Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • Herb Gminy obrowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Obrowo Informuje, iż w dniu 13.09.2023r. została wydana decyzja nr RBiOŚ.6220.16.9.2023r. Wójta Gminy Obrowo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy”

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 13.09.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pana Przemysława Pujera Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101130C w miejscowościach Wygoda oraz Witowąż”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 31.08.2023 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.6.4.2022, o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 1-6 instalacji fotowoltaicznych pn. MAKOWISKA na terenie działek nr ew. 151/6 i 152/3 w m. Makowiska, o mocy do 6,5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”, prowadzonego na wniosek firmy Prime PV Assets Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk.

 • Herb Gminy obrowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec- Skrzypkowo -Krzykomy" toczące się na wniosek Inwestora: Zarząd Powiatu Toruńskiego ul. Targowa 4-6, 87-100 Toruń (pełnomocnictwo: Biuro Projektowe Renata Krajczewska - Jendrusiak ul. Żwirki i Figury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski).

 • logo

Obwieszczenie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację, że dotrzymanie ustawowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia Gminie Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z wiejskiego ujęcia składającego się z trzech studni: nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na działce nr 145/1 obręb 0009 Osówka, gm. Czernikowo i studni nr 4 zlokalizowanej na działce nr 89/1 obręb 0009 Osówka, gm. Czernikowo, pow. toruński oraz na odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce nr 145/1 obręb 0009 Osówka poprzez wylot do rowu melioracyjnego na działce nr 144 obręb 0009 Osówka, gm. Czernikowo a następnie do wód cieku pn. Dopływ z Makowisk, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, a załatwienie ww. sprawy nastąpi nie później niż do dnia 15.10.2023 r.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 10.08.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.5.3.2023 dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w km od 6+200 do km 9+900 na dł. 3,7 km oraz w km od 13+000 do km 14+370 na dł. 1,37 km.”

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w km od 6+200 do km 9+900 na dł. 3,7 km oraz w km od 13+000 do km 14+370 na dł. 1,37 km”.

 • Herb Gminy Kikół

Obwieszczenie

Urząd Gminy Kikół podaje do publicznej wiadomości, że dnia 20.06.2023 r. wydana została decyzja znak: In. 6220.3.8.2023.JM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 170117C w miejscowości Niedźwiedź na działce o nr ewid. 16 położonej w miejscowości Niedźwiedź, Gmina Kikół” .

 • Logo ministera klimatu i środowiska

Zawiadomienie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 31.05.2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.7.3.2023 dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej drogi gminnej gruntowej 101128C w jednostce ewidencyjnej Czernikowo, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie w obrębie Osówka dz. ewid.: 556, 248/2, 245/3, 250/3, 251/3, 258/3, 61/6, 62/5, 73/5 oraz w obrębie Skwirynowo dz. ewid.: 534, 417/2, 125/4, 535, 536.”   

 • Herb Gminy obrowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia strony o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora Zarząd Powiatu Toruńskiego ul. Targowa 4-6, 87-100 Toruń (pełnomocnictwo: Biuro Projektowe Renata Krajczewska - Jendrusiak ul. Żwirki i Figury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec- Skrzypkowo -Krzykomy”

 • Herb Gminy Kikół

Obwieszczenie

Wójt Gminy Kikół zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 170117C w miejscowości Niedźwiedź na działce o nr ewid. 16 położonej w miejscowości Niedźwiedź, Gmina Kikół”

 • logo

Obwieszczenie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu, na wniosek Strony zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z wiejskiego ujęcia składającego się z trzech studni: nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na działce nr 145/1 obręb 0009 Osówka, gm. Czernikowo i studni nr 4 zlokalizowanej na działce nr 89/1 obręb 0009 Osówka, gm. Czernikowo, pow. toruński oraz na odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce nr 145/1 obręb 0009 Osówka poprzez wylot na działce nr 144 obręb 0009 Osówka, gm. Czernikowo, do ziemi.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 09.05.2023 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.6.5.2023, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Liciszewy na działce 197/2, obręb Liciszewy, gmina Czernikowo”, prowadzonego na wniosek firmy Solartech Sp. z o.o. ul. Puławska 491, 02-844 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Monikę Bociąg.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek wniosek Pana Przemysława Pujera Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej drogi gminnej gruntowej 101128C w jednostce ewidencyjnej Czernikowo, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie w obrębie Osówka dz. ewid.: 556, 248/2, 245/3, 250/3, 251/3, 258/3, 61/6, 62/5, 73/5 oraz w obrębie Skwirynowo dz. ewid.: 534, 417/2, 125/4, 535, 536.”

 • Herb województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaję do publicznej wiadomości informację o przyjętym stanowisku w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla czterech projektów dokumentów programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5

 • Herb województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu i opracowaniu projektów dokumentów programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, a także o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektów.

 • Logo

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości co następuje: Na wniosek PGW WP Zarządu Zlewni we Włocławku z siedzibą przy ul. Okrzei 74A we Włocławku, o wydanie na podstawie art. 118a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) decyzji ustalającej warunki prowadzenia działań polegających na modyfikacji przepływu wody oraz czasowego wstrzymania przepływu wody na Stopniu Wodnym we Włocławku w związku z planowaną naprawą docelową progu podpiętrzającego w okresie od 1 września 2022 r. do 31 marca 2025 r., realizowaną w ramach przedsięwzięcia pn. „Naprawa progu podpiętrzającego dolne stanowisko SW Włocławek”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przystąpił do przeprowadzenia postępowania do wydania decyzji ustalającej warunki prowadzenia działań wraz z oceną oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 • Herb Gminy Kikół

Obwieszczenie

Urząd Gminy Kikół zawiadamia strony, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Przebudowie drogi gminnej nr 170117C w miejscowości Niedźwiedź na działce o nr ewid. 16 położonej w miejscowości Niedźwiedź, Gmina Kikół”

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o wydaniu w dniu 25.04.2023 r. postanowienia znak: OS.6220.4.7.2023 o uzupełnieniu decyzji Wójta Gminy Czernikowo o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.04.2023 r. znak: OS.6220.4.5.2023.

 • Herb Gminy Kikół

Obwieszczenie

Urząd Gminy Kikół zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kompleksu rehabilitacyjno-wypoczynkowego na działkach o nr ewid. 2/9,2/3,2/4,2/5 położonych w miejscowości Niedźwiedź obręb Walentowo, Gmina Kikół”,

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 18.04.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.1.2.2023 dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dwóch hal usługowo-produkcyjnych o części magazynowe dostosowane do istniejącej infrastruktury wraz z przebudową części istniejących hal na styku z projektowanymi częściami wraz z wyburzeniem istniejącej hali namiotowej w miejscowości Czernikowo przy ul. Toruńskiej, na działkach nr 311, 312/5, 312/8, 313/3”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 11.04.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.4.5.2023 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 170/3 w obrębie Steklinek, gmina Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek firmy Solartech Sp. z o.o. ul. Puławska 491, 02-844 Warszawa, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Monikę Bociąg, że w dniu 06.04.2023 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.6.2.2023, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Liciszewy na działce 197/2, obręb Liciszewy, gmina Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 06.04.2023 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.3.5.2023, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 1-6 instalacji fotowoltaicznych pn. WITOWĄŻ, na terenie działek nr ew. 27 i 28 w m. Witowąż, o mocy do 6,5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”, prowadzonego na wniosek firmy Prime PV Assets Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk,

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 29.03.2023 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.2.4.2023, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 240/1, 249/3, 279 oraz 277, 290/2 w obrębie Mazowsze Parcele, gmina Czernikowo”, prowadzonego na wniosek firmy KPE FARMS Sp. z o.o., Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek firmy USM Marcin Zglinicki Sp. z o.o. ul. Toruńska 4, 87-640 Czernikowo, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Macieja Gajewskiego zam. ul. Dworcowa 32D, 87-162 Lubicz Dolny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dwóch hal usługowo-produkcyjnych o części magazynowe dostosowane do istniejącej infrastruktury wraz z przebudową części istniejących hal na styku z projektowanymi częściami wraz z wyburzeniem istniejącej hali namiotowej w miejscowości Czernikowo przy ul. Toruńskiej, na działkach nr 311, 312/5, 312/8, 313/3”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 22.03.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pana Przemysława Pujera Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej drogi gminnej gruntowej 101128C w jednostce ewidencyjnej Czernikowo, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie w obrębie Osówka dz. ewid.: 556, 248/2, 245/3, 250/3, 251/3, 258/3, 61/6, 62/5, 73/5 oraz w obrębie Skwirynowo dz. ewid.: 534, 417/2, 125/4, 535, 536.”

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 15.03.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy Solartech Sp. z o.o. ul. Puławska 491, 02-844 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Monikę Bociąg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Liciszewy na działce 197/2, obręb Liciszewy, gmina Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.03.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Tomasza Sulerzyckiego zam. ul. Liliowa 38, 87-103 Mała Nieszawka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w km od 6+200 do km 9+900 na dł. 3,7 km oraz w km od 13+000 do km 14+370 na dł. 1,37 km”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek firmy KPE FARMS Sp. z o.o. Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 170/3 w obrębie Steklinek, gmina Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 08.03.2023 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.3.3.2023, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 1-6 instalacji fotowoltaicznych pn. WITOWĄŻ, na terenie działek nr ew. 27 i 28 w m. Witowąż, o mocy do 6,5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 28.02.2023 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.2.2.2023, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 240/1, 249/3, 279 oraz 277, 290/2 w obrębie Mazowsze Parcele, gmina Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 15.02.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy KPE FARMS Sp. z o.o. Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 170/3 w obrębie Steklinek, gmina Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 21.02.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.8.3.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1/7 w obrębie Steklinek, gmina Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 17.02.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.1.12.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Czernikowo, dz. nr 403/24 i 403/12, 403/23, obr. 01”.

 • Logo ministera klimatu i środowiska

Zawiadomienie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KS.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 10.02.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy PRIME PV ASSETS SP. Z O.O, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Bussek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 1-6 instalacji fotowoltaicznych pn. WITOWĄŻ, na terenie działek nr ew. 27 i 28 w m. Witowąż, o mocy do 6,5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 03.02.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy KPE FARMS Sp. z o.o., Kruszyniec 27, 86-014 Sicienka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farny fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 240/1, 249/3, 279 oraz 277, 290/2 w obrębie Mazowsze Parcele, gmina Czernikowo”.

 • Herb Gminy Kikół

Obwieszczenie

Urząd Gminy Kikół podaje sie do publicznej wiadomości, że dnia 23.01.2023 r. wydana została decyzja znak: In.6220.4.7.2022,2023.AW o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaieznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 89/1 w obrębie Wałentowo, gmina Kikół”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 25.01.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy USM Marcin Zglinicki Sp. z o.o. ul. Toruńska 4, 87-640 Czernikowo, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Macieja Gajewskiego zam. ul. Dworcowa 32D, 87-162 Lubicz Dolny, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dwóch hal usługowo-produkcyjnych o części magazynowe dostosowane do istniejącej infrastruktury wraz z przebudową części istniejących hal na styku z projektowanymi częściami wraz z wyburzeniem istniejącej hali namiotowej w miejscowości Czernikowo przy ul. Toruńskiej, na działkach nr 311, 312/5, 312/8, 313/3”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 18.03.2022 r. na wniosek firmy ELROJ Sp. z o.o. Lubin 88, 87-620 Kikół, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Katarzynę Wojciechowską zam. ul. Hurynowicz 14/8, 87-100 Toruń., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Czernikowo, dz. nr 403/24 i 403/12, 403/23, obr. 01”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1/7 w obrębie Steklinek, gmina Czernikowo”.

 • Logo ministera klimatu i środowiska

Zawiadomienie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z dnia 25 października 2022 r. oraz Fundacji Grecnmind z dnia 28 października 2022 r. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 września 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.4, odmawiające wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.

 • Herb Gminy Kikół
Wójt Gminy Kikół zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznei o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce o nr ewidencyjnym 89/1 w obrębie Walentowo, gmina Kikół”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 22.12.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.7.3.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101118C w miejscowości Steklinek”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Czernikowo, dz. nr 403/24 i 403/12, 403/23, obr. 01”.

 • Logo ministera klimatu i środowiska

Zawiadomienie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stopnia wodnego na Wisie poniżej Włocławka, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101118C w miejscowości Steklinek”.

 • Herb Gminy Kikół

Obwieszczenie

Urząd Gminy Kikół zawiadamia strony, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 89/1 w obrębie Walentowo, gmina Kikół”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 17.11.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.5.3.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie punktu zbierania odpadów złomu na działce nr 77/1 w miejscowości Mazowsze, gm. Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 14.11.2022 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.6.3.2022, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 1-6 instalacji fotowoltaicznych pn. MAKOWISKA na terenie działek nr ew. 151/6 i 152/3 w m. Makowiska, o mocy do 6,5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”, prowadzonego na wniosek firmy firmy Prime PV Assets Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.10.2022 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1/7 w obrębie Steklinek, gmina Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Jędrzeja Dobrowolskiego ul. Trybowskiego 5/13, 85-796 Bydgoszcz - Pełnomocnika inwestora: Pana Sebastiana Piotrowskiego ul. Słoneczna 56, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu punktu zbierania odpadów złomu na działce nr 77/1 w miejscowości Mazowsze, gm. Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 12.10.2022 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.6.2.2022, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 1-6 instalacji fotowoltaicznych pn. MAKOWISKA na terenie działek nr ew. 151/6 i 152/3 w m. Makowiska, o mocy do 6,5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 04.10.2022 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie,w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101118C w miejscowości Steklinek”.

 • Logo ministera klimatu i środowiska

Zawiadomienie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony, że postanowieniem z dnia 20 września 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.26.2022.PS.4, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.

 • Logo ministera klimatu i środowiska

Zawiadomienie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że - w związku z przekazaniem przez Ministra Klimatu i Środowiska sprawy dot. przedsięwzięcia pn.: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska ponownie prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 • Informacja o postępowaniu z odpadami styropianu

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-09-15 08:42
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 07.09.2022 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy Prime PV Assets Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 1-6 instalacji fotowoltaicznych pn. MAKOWISKA na terenie działek nr ew. 151/6 i 152/3 w m. Makowiska, o mocy do 6,5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 12.09.2022 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.1.7.2022, o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Czernikowo, dz. nr 403/24 i 403/12, 403/23, obr. 01”,prowadzonego na wniosek firmy ELROJ Sp. z o.o. Lubin 88,87-620 Kikół, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Katarzynę Wojciechowską zam. ul. Hurynowicz 14/8, 87-100 Toruń

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 29.08.2022 r. na wniosek Pana Jędrzeja Dobrowolskiego ul. Trybowskiego 5/13, 85-796 Bydgoszcz - Pełnomocnika inwestora: Pana Sebastiana Piotrowskiego ul. Słoneczna 56, 87-100 Toruń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu punktu zbierania odpadów złomu na działce nr 77/1 w miejscowości Mazowsze, gm. Czernikowo”.

 • logo

Informacja o wszczęciu postępowania

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nałożenia w drodze decyzji obowiązków niezbędnych do kształtowania zasobów wodnych, na dz. ew. nr 324/1, 324/5, 324/6, 324/7, 324/8, 2202/14, 2222, 2240 obręb 0004 Brzeźno, gm. Lipno, powiat lipnowski i dz. ew. nr 384, 2200/5 i 2221/5 obręb 0004 Kiełpiny, gm. Czernikowo, powiat toruński, w związku z wygaśnięciem z dniem 31.12.2020 r. pozwoleń wodnoprawnych udzielonych Pani Hannie Walker-Marshak w drodze decyzji Starosty Lipnowskiego z dnia 18.01.2001 r., znak: OS.6223/88/2000.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 08.08.2022 r. wydano postanowienie znak: OS.6220.2.4.2022 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Czernikowo o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.07.2022 r., znak: OS.6220.2.3.2022, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czernikówko”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 12.07.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.2.3.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czernikówko”.

 • Logo ministera klimatu i środowiska

Zawiadomienie

Minister Klimatu i Środowiska zawiadamia, że sprawa odwołań złożonych od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 29 grudnia 2017 r., Nr 124/2017, znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” została przekazana według właściwości Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska jako organowi właściwemu do ich rozpatrzenia.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek
firmy Bionex Energy Sp. z o.o. ul. Jugosłowiańska 48, 60-149 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Bartłomieja Krebera z firmy MDB Energy ul. Jasielska 3B/36, 60-476 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czernikówko”, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 291/2, obręb geodezyjny Czernikówko.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 05.05.2022 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.1.5.2022, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Czernikowo, dz. nr 403/24 i 403/12, 403/23, obr. 01”, prowadzonego na wniosek firmy ELROJ Sp. z o.o. Lubin 88, 87-620 Kikół, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Katarzynę Wojciechowską zam. ul. Hurynowicz 14/8, 87-100 Toruń

 • logo

Obwieszczenie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 16 maja 2022 r. wydał Gminie Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.538.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego zlokalizowanego w miejscowości Nowogródek, gm. Czernikowo na terenie działki ewid. nr 2094/18 obręb ewid. nr 0012 Skwirynowo polegającą na wykonaniu betonowej konstrukcji wylotu kanalizacji wód popłucznych (przyczółka betonowego)

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 05.05.2022 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.1.3.2022, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Czernikowo, dz. nr 403/24 i 403/12, 403/23, obr. 01”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia,że w dniu 26.04.2022 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy Bionex Energy Sp. z o.o. ul. Jugosłowiańska 48, 60-149 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Bartłomieja Krebera z firmy MDB Energy ul. Jasielska 3B/36, 60-476 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czernikówko”, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 291/2, obręb geodezyjny Czernikówko.
 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia docelowego średniorocznego poziomu dla benzo(a)pirenu w pyle PM10.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 18.03.2022 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy ELROJ Sp. z o.o. Lubin 88, 87-620 Kikół, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Katarzynę Wojciechowską zam. ul. Hurynowicz 14/8, 87-100 Toruń, uzupełniony w dniu 06.04.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Czernikowo, dz. nr 403/24 i 403/12, 403/23, obr. 01”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 01.03.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.10.5.2021 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w miejscowości Czernikówko”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Czernikowo o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.02.2022 r. znak: OS.6220.12.6.2021.

 • logo

Obwieszczenie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego zlokalizowanego na terenie działki ewid. nr 2094/18 obręb ewid. nr 0012 Skwirynowo, polegającą na wykonaniu betonowej konstrukcji wylotu kanalizacji wód popłucznych wraz z umocnieniem skarp rowu oraz usługi wodne

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 09.02.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.11.2.2021 dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, planowane do realizacji w obszarze nieruchomości w miejscowości Mazowsze nr 42, działka ewidencyjna nr 77/1 obręb geodezyjny 0008 Mazowsze, na terenie gminy Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek firmy MPAUXILIUM Maciej Posadzy ul. Pretficza 8/2, 53-328 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną w miejscowości Czernikówko”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 27.01.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.12.4.2021 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1 w obrębie Jackowo, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Inwestora: FOL-PLAST-BIS Bartosz Bożejewicz ul. Żeromskiego 30/33, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne, planowanego do realizacji w obszarze nieruchomości w miejscowości Mazowsze nr 42, działka ewidencyjna nr 77/1, obręb geodezyjny 0008 Mazowsze na terenie Gminy Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1 w obrębie Jackowo, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 06.12.2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1 w obrębie Jackowo, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 04.11.2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Inwestora: FOL-PLAST-BIS Bartosz Bożejewicz ul. Żeromskiego 30/33, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na: Przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne, planowanego do realizacji w obszarze nieruchomości w miejscowości Mazowsze nr 42, działka ewidencyjna nr 77/1, obręb geodezyjny 0008 Mazowsze na terenie Gminy Czernikowo.

 • Logo ministera klimatu i środowiska

Obwieszczenie

Minister Klimatu i Środowiska zawiadamia strony postępowania, że pismem z dnia 15 września 2021 r. znak: DIŚ-III.61.1.2021.20 Minister Klimatu i Środowiska przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sprzeciw na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 sierpnia 2021 r., znak: DIŚ-III.61.1.2021.16 uchylającą w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. nr 124/2017, znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia, wraz z odpowiedzią na niego.

 • logo

Obwieszczenie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację, że decyzją znak: GD.ZUZ.5.4217.18.2021.PS z dnia 06.09.2021 r. zalegalizowano urządzenie wodne, tj. studnię nr 4 do poboru wód podziemnych, zlokalizowaną na terenie dz. nr 89/1 obręb 0009 Osówka, gmina Czernikowo.

 • Logo ministera klimatu i środowiska

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska

Minister Klimatu i Środowiska zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia 2021 r., uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. nr 124/2017, znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 02.08.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.8.4.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego do chowu bydła wraz z  niezbędną infrastrukturą –przedsięwzięcie realizowane na dz. nr ew. 159 obr. Czernikówko, w miejscowości Czernikówko, gmina Czernikowo”.

 • logo

Obwieszczenie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego – studni nr 4 do poboru wód podziemnych, zlokalizowanej na terenie dz. nr 89/1 obręb 0009 Osówka, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Pawła Kubickiego, w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego do chowu bydła wraz z niezbędna infrastrukturą – przedsięwzięcie realizowane na dz. nr ew. 159 obr. Czernikówko, w miejscowości Czernikówko, gmina Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 25.06.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.4.8.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych nr 101111C, 101112C oraz 101113C w miejscowościach Mazowsze-Parcele oraz Steklinek

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 18.06.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.9.6.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych nr 101158C oraz 101160C w miejscowościach Makowiska oraz Kiełpiny”,

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 16.06.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.2.7.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych nr 101105C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy”

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 14.06.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.5.5.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 101159C w miejscowości Kiełpiny”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 11.06.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.3.6.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 101116C w miejscowościach Jackowo oraz Steklinek”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych nr 101111C, 101112C oraz 101113C w miejscowościach Mazowsze-Parcele oraz Steklinek

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 26.05.2021 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.7.5.2021, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnymi zbiornikami o poj. V=3 x 6700l oraz przyłącza do stacjonarnej systemowej suszarni ziarna oraz budynku gospodarczego”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 26.05.2021 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.6.5.2021, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Bazy Transportowo - Magazynowo - Przeładunkowej na terenie nieruchomości składającej się z działek geod. nr 3/2, 3/3,  6/1 i 6/9 w miejscowości Jackowo, Gmina Czernikowo.”

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych nr 101158C oraz 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 101159C w miejscowości Kiełpiny, obręb geodezyjny Kiełpiny gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg gminnych nr 101105C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy”, obręb geodezyjny Liciszewy gm. Czernikowo. 

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 10.05.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.1.2.2021 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Telekomunikacyjny obiekt budowlany PLKP61 Czernikowo, w skład którego wchodzi radioliniowa antena satelitarna o średnicy 2,4 m, fundament, rama stalowa oraz sprzęt zasilająco-sterujący, realizowany na działkach ewidencyjnych nr.: 602/3 w obrębie 0001 Czernikowo przy ul. Toruńskiej 1 w Czernikowie”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Przebudowie drogi gminnej nr 101116C w miejscowościach Jackowo oraz Steklinek”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 28.04.2021 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.7.4.2020, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej Jackowo o łącznej mocy do 2 MW z możliwością realizacji w etapach po ok. 1 MW każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 80/2, położonej w obrębie geodezyjnym Jackowo, gmina Czernikowo”, prowadzonego ELECTRIC PROJEKT – Radosław Malinowski, ul. B. Prusa 26, 87-500 Rypin.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 26.04.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 13.04.2021 r.  Pana Pawła Kubickiego zam. Młyniec Pierwszy ul. Rogówska 6, 87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego do chowu bydła wraz z niezbędna infrastrukturą – przedsięwzięcie realizowane na dz. nr ew. 159 obr. Czernikówko, w miejscowości Czernikówko, gmina Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 21.04.2021 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.7.3.2021, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji zbiornikowej z naziemnymi zbiornikami o poj. V=3 x 6700l oraz przyłącza do stacjonarnej systemowej suszarni ziarna oraz budynku gospodarczego”, na działce ewidencyjnej nr 84 obręb 0015 Witowąż.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 21.04.2021 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.6.3.2021, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Bazy Transportowo - Magazynowo - Przeładunkowej na terenie nieruchomości składającej się z działek geod. nr 3/2, 3/3,  6/1 i 6/9 w miejscowości Jackowo, Gmina Czernikowo.”

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 15.04.2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie – Pana Przemysława Pujera,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych nr 101158C oraz 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny”, gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 02.04.2021 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.7.2.2020, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Farmy Fotowoltaicznej Jackowo o łącznej mocy do 2 MW z możliwością realizacji w etapach po ok. 1 MW każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 80/2, położonej w obrębie geodezyjnym Jackowo, gmina Czernikowo”. 

 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska

Minister Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność analizy zebranej dokumentacji o dużej złożoności, w tym opinii, stanowisk i wniosków dowodowych złożonych w toku postępowania. Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 30 czerwca 2021 r.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 11.03.2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek uzupełniony na wezwanie w dniu 23.03.2021 r., Gospodarstwa Rolnego Radosław Błaszkiewicz Witowąż 36, 87-632 Osówka, reprezentowanego przez Pełnomocnika – Magdalenę Wojciechowską ul. M. Skłodowskiej-Curie 41 A lok. 102, 87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji zbiornikowej z naziemnymi zbiornikami o poj. V=3 x 6700l oraz przyłącza do stacjonarnej systemowej suszarni ziarna oraz budynku gospodarczego”, obręb geodezyjny Witowąż gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 26.02.2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Bazy Transportowo - Magazynowo - Przeładunkowej na terenie nieruchomości składającej się z działek geod. nr 3/2, 3/3,  6/1 i 6/9 w miejscowości Jackowo, Gmina Czernikowo.”

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 24.02.2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie – Pana Przemysława Pujera,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych nr 101105C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy”, obręb geodezyjny Liciszewy gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 24.02.2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie – Pana Przemysława Pujera,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Przebudowie drogi gminnej nr 101159C w miejscowości Kiełpiny, obręb geodezyjny Kiełpiny gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 24.02.2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie – Pana Przemysława Pujera,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 101116C w miejscowościach Jackowo oraz Steklinek”, obręb geodezyjny Jackowo oraz Steklinek gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 24.02.2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzędu Gminy w Czernikowie – Pana Przemysława Pujera, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych nr 101111C, 101112C oraz 101113C w miejscowościach Mazowsze-Parcele oraz Steklinek, obręb geodezyjny Mazowsze-Parcele oraz Steklinek gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 18.02.2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy VISAT Polska LLC Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Artura Juszkiewicza ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Telekomunikacyjny obiekt budowlany PLKP61 Czernikowo, w skład którego wchodzi radioliniowa antena satelitarna o średnicy 2,4 m, fundament, rama stalowa oraz sprzęt zasilająco-sterujący, realizowany na działkach ewidencyjnych nr.: 602/3 w obrębie 0001 Czernikowo przy ul. Toruńskiej 1 w Czernikowie”.

 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Minister Klimatu i Środowiska zawiadamia, że przed wydaniem decyzji w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, strony mają możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, a także mogą wypowiedzieć się co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z dokumentacją można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, w godz. 10-15. Z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się z dokumentacją może odbyć się jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel.: 22 3692705) z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Minister Klimatu i Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność analizy zebranej dokumentacji o dużej złożoności, w tym dodatkowych wyjaśnień inwestora. Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 marca 2021 r.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 16.12.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.6.4.2020 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 173 i 177 oraz 165/2 obręb Steklinek, gmina Czernikowo”

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 15.12.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.1.13.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym parkingami naziemnymi na działce o nr ew.: 414/19 w obrębie 0001 Czernikowo.  

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Czernikowo o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.11.2020 r. znak: OS.6220.3.3.2020.  

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 16.11.2020 r. w tut. Urzędu został złożony przez ELECTRIC PROJEKT – Radosław Malinowski, ul. B. Prusa 26, 87-500 Rypin, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej Jackowo o łącznej mocy do 2 MW z możliwością realizacji w etapach po ok. 1 MW każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 80/2, położonej w obrębie geodezyjnym Jackowo, gmina Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje że, w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 173 i 177 oraz 165/2 obręb Steklinek, gmina Czernikowo, wszczętego na wniosek PV 1170 Sp. z o.o. ul. Jasna 14/16A 00-04,  wnioskodawca pismem z dnia 07.10.2020 r. wniósł o zmianę nazwy oraz parametrów przedsięwzięcia.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek na wniosek Pana Ryszarda Klugiewicza zam. ul. Zygmuntowo 3, 87-640 Czernikowo, reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Katarzynę Kalkowską, ul. Tarnowska 2, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym parkingami naziemnymi na działce o nr ew.: 414/19 w obrębie 0001 Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Czernikowo na lata 2020-2032”

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo na lata 2016-2020+”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 03.11.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.3.3.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na: Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3,5 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 173 z obrębu Mazowsze w miejscowości Mazowsze, gminie Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 29.10.2020 r. postanowienia uzupełniającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.10.2020 r. znak OS.6220.5.3.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu punktu zbierania odpadów złomu na działce nr 166/1 w Czernikowie, województwo kujawsko-pomorskie”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 21.10.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.5.3.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu punktu zbierania odpadów złomu na działce nr 166/1 w Czernikowie, województwo kujawsko-pomorskie”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym parkingami naziemnymi na działce o nr ew.: 414/19 w obrębie 0001 Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Mariusza Chojnowskiego reprezentującego firmę OLMEX Projekt Spółka z  graniczona odpowiedzialnością Sp. k. ul. Wspólna 47/49; 00-684 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3,5 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 173 z obrębu Mazowsze w miejscowości Mazowsze, gminie Czernikowo.

 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska.

Minister Środowiska zawiadamia że, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.K.Ś.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność analizy wyjaśnień złożonych przez Inwestora oraz monitoringu przedrealizacyjnego w zakresie występujących siedlisk przyrodniczych i ornitofauny pozostających w zakresie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 grudnia 2020 r.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Sebastiana Piotrowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Kamilę Dobrowolską, ul. Trybowskiego 5/13, 85-796 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu punktu zbierania odpadów złomu na działce nr 166/1 w Czernikowie, województwo kujawsko-pomorskie”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 17.09.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.4.3.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 60,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Liciszewy, gmina Czernikowo na terenie działki o numerze ewidencyjnym 30, obręb 0006 Liciszewy, gmina Czernikowo, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie”

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 03.09.2020 r. w tut. Urzędu został złożony przez PV 1170 Sp. z o.o. ul. Jasna 14/16A 00-041 Warszawa, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 173 i 177 oraz 165/2 obręb Steklinek, gmina Czernikowo”

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 31.08.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.2.6.2020 dla przedsięwzięcia pn.: Zbieranie, transportowanie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, na działce o nr ew.: 166/1 w obrębie 0001 Czernikowo”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Państwa Tomasza i Joanny Lewandowskich zam. ul. Targowa 5, 87-640 Czernikowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 60,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Liciszewy, gmina Czernikowo na terenie działki o numerze ewidencyjnym 30, obręb 0006 Liciszewy

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek P.P.H.U. „ELMIR” Mirosław Mirzejewski ul. Osiedle Młodych 3, 87-100 Czernikowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zbieraniu, transportowaniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne, na działce o nr ew.: 166/1 w obrębie 0001 Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 27.07.2020 r. na wniosek Pana Sebastiana Piotrowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Kamilę Dobrowolską, ul. Trybowskiego 5/13, 85-796 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu punktu zbierania odpadów złomu na działce nr 166/1 w Czernikowie, województwo kujawsko-pomorskie”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 23.07.2020 r. na wniosek Państwa Tomasza i Joanny Lewandowskich zam. ul. Targowa 5, 87-640 Czernikowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 60,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Liciszewy, gmina Czernikowo na terenie działki o numerze ewidencyjnym 30, obręb 0006 Liciszewy, gmina Czernikowo, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie”
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia że w dniu 15.07.2020 r. na wniosek Mariusz Chojnowski OLMEX Projekt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. ul. Wspólna 47/49; 00-684 Warszawka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3,5 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 173 z obrębu Mazowsze w miejscowości Mazowsze, gminie Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym parkingami naziemnymi na działce o nr cw.: 414/19 w obrębie 0001 Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia że w dniu 06.07.2020 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.1.7.2020, o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym parkingami naziemnymi na działce o nr ew.: 414/19 w obrębie 0001 Czernikowo.

 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska.

