Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

Czernikowo, dnia 2011-11-24

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

 

1.       Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, tel. 054 2875001 w. 32

2.       Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

3.       Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:

3a. spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

3b. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie;

3c. posiada obywatelstwo polskie;

3d. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3e. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

3f. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;

3 g. posiada znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie księgowości.

4.       Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

4a. biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;

4b. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;

4c. znajomość zasad finansowania zadań pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów

4d. biegła obsługa pakietu Ms Office;

4e. znajomość programów komputerowych PŁACE I KADRY oraz PŁATNIK;

4f. kreatywność;

4g. komunikatywność;

4h. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

5.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

- sporządzanie różnego rodzaju sprawozdań finansowych i analiz,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.

6.       Wymagane dokumenty:

a)      List motywacyjny,

b)      Życiorys (CV),

c)       Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e)      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

f)       Kserokopie świadectw pracy,

g)      Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

h)      Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)        Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

j)        Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

k)      Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),

l)        Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

7.       Istnieje możliwość połączenia stanowiska głównego księgowego GOPS z ½ etatu stanowiska księgowego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Wymagane jest wówczas złożenie dodatkowych dokumentów na konkurs w Urzędzie Gminy Czernikowo na stanowisko Księgowego w UG.

8.       Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne (oferty) należy składać na adres Urzędu Gminy w Czernikowie: ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie” w terminie do 5 grudnia 2011 r. lub osobiście w Urzędzie Gminy Czernikowo. Otwarcie ofert nastąpi po upłynięciu terminu na składanie dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danym osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Osobą uprawnioną do kontaktu jest kierownik GOPS – Maria Sztuka, Tel. (054)2875001 w. 32 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP (www.bip.czernikowo.pl), na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12.

9.       Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach postępowania konkursowego:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie ul. Słowackiego 12.

O terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu, osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie oraz stosownym pismem.

 

 

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-11-24 09:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 101986
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 17:13

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3588600
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 16:22

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl