Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

                                                                  Czernikowo, dnia 07.08.2013 r.

IWP.6220.4.2.2013


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Działając na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1, 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)


Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia,


że w dniu 5 sierpnia 2013 roku na wniosek Pana Marka Chylickiego „EKO-MAR” Steklinek 1, 87-640 Czernikowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Tymczasowym magazynowaniu odpadów innych niż niebezpieczne”,

przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 77/1 w miejscowości Mazowsze.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 817) przedsięwzięcie jest kwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie, pismem z dnia 07.08.2013 r. znak IWP.6220.4.2013 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz pismem znak IWP.6220.4.1.2013 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, z wnioskiem o uzyskanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.

Stosownie do ustaleń art. 73 § 1 Kpa w każdym stadium postępowania stronom przysługuje prawo przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8.00 – 16.00 (wtorki).


Otrzymują:

1. Strony postępowania wg rozdzielnika w tut. urzędzie
2. a/a

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-08-08 15:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76970
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-15 11:44

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3151630
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 18:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl