Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

pokój nr 18, tel. 54 287 50 01 wew. 36 Maryla Rylich

Stanowisko ds Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami

 

Do zadań stanowiska należy w szczególności:

 1. przygotowanie wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 2. opracowywanie opinii Wójta w sprawach o nałożenie obowiązku zdjęcie oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych i torfowisk;
 3. prowadzenie postępowań o nakazanie właścicielom gruntów wykonania w określonym terminie zabiegów, w razie wystąpienia (z winy właściciela) innych form degradacji gruntów spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami;
 4. przygotowywanie zleceń wykonania zastępczego w razie niewykonania decyzji, o którym mowa w pkt.3
 5. przygotowywanie projektów opinii do decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów;
 6. kontrola stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 7. opracowywanie opinii Wójta w sprawach o przyznanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na pokrycie kosztów zalesienia gruntów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 8. przygotowywanie uzgodnień w zakresie określenia rocznych limitów zalesienia;
 9. przygotowywanie propozycji rady w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny;
 10. współpraca w sprawach scalania i wymiany gruntów;
 11. podejmowanie czynności w razie występowania bezpośrednich zagrożeń fitosanitarnych;
 12. zgłaszanie do Inspekcji Ochrony Roślin przyjętych zawiadomień o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego roślin uprawnych;
 13. opracowanie opinii rady w sprawach zakazu uprawiania niektórych roślin uprawnych lub ich odmian albo stosowania materiału siewnego nieodpowiedniej zdrowotności lub zakazu umieszczania uli z pszczołami na gruntach rolnych położonych w pobliżu chronionych upraw;
 14. prowadzenie postępowań w sprawie odebrania właścicielowi zwierzęcia rażąco zaniedbanego lub okrutnie traktowanego oraz rozporządzania takim zwierzęciem;
 15. prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymania psów rasy uznanej za agresywna;
 16. prowadzenie postępowania w sprawach bezdomności zwierząt;
 17. przygotowywanie materiałów do postępowania mediacyjnego w sprawach szkód łowieckich;
 18. prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistej;
 19. prowadzenie postępowań w sprawie wystąpienia klęsk żywiołowych w rolnictwie;
 20. prowadzenie postępowań w sprawach nabywania nieruchomości przez gminę;
 21.  wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości,  w tym :
  a)        prowadzenie ewidencji nieruchomości zasobu ;
  b)        przygotowywanie dokumentów, opracowań, w tym uzyskiwanie wymaganych prognoz, ocen, uzgodnień, opinii i zawiadomień oraz uwzględnianie ustaleń w zakresie zagospodarowania sporządzenie projektów planów wykorzystania zasobu;
  c)         sporządzanie projektów wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę;
  d)     prowadzenie postępowań w zakresie zlecania wyceny nieruchomości,
 22. prowadzenie postępowań   w zakresie sprzedaży i oddania   nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w tym:
  a)      prowadzenie przetargów;
  b)      przedstawienie propozycji odnośnie okresu użytkowania wieczystego, sposobu korzystania z nieruchomości oraz terminu jej zagospodarowania;
  c)       prowadzenia kontroli spełniania warunków umownych przez użytkowników wieczystych i przedkładanie Wójtowi wniosków w tym zakresie;
  d)      przygotowanie czynności formalno-prawnych niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego w sprawie sprzedaży lokali stanowiących odrębną własność wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości,
 23. prowadzenie  postępowań w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności;
 24. prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia trwałego zarządu   na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych;
 25. prowadzenie postępowań w sprawach ustalania zmiany i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
 26. wykonywanie czynności związanych z oddawaniem nieruchomości gminy w dzierżawę, najem, z wyłączeniem najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
 27. prowadzenie   postępowań  w  sprawach     podziału   nieruchomości,   scalania   i   podziału nieruchomości oraz rozgraniczania nieruchomości;
 28. prowadzenie postępowań w sprawach odszkodowania za drogi wydzielone z nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela;
 29. prowadzenie postępowań w sprawach ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału;
 30.  wykonywanie czynności w postępowaniu wieczysto -księgowym wszczętym w związku z realizacją zadań na stanowisku;
 31. prowadzenie postępowań w sprawach realizacji przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości;
 32. prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia użytkowania wieczystego, w trybie szczególnym na rzecz posiadaczy nieruchomości, spełniających warunki ustawowe.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6798
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-23 10:59

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3101027
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl