Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko.

Czernikowo, 12 marzec 2012r

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

o naborze na wolne stanowisko .

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
II. Stanowisko : Młodszy strażnik gminny.
III.Wymiar czasu pracy : pełen etat.
IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Jeden rok pracy,  w tym na stanowiskach urzędniczych, w jednostkach: samorządowe, marszałkowskie, wojewódzkie, starostwa powiatowe, zakłady budżetowe, jednostki pomocnicze gminy, powiatowe jednostki organizacyjne,gminne jednostki, lub na innych kierowniczych stanowiskach państwowych.
 4. Nienaganna opinia.
 5. Kandydat nie był karany sądownie.
 6.  Korzystanie z pełni praw publicznych .
 7. Ukończone 21 lat.
 8. Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 9. Sprawność pod względem fizycznym i psychicznym.

V. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1.  Prawo jazdy kat.B.
 2. Dyspozycyjność, dokładność, systematyczność w działaniu.
 3. Preferowane – ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych.
 4. Umiejętność podejmowania decyzji.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Odporność na stres.
 7. Odpowiedzialność.
 8. Zdyscyplinowanie.
 9. Biegła obsługa komputera.
 10. Mile widziane doświadczenie zawodowe w organach zapewniających bezpieczeństwo publiczne .
 11. Niezbędna wiedza w zakresie przepisów : ustawa o straży gminnej oraz aktów wykonawczych, prawo o ruchu drogowym, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, kodeks postępowania administracyjnego.

 VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będących przedmiotem naboru:

 1. Ochrona porządku w miejscach publicznych
 2. Kontrola wywiązywania się właścicieli i zarządców nieruchomości z obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 3. Ujawnianie wykroczeń i ściganie sprawców.
 4. Współdziałanie z innymi organami kontroli jak: Policja, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 5. Konwojowanie dokumentów lub przesyłek wartościowych dla potrzeb gminy.
 6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności straży.
 7. Realizacja zadań wynikająca z ustawy o strażach gminnych .
 8. Wykonywanie innych czynności w ramach powierzonego zakresu czynności.

 VII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko.
 6. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o posiadaniu  pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów     rekrutacji („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2002r Nr 101, poz.926 ze zm./
 9. Kserokopie świadectw pracy.
 10. Kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszy strażnik gminny” do dnia 22 marca 2012r.

IX. Inne informacje:

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym nie będą rozpatrywane.
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem http://www.bip.czernikowo.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych(Dz.U. z  2002r.
Nr 101, poz.926 ze zm.)oraz ustawą z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008r. Nr 223 poz.1458 ze zm.). Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie II etapu konkursu

Wójt Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-03-12 10:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14326
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48