Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: audytor wewnętrzny

             Czernikowo, 03 listopada 2014 r.  

 

                                    OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo.

1. Nazwa jednostki organizacyjnej:

Urząd Gminy Czernikowo,
ul. Słowackiego 12,
87 – 640 Czernikowo

2. Określenie warunków pracy na stanowisku:

Audytor wewnętrzny

Umowa na czas określony,
wymiar czasu pracy: 1/5 etatu

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czernikowo w październiku 2014 r. nie przekroczył 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1) wykształcenie wyższe,

2) posiadanie niezbędnych kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a) jednego z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CFSA, CFA, lub

b) złożenie w latach 2003 – 2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub

d) trzyletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego lub wykonywania co najmniej przez 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku audytora wewnętrznego.

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) znajomość zagadnień z zakresu prawa finansowego, finansów publicznych, zasad rachunkowości, zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,

7) umiejętność sprawnej organizacji pracy i pracy w zespole,

8) wymagany dla stanowiska stan zdrowia.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) sporządzenie planu audytu wewnętrznego , przeprowadzenie audytu i sporządzenie z niego sprawozdania,

2) badanie i ocena skuteczności i efektywności systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej, zarządzana ryzykiem,

3) ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

4) badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,

5) dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości, legalności i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,

6) prowadzenie dokumentacji z przebiegu i wyników audytu wewnętrznego,

7) przedstawienie zaleceń w sprawie ewentualnych uchybień.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) życiorys lub CV,

3) kwestionariusz osobowy,

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyśle przestępstwa skarbowe,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

9) zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr101,poz. 926 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo” w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo, I piętro, pok. nr 11 lub pocztą na adres urzędu do dnia 17 listopada 2014 r. do godz. 15ºº. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wyniki oceny formalnej złożonych dokumentów będą ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Adres:

Urząd Gminy Czernikowo,
ul. Słowackiego 12,
87 – 640 Czernikowo
(tel. 54 287 5001)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-11-03 12:29
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-03 12:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11957
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48