Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs

WÓJT GMINY CZERNIKOWO

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  / Dz. U. z 2008 r. nr 223 , poz. 1458/ ,  

Ogłasza konkurs

na wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownika Zespołu Obsługi Szkół

Wymiar czasu pracy – 1 etat

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12,

87-640 Czernikowo

II. Stanowisko urzędnicze:

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół

III. Wymagania niezbędne:

1.Obywatel polski lub obywatel państwa członkowskiego UE legitymujący się biegłą znajomością języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

2.Conajmniej trzyletni staż pracy ( w tym co najmniej rok na stanowisku związanym z oświatą) lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na wymienionym stanowisku

3.Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

4.Nieposzlakowana opinia

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym

7. Wykształcenie wyższe magisterskie ( preferowane: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne)

8.Biegła znajomość przepisów regulujących sprawy oświatowe, postępowanie administracyjne, ustrój samorządu terytorialnego

9. Umiejętność obsługi komputera

IV. Wymagania dodatkowe

1.Doświadczenie na podobnym stanowisku

2.Prawo jazdy kategorii B

3. Komunikatywność i dyspozycyjność

4. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

1.Organizowanie pracy Zespołu, kierowanie jego bieżącymi sprawami i reprezentowanie go na zewnątrz

2. Nadzorowanie prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami finansowymi oraz gospodarowania mieniem przez dyrektorów placówek

3.Opracowywanie  regulaminów wewnętrznych Zespołu

4.Dysponowanie środkami finansowymi zatwierdzonymi w budżecie dla Zespołu i  poszczególnych placówek oświatowych

5.Zatwierdzanie dokumentów księgowych dochodów i wydatków Zespołu i jednostek obsługiwanych

6.Zapewnienie wykonywania zadań przez Zespół i placówki oświatowe, wynikających z uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy oraz innych aktów prawnych

7.Przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń

8. Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działania Zespołu

9.Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zespołu Obsługi Szkół oraz w stosunku do Dyrektorów Szkół i Przedszkola po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy

10.Nadzór nad budżetami jednostek podległych ( szkół i przedszkola)

11. Sprawowanie nadzoru nad terminowością rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym

12..Opracowywanie projektów skutków finansowych, wynikających ze zmian ustawowych i przedkładanie ich Wójtowi

13.Pozyskiwanie środków zewnętrznych na funkcjonowanie i wsparcie placówek oświatowych

14.Rozliczanie oraz sporządzanie sprawozdań z otrzymanych dotacji

15.Dokonywanie zakupu towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania Zespołu  i placówek oświatowych

16. Przygotowywanie dla Wójta Gminy propozycji oceny pracy dyrektorów szkół w zakresie zadań znajdujących się w kompetencji organu prowadzącego

17. Współpraca z dyrektorami szkół i Kuratorium Oświaty w zakresie realizacji zadań oświatowych,

18. Organizowanie przekazywania aktów prawnych i innych informacji do dyrektorów jednostek oświatowych (szkół i przedszkola),

19.Nadzór i koordynacja transportu dzieci do szkół

20. Rozliczanie kart drogowych kierowców autobusów zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Czernikowie

VI. Wymagane dokumenty:

1.List motywacyjny

2.Zyciorys

3.Kserokopie świadectw pracy

4.Kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie

5.Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe

6. Oświadczenie o niekaralności  za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych

8.Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym

9.Oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  ( „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych          / Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm./”

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać (decyduje data wpływu) na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „ Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Zespołu Obsługi Szkół”  do dnia  24.08.2011 r.

VIII. Inne informacje

Postępowanie konkursowe będzie II etapowe , obejmujące:

I etap – wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy pod adresem http:// www.bip.czernikowo.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

II etap – końcowa selekcja kandydatów – rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o wymagania stawiane kandydatowi, w szczególności znajomości przepisów prawa wskazanych w ogłoszeniu.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Czernikowo, 10 sierpnia 2011 r.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2011-08-10 14:20
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-10 14:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14327
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48