Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.rozliczeń podatku VAT w gminie

Czernikowo, 15 września 2016r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze ds.rozliczeń podatku VAT w gminie

I. Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

II. Wymiar czasu pracy : pełen etat.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rachunkowość i finanse,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. 2 - letnie doświadczenie w zakresie obsługi VAT w ciągu ostatnich  4 lat,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
 7. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy tj.znajomośc nastepujących ustaw:
  • ustawa z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 poz.446)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016r poz.23 z późn.zm.)
  • ustawa z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2016r poz.710 z późn.zm)
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r poz.885 z późn.zm).

IV.  Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. prawo jazdy kat.B,
 2. dyspozycyjność, dokładność, systematyczność ,
 3. znajomość obsługi urządzeń biurowych i programów biurowych : Word, Exel, OpenOffice oraz finansowo-księgowych,
 4. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będących przedmiotem naboru:

 1. współpraca z samorządowymi jednostkami budżetowymi w zakresie rozliczeń podatku VAT „centralizacja rozliczeń VAT w gminie”
 2. prowadzenie odrębnej ewidencji finansowo-księgowej związanej z podatkiem VAT
 3. prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT (rejestry sprzedaży i zakupu)
 4. odliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi,
 5.  stosowanie zwolnień przewidziane w przepisach
 6. odpowiednio dokumentowanie dokonanych sprzedaży (wystawianie faktur VAT)
 7.  terminowe sporządzanie, składanie deklaracji i rozliczeń należnego podatku
 8. prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług
 9. prace administracyjne w zakresie Referatu Finansowo -Podatkowego
 10.  obsługa JPK Gminy z Urzędem Skarbowym
 11. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,
 6. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 7.  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie     danych osobowych/ Dz.U. z 2014r  poz.1182 /
 9. kserokopie świadectw pracy,
 10. kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy. 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds.rozliczeń VAT w gminie ” do dnia 28 września 2016r do godz.15.00.

VIII. Inne informacje:

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym nie będą rozpatrywane.
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem http://www.bip.czernikowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2014r.
poz.1182.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych
(Dz.U z 2014r. poz.1202).
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie II etapu konkursu

IX.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czernikowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wójt Gminy Czernikowo

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-15 10:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14335
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-12-30 15:48