Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.271.2.2019 z dnia 04 marca 2019 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 ze zm.).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Czernikowo.                                                                                                    

Charakter umowy:

 • umowa zlecenie dla osób fizycznych,
 • umowa cywilno-prawna dla firm.

Okres obowiązywania umowy: od marca 2019 r. do grudnia 2019 r.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania klienta w ilości:

Lp. S P E C J A L I S T A Przewidywana liczba dzieci Szacunkowa ilość godzin miesięcznie
1. Logopeda 3 osoby 24 godzin
2. Neurologopeda 1 osoba 12 godzin
3. Rehabilitacja ruchowa 1 osoba 28 godzin
4. Trening umiejętności społecznych 1 osoba 12 godzin
5. Terapia behawioralna 2 osoby 20 godzin
6. Terapia sensoryczna 1 osoba 8 godzin

Ogólny zakres wykonywania czynności :

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
 2. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2007r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz. U z 2017r. poz. 1938).
 3. zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1. szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  5. zakładzie rehabilitacji;
  6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
 4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
  1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
  2. kształtowania nawyków celowej aktywności;
  3. prowadzenie treningu zachowań społecznych.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Obywatelstwo polskie.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Zrównoważenie emocjonalne.
 3. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 5. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta zawiera następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 2. Do oferty należy dołączyć ofertę cenową o kwocie brutto za 1 godzinę (60 minut) usługi (Załącznik nr 1).
 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o ilości osób którym specjalista jest w stanie zapewnić usługi. Jeżeli jest kilka rodzajów usług (np. pedagog specjalny i logopeda) to na każdą usługę należy załączyć oddzielne oświadczenie (Załącznik nr 2).
 4. Firmy: udokumentowane zatrudnienie specjalistów uprawnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598ze zm.).
 5. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 6. Zaświadczenie o posiadanym co najmniej półrocznym stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 8. Punkt 2, 3, 4, 5, 6, dotyczy również osób zatrudnionych w firmach.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 08 marca 2019 r. do godz. 15.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie, 87-640 Czernikowo, ul. Słowackiego 12, z dopiskiem „Nabór na Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 54 287 50 01 wew. 32.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

Maria Sztuka

drukuj (Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-06 17:05

Załączniki:

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-06 17:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-06 17:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 83652
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-17 13:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3108272
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 12:23

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl