Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STEKLINIE § 1 NAZWA SZKOŁY 1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie. 2.Siedziba szkoły: Steklin, gmina: Czernikowo, powiat: toruński, województwo: kujawsko – pomorskie 3.Ustalona nazwa używana przez szkołę w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa im, Henryka Sienkiewicza w Steklinie. Na pieczęciach i stemplach używana jest w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie 87 – 640 Czernikowo 4.Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Czernikowie. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. § 2 Cele i zadania szkoły. 1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w „Ustawie o systemie oświaty” z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z póżn. zm.), a w szczególności: 1.umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, 2.pomaga absolwentom dokonać świadomego wyboru dalszego kształcenia, 3.kształtuje środowisko wychowawcze, służące rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się dla kultur innych narodów, 4.przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków obywatelskich w oparciu o zasadę solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 5.sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły, 6.rozwija zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, 7.rozbudza poczucie tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej poprzez ścisłe związanie z tradycją ziemi kujawsko – dobrzyńskiej, zetknięcie się z bogactwem kultury polskiej we wszystkich jej dziedzinach. 2. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny na zasadach określonych w załączniku nr 8. 3. Szkoła zapewnia warunki do nauczania religii. Uczeń nie biorący udziału w zajęciach religii wyznający inną wiarę ma w Tym czasie zorganizowane indywidualne zajęcia z klasą programowo wyższą. 4. Szkoła umożliwia prowadzenie działalności innowacyjnych zgodnie z założeniami. 5. Udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej w szczególnie trudnych przypadkach korzysta z opieki poradni psychologiczno – pedagogicznej. Szczegółowy zakres zadań społecznego pedagoga szkolnego zawiera załącznik nr 1. 6. Organizacja zajęć nad uczniami niepełnosprawnymi ustala corocznie Rada Pedagogiczna z uwzględnieniem: 1.potrzeb psychomotorycznych 2.zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego 3.zaburzeń rozwoju fizycznego i psychicznego 7. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 1.opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, 2.opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje opiekun odpowiedzialny za te zajęcia, 3.opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły sprawuje: a)w trakcie wycieczek – opiekun grupy lub kierownik wycieczki, b)w trakcie obozów i biwaków – organizator i wyznaczeni nauczyciele lub rodzice, 4. opiekę nad dziećmi w czasie przerw międzylekcyjnych sprawuje nauczyciel dyżurujący (zgodnie z zakresem czynności nauczyciela dyżurującego i ustalonego planu dyżurów opracowanego przez Dyrektora szkoły). 5. nad dziećmi z oddziału przedszkolnego w drodze do szkoły i ze szkoły opiekę sprawują rodzice, a w szkole szczególną opieką otacza te dzieci. wychowawca oddziału przedszkolnego. 8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 1.Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: a) zapoznania się we wrześniu na zebraniach klasowych z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi i opiekuńczymi szkoły oraz klasy, b) współpracy rodziców ze szkołą w realizacji zamierzonych zadań, wynikających z planu pracy na dany rok szkolny, c) d) e) f) 2. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami /październik, luty, maj/ w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 9. Program wychowawczy szkoły określa załącznik nr 2. § 3 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów z uwzględnieniem zachowania określa załączniki nr 3 i 3a. 2.W szkole przeprowadza się sprawdzian w klasie VI na zasadach określonych odrębnymi przeisami. § 4 Organy szkoły. 1. Organami szkoły są: 1.Dyrektor Szkoły 2.Rada Pedagogiczna 3.Rada Rodziców 4.Samorząd Uczniowski 2. Kompetencje Organów Szkoły: 1.Dyrektora a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, b) sprawuje nadzór pedagogiczny, c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne, d) właściwie organizuje pracę, zgodnie z potrzebami uczniów i środowiska szkolnego, zasadami higieny pracy umysłowej, ładu, porządku i dyscypliny, e) dba o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły, f) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, h) kontroluje wypełnianie obowiązku szkolnego. 2.Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, b) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom, c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły. 3.Dyrektor w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą Szkoły oraz kuratorium oświaty. Pozostałe kompetencje wynikają z porozumienia Dyrektora z kuratorium. 2. Rady Pedagogicznej: 1.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a)zatwierdzanie planów pracy szkoły, b)zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, c)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, d)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, e)podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów, 2.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: a)organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b)projekt planu finansowego szkoły, c)wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, d)propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 3.Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonane uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami praw. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 4.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian. 5. Rada Pedagogiczna może wystąpić o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. 6. W przypadku określonym w ust. 5, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością. głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego. 8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej zebrania są protokołowane. 9. Nauczyciele są zobowiązani do ujawnienia spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Pedagogicznej określa jej regulamin – załącznik nr 4. 3. Rada Rodziców: 1.Występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty. 2.Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu. 3.Działa na rzecz stałej poprawy bazy. 4.Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły. 5.Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku. 6.Współuczestniczy w opracowywaniu programu wychowawczego. 7.Deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin – załącznik nr 5. 4. Samorząd Uczniowski: Reprezentuje interesy uczniów. Przedstawia radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw, takich jak: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Szczegółowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa załącznik nr 6. 3. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi: 1.Dyrektor Szkoły współdziała z radą rodziców i samorządem uczniowskim celem zapewnienia bieżącego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi organami szkoły, 2.Dyrektor zapewnia pozostałym organom szkoły możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach określonych statutem, 3.W przypadkach konfliktów zaistniałych pomiędzy uczniami i nauczycielami ustala się co następuje: a)uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego klasowego, b)przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem, opiekunem, przedstawia sprawę wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie, c)sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne, d)w przypadku konfliktów zaistniałych pomiędzy pracownikami szkoły rozstrzygnięcie wydaje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 4. W przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Dyrektorem rozstrzygnięcie wydaje organ prowadzący szkołę. § 5 Organizacja pracy szkoły. 1. 1.Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.. 2.Ferie zimowe trwają dwa tygodnie, termin ich rozpoczęcia ustala Kuratorium Oświaty w porozumieniu z Wojewodą po zasięgnięciu opinii placówek oświatowych województwa. 2. 1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowanych przez Dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. 2.Arkusz organizacja szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja. 3.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 3. 1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem – wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. 2.Liczebność oddziału określają odrębne przepisy. 4. 1.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 2.Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania a szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel. 5. 1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 2.Godzina lekcyjna trwa 45 min. ( w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć w czasie 30 do 60 minut), oddziału przedszkolnego i biblioteczna 60 minut. 6. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych (a także podczas wycieczek i wyjazdów). 7. 1.Szkoła może udostępnić uczniom gorącym napój np. mleko, kawę lub herbatę. 2.Odpłatność za korzystanie z napoju ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia. 8. 1.Biblioteka szkolna jest „pracownią” szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych, doskonaleniu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice i inne osoby na następujących zasadach: Wypożyczanie i wymiana książek odbywa się: a)Dla uczniów – zgodnie z tygodniowym rozkładem dla poszczególnych klas, b)Dla nauczycieli i9 innych osób – w godzinach otwarcia biblioteki. 3.Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwiać: a)Korzystanie ze zbiorów w „czytelni” i wypożyczanie ich poza bibliotekę, b)Gromadzenie i opracowywanie zbiorów, c)Prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów w grupach, d)Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, szczegółowy regulamin określa załącznik nr 7. 9. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada pomieszczenia: 1.do nauki – wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, 2.salę gimnastyczną, 3.izby lekcyjne dla działalności organizacji uczniowskich, Samorządu Uczniowskiego, 4.pomieszczenie administracyjne, 5.szatnię, 6.ogród szkolny. § 6 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 1. 1.W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi oraz powołuje pracownika do spraw bhp o p. poż. 2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. 2. 1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwa powierzonych pod opiekę uczniów. 2.Szczegółowy zakres zadań nauczyciela: A/ Odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów: 1/ ciągła obecność nauczyciela przy grupie uczniów w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i nadzór na przerwach międzylekcyjnych, 2/ nadzór w czasie wykonywania przez uczniów prac z wykorzystaniem ostrych narzędzi, w czasie wykonywania doświadczeń, korzystania odczynników chemicznych, 3/ przeprowadzenie rozmów i pogadanek na temat bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku, w czasie zimy (lód), wakacje (kąpiel), , korzystania z dróg publicznych, 4/ pogadanki na temat spożywania i przyrządzania zdrowych posiłków (trujące grzyby), zakaz samodzielnego używania lekarstw (klasy młodsze), 5/ wskazywanie, iż używki (papierosy, alkohol, narkotyki) zagrażają zdrowiu i życiu. B/ Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego: 1.systematyczne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych pod względem metodycznym i merytorycznym, 2.stosowanie różnorodnych metod i form pracy, aby zainteresować ucznia, dotrzeć do każdego, 3.zwracać uwagę na zdyscyplinowanie ucznia w czasie zajęć, 4.stosować indywidualizacje w nauczaniu, 5.wykonywać zadania specjalne, zalecone przez Dyrektora. C/ Odpowiedzialność za pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny: 1.nauczyciel wydaje pomoce naukowe i sprzęt sportowy (uczniowie nie mają wstępu do pomieszczeń, gdzie przechowuje się pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy), 2.nadzoruje nad korzystaniem przez uczniów ze sprzętu i pomocy naukowych, 3.uczniowie zgłaszają nauczycielowi o uszkodzonych lub zniszczonych pomocach, 4.naprawa sprzętu przez uczniów w miarę ich możliwości. D/ Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań: a.praca indywidualna z uczniem zdolnym w czasie procesu lekcyjnego, b.prowadzenie kółek zainteresowań. E/ Bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów: 1.stosowanie się do zasady obiektywności w stosunku do wszystkich uczniów, 2.nie sugerowanie się w ocenie nazwiskami, pochodzeniem, powiązaniami osobistymi z uczniem, tylko faktycznym wkładem pracy i wykazaną wiedzą. F/ Pomoc uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych: 1.kontakty nauczyciela z domem rodzinnym ucznia, celem poznania jego sytuacji, pozycji w rodzinie, 2.poznanie warunków psycho- rozwojowych ucznia, 3.ścisła współpraca z rodziną celem korygowania przyczyn, które mogą mieć ścisły związek z niepowodzeniami szkolnymi ucznia, 4.indywidualna pomoc podczas całego procesu dydaktyczno – wychowawczego, 5.organizowanie pomocy koleżeńskiej, 6.prowadzenie nauczania zindywidualizowanego. G/ Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej: 1.samokształcenie 2.uczestnictwo w zespołach samokształceniowych 3.uczestnictwo w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej 4.wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i wychowawcami 5.dokształcanie się H/ Szczegółowy coroczny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw i opieki nad organizacjami szkoły zgodnie z protokołem Rady Pedagogicznej związanym z organizacją, nowego roku szkolnego lub zaistniałych zmian w ciągu roku. 3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy. 4. 1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: a)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, b)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, c)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, d)stwarzanie dogodnych warunków do samorządnej działalności organizacji uczniowskich funkcjonujących w szkole, e)prowadzi określoną odrębnymi przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej w klasie. 2. W celu realizacji zadań o których mowa w ust. 1 wychowawca: a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, b) planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i ingerujące zespół uczniowski, c) ustala treści i formy oddziaływań wychowawczych, d) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, ustalając z nimi ich korygujące działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), e) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: - poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, - współdziałania z uczniami, tzn. okazywania im pomocy i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach, - włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły, f) współpracuje z poradniami wychowawczo – zawodowymi i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia. 5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora i wojewódzkiego ośrodka metodologicznego. 6. 1 . Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. 2.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat. 3.Na wniosek rodziców naukę w szkole rozpocząć może także dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo – zawodowej. 4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie przez dziecko spełnienia obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż 1 rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo – zawodowej. 5. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor Szkoły. § 7 Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia. 1. Uczeń ma prawo do: 1.Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. 2.Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronie i poszanowania jego godności. 3.Korzystania z doraźnej pomocy materialnej lub finansowej. 4.Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 5.Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób. 6.Rozwijania zainteresowań zdolności i talentów. 7.Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu. 8.Pomocy w przypadkach trudności w nauce. 9.Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego. 10.Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych. 11.Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole. 12.Egzaminu sprawdzającego. 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: 1.Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 2.Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 3.Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 4.Dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 5.Godnie reprezentować szkołę, 6.Uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, rozwijać swe zdolności i zainteresowania. 3. Rodzaje nagród i kar oraz tryb odbywania się od kary: 1. Nagrody: a) Pochwała udzielona przez wychowawcę wobec klasy, b) Dyplom przyznawany uczniowi za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie (kl. I-VI), c) Wpis do księgi pamiątkowej za wzorowe sprawowanie (kl. I-VI przez wszystkie lata i w klasie IV-VI przez wszystkie lata), d) Nagrody książkowe – wzorowe sprawowanie i wszystkie oceny bardzo dobre (kl. I-III); wzorowe i najwyższa średnia ocen w klasie (kl. IV-VI), e) Odznaki: * „wzorowy uczeń” – wzorowe sprawowanie i wszystkie oceny bardzo dobre (kl. I-III) , * „wzorowy absolwent” – przez 5 lat wzorowe zachowanie i średnia ocen wg aktualnego oceniania i klasyfikowania. 2. Kary stosowane w szkole: a) rozmowa wychowanka z wychowawcą, b) upomnienie przez wychowawcę przed klasą, c) powiadomienie rodziców, d) upomnienie, nagana lub ostrzeżenie udzielone przez Dyrektora Szkoły, indywidualnie, wobec klasy, wobec Rady Pedagogicznej i na forum szkoły, przeniesienie do innej szkoły, jeżeli ocena naganna dwukrotnie się powtórzy, za zgodą Kuratora Oświaty przez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną, e) zawieszenie przez Dyrektora w pełnieniu funkcji społecznych, f) zawieszenie przez Dyrektora prawa w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, g) zawieszenie w zajęciach obowiązkowych do decyzji Rady Pedagogicznej. § 8. Postanowienia końcowe. 1. Szkoła używa pieczęci: 1. - okrągła duża i mała z nazwą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie - podłużna z nazwą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie 2. 3. Statut uchwalono dnia 26 października 1999r obowiązuje z dniem uchwalenia. Zmiany w statucie szkoły będą wprowadzane w postaci aneksów. Statut poprawiono, zatwierdzono poprawki dnia .......................... 2002 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-06-30 09:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-06-30 09:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5435
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38