1 lit. b – realizacji umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c – realizacji obowiązku prawnego;
 • 6 ust. 1 lit. e – zgody realizacji zadania publicznego;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości korzystania z zasobów biblioteki, ochrony materiałów bibliotecznych, ochrony danych czytelników oraz innych osób korzystających z usług Biblioteki podczas wypełniania zadań statutowych wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U.2019.1479).

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, ponadto podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcze, porządkowania, archiwizowania lub niszczenia dokumentów w zakresie wykonywania statutowych celów.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu cofnięcia zgody.

Prawa

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż doszło do naruszenia w przetwarzaniu danych osobowych niezgodnym z prawem.

Zautomatyzowane przetwarzanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

drukuj (KLAUZULA INFORMACYJNA)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-10-11 10:12

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2023-06-21 07:26

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach naboru na stanowisko: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pani Magdaleny Seweryn, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Informacja Wójta Gminy Czernikowo o wynikach I etapu naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

Na ogłoszony konkurs wpłynęły 3 oferty. Wszystkie oferty spełniły niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu. Do II etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej zostały zaproszone 3 osoby spełniające wymagania formalne. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie” do dnia 20 listopada 2020 r. do godz.12.00.

Informacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie w sprawie ogłoszenia wyników naboru na stanowisko głównego księgowego

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Rafała Szatkowskiego, który spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.

Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego w wymiarze czasu pracy 1/5 etatu.

Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny Księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie do dnia 10.10.2019 r do godz.14.00.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7580
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-21 07:26