Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo, dnia 25.02.2016 r.

IWP.6220.5.6.2015

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 29, 30, 35 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

Wójt Gminy Czernikowo

zawiadamia,

że na wniosek Pana Piotra Głania reprezentującego firmę PLASTOON Sp. z o. o. z siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 88-140 Gniewkowo wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz  przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,produkcji regranulatu z odpadów foliowych (folia HDPE, LDPE), sklasyfikowanych jako inne niż niebezpieczne (kod odpadu 150102, 150203, 191204)przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:

  • 468/3, 466 - położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Czernikowo, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są odpowiednio: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

            Na podstawie art. 79 ust 1 ww.  ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy przysługuje każdemu. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy składania uwag i wniosków w terminie od 26 lutego 2016 r. do 17 marca 2016 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

Raport wraz z niezbędną dokumentacją sprawy wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7 00 – 1500 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8 00 – 1600 (wtorki). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w wyżej określonym terminie jest Wójt Gminy Czernikowo. Wnioski, uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo oraz miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-02-25 11:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-25 12:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76976
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-15 11:44

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3151637
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 18:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl