Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko: Sekretarz Gminy

Czernikowo, 19 maja 2015 r.                                                                                                                          

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

o naborze na wolne stanowisko.

I. Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

II. Stanowisko : Sekretarz Gminy.

III. Wymiar czasu pracy : pełen etat.

IV.  Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze lub administracyjne,

2. obywatelstwo polskie,

3. co najmniej 4 - letni staż pracy w administracji samorządowej, w tym  2 - letni staż na stanowisku kierowniczym,

4. nieposzlakowana opinia,

5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

7. znajomość regulacji prawnych a w szczególności ustroju administracji publicznej tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego,

V. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. prawo jazdy kat.B,

2. dyspozycyjność, dokładność, systematyczność ,

3. obsługa komputera, urządzeń biurowych,

  4.  doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań,

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będących przedmiotem naboru:

1. organizacja pracy Urzędu i odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie,

2. opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego,

3. opracowywanie projektów podziału Referatu na stanowiska pracy,

4. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

5.  koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

6. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

7. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr (szkolenia),

8. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

9. nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,  projektów uchwał Rady Gminy,

10. wykonywanie funkcji bezpośredniego zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

11. koordynacja i nadzór na pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków  trwałych,

12. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

13. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,

14. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 VII. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,

6. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2014r  poz.1182 /

9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

10. kserokopie świadectw pracy,

11.  kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy ” do dnia 03 czerwca 2015r do godz.15.00.

IX. Inne informacje:

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym nie będą rozpatrywane.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem http://www.bip.czernikowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych(Dz.U. z  2014r. poz.1182.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2014r. poz.1202).

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie II etapu konkursu.

Wójt Gminy Czernikowo

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-05-19 13:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14323
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48