Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy.

Czernikowo, dnia 22.02.2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNIKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

referent ds. świadczeń wychowawczych  (1 etat)

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernikowie

 

1.  Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie wyższe, na kierunkach: ekonomia, administracja, prawo.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość aktualnego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz projektów aktów wykonawczych do tej ustawy (www.mpips.gov.pl),

b) dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c) cechy osobowości: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

d) pożądane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.  

3. Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie przyznanie świadczenia wychowawczego- prowadzenie postępowania administracyjnego w  sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego- udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,

b) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i  sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do powyższego świadczenia,

c) przygotowywanie projektów decyzji,

d) sporządzanie list wypłat zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

e) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji w/w zadań.

 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) stanowisko administracyjne,

b) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo,

c) czas pracy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki: 7: 00 – 15: 00, wtorki: 8:00-16:00,

d) wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernikowie,

e) bezpośredni kontakt z klientami  w siedzibie GOPS,

f) praca w siedzibie GOPS,

g) przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2016r.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny

c) zaświadczenie o  stażu pracy  w administracji publicznej lub  kserokopie świadectw pracy potwierdzające ww. staż pracy,

d) kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) oświadczenie kandydata, że: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

f) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g) kandydat(ka) będący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może przerwać lub unieważnić procedurę naboru bez podania przyczyn.

Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.     

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie  lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  referenta ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 04.03.2016r. włącznie (min. 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Oferty pracy, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1202)

Oferty odrzucone zostaną zwrócone na podany adres.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu:   56/6782388, 54/2875001, wew. 31

 Maria Sztuka
Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Czernikowie

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-02-22 13:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14296
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48