Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko.

Czernikowo, 20 luty 2012rOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
o naborze na wolne stanowisko.


I.  Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
II. Stanowisko : Komendant Straży Gminnej.
III. Wymiar czasu pracy : pełen etat.
IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:
   1. Wykształcenie wyższe.
   2. Obywatelstwo polskie.
  3. Co najmniej 3-letni staż pracy, w tym, co najmniej 2-letni na stanowiskach urzędniczych w jednostkach : samorządowe, marszałkowskie, wojewódzkie, starostwa powiatowe, zakłady budżetowe, jednostki pomocnicze gminy, powiatowe jednostki organizacyjne, gminne jednostki, lub na innych kierowniczych stanowiskach państwowych.
   4. Nienaganna opinia.
   5. Kandydat nie był karany sądownie.
   6. Korzystanie z pełni praw publicznych .
  7. Znajomość ustawy o strażach gminnych wraz z ustawami pokrewnymi, oraz ustawy o samorządzie gminnym.
   8. Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
   9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
V. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
   1. Prawo jazdy kat. B.
   2. Dyspozycyjność, dokładność, systematyczność w działaniu.
   3. Biegła obsługa komputera.
   4.Umiejętność podejmowania decyzji.
   5.Umiejętność pracy w zespole.
   6.Odporność na stres.
   7.Odpowiedzialność.
   8. Zdyscyplinowanie.
VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będących przedmiotem naboru:
  1.Organizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Gminnej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych (Dz.U.z 1997r Nr 123, poz.779 ze zm.)
   2. Współdziałanie z Policją i innymi jednostkami w zakresie zadań związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym.
   3. Realizacja zadań i nadzór wynikający z ustawy o strażach gminnych, prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczeniach.
   4. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń i ich wykrywanie.
   5. Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia.
  6. Dokonywanie czynności sprawdzających, sporządzanie notatek służbowych, wniosków o ukaranie do sądów oraz oskarżanie przed sądami w zakresie ustawowych uprawnień.
VII. Wymagane dokumenty:
   1. List motywacyjny.
   2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
   3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia.
   4. Kwestionariusz osobowy.
   5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko.
  6. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
   7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o posiadaniu pełni praw publicznych.
  8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926 ze zm./
   9. Pisemna koncepcja funkcjonowania Straży Gminnej.
       
VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
  Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Komendant Straży Gminnej” do dnia 01 marca 2012r.
IX. Inne informacje:
   Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym nie będą rozpatrywane. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem http://www.bip.czernikowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych(Dz.U. z  2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.)oraz ustawą z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008r. Nr 223 poz.1458 ze zm.). Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie II etapu konkursuWójt Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-02-20 13:24
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-20 13:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14318
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48