Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: asystent rodzinny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie

ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie

Wymagania:

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, posiada:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie:
 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 cyt. ustawy i udokumentuje, co najmniej roczny staż z dziećmi lub rodziną,
 • średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 1. nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 3. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
 2. obsługa komputera,
 3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. odporność na stres,
 6. odpowiedzialność,
 7. asertywność,
 8. rzetelność, systematyczność,
 9. komunikatywność i otwartość.

Do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:

 1. opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu pracy zarobkowej,
 9. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych i w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczących pracy z rodziną,
 13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 14. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 15. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 17. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym .

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż,
 4. kopię dokumentów potwierdzających tożsamość,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 7. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002r Nr 101,poz.926 z późn. zmianami/.”

Dodatkowe informacje: 

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie od dnia 08.03.2013 r. do dnia 22.03.2013 r.  w godzinach od 7.00 - 15.00, w zamkniętej kopercie lub pocztą /decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej/ z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”.

ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i spełniające wymogi konieczne i pożądane. 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-03-07 12:09
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-29 13:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14334
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48