Minister Środowiska zawiadamia że, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.K.Ś.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest oczekiwanie na uzyskanie dalszych wyjaśnień od Wnioskodawcy. Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 30 września 2020 r.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia że w dniu 31.03.2020 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.1.5.2020, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym parkingami naziemnymi na działce o nr ew.: 414/19 w obrębię 0001 Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia że w dniu 13 marca 2020 r. P.P.H.U. „ELMIR” Mirosław Mirzejewski ul. Osiedle Młodych 3, 87-640 Czernikowo, złożył uzupełnienie do Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: Zbieraniu, transportowaniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne, na działce o nr ew.: 166/1 w obrębie 0001 Czernikowo, dla którego w dniu 03.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,że w dniu 06.03.2020 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.1.3.2020, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym parkingami naziemnymi na działce o nr ew.: 414/19 w obrebie 0001 Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2020 r. na wniosek P.P.H.U. „ELMIR” Mirosław Mirzejewski ul. Osiedle Młodych 3, 87-100 Czernikowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zbieraniu, transportowaniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne, na działce o nr ew.: 166/1 w obrębie 0001 Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 04 lutego 2020 r. na wniosek Pani Katarzyny Kalkowskiej, ul. Tarnowska 2, 87-100 Toruń, pełnomocnika Pana Ryszarda Klugiewicza zam. ul. Zygmuntowo 3, 87-640 Czernikowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym parkingami naziemnymi na działce o nr ew.: 414/19 w obrebie 0001 Czernikowo.

 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że w dniu 22 października 2019 r., na wniosek z dnia 19 lipca 2019 r. (wpływ: 22 lipca 2019 r.), znak: IWP.6220.4.2019, uzupełniony dnia 31.07.2019 r., Gminy Czernikowo, została wydana decyzja nr 118/2019, znak: WOO.420.212.2019.JW.13, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego”.

 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o zakończeniu zebrania wszystkich dowodów w sprawie, na wniosek z dnia 19 lipca 2019 r. (wpływ: 22 lipca 2019 r.), znak: IWP.6220.4.2019, uzupełniony dnia 31.07.2019 r., Gminy Czernikowo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach dołączonych do wniosku.

 • -

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie. Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające, wydanie postanowienia w ustalonym terminie nie jest możliwe. W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że postanowienie zostanie wydane w terminie do dnia 30 października 2019 r.

 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska

Minister Środowiska zawiadamia że, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest oczekiwanie na uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od Wnioskodawcy. Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 30 maja 2020 r.

 • -

Informacja

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektów dokumentów Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM 10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu

 • -

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia że załatwienie sprawy poprzez wydanie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie. Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych.W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że postanowienie zostanie wydane w terminie do dnia 30 września 2019 r.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia , że w dniu 20.08.2019 r. wydał decyzję znak IWP.6220.7.4.2018 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. o nazwie WYGODA nr BT41433 na wieży kratowej stalowej, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym 120, obręb Wygoda w miejscowości Wygoda.

 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19 lipca 2019 r., znak: IWP.6220.4.2019 Gminy Czernikowo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego”, realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska

Minister Środowiska zawiadamia że, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie, jednocześnie wyznacza nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30 września 2019 r.

 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska.

Minister Środowiska zawiadamia że, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie, jednocześnie wyznacza nowy termin załatwienia sprawy na dzień 13 lipca 2019 r.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 15.03.2019 r., działając w oparciu o opinie:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.3.2016 z dnia 23.08.2016 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.711.2016.ADS.5 z dnia 20.02.2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.4.16.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 15.03.2019 r., działając w oparciu o opinie:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.3.2016 z dnia 23.08.2016 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.711.2016.ADS.5 z dnia 20.02.2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.4.14.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”.

 • -
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 2043C Mazowsze - Steklinek - Wygoda:, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.
 • logo

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska.

Minister Środowiska zawiadamia że, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie, jednocześnie wyznacza nowy termin załatwienia sprawy na dzień 13 marca 2019 r.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 25.01.2019 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, zostało wydane postanowienie znak IWP.6220.4.7.2016 o podjęciu zawieszonego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
- 816, 817, 818 - położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo,
- 19 - położonej w obrębie ewidencyjnym Zimny Zdrój.
 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska.

Minister Środowiska zawiadamia że, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie, jednocześnie wyznacza nowy termin załatwienia sprawy na dzień 13 marca 2019 r.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.01.2019 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.5.3.2018 dla przedsięwzięcia pn.: Budowa na działce nr 80/2 w obrębie Jackowo, gm. Czernikowo elektrowni fotowoltaicznej „Jackowo” składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym z przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi.
 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 stycznia 2019 r., znak: IWP.6220.1.2019 Gminy Czernikowo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 2043C Mazowsze - Steklinek - Wygoda”, realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 27 grudnia 2018 r. na wniosek Pani Lidii Bogal, pełnomocnika firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. o nazwie WYGODA nr BT41433 na wieży kratowej stalowej, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym 120 obręb, Wygoda w miejscowości Wygoda.
 • -

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, że przekazał Ministrowi Środowiska, zgodnie z właściwością, sprawę dotyczącą postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo.
 • -

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniśęej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.
 • -

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.
Zawiadamia również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 30 listopada 2018 r.
 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 17 września 2018 r., na wniosek z dnia 16 maja 2018 r. (wpływ: 18.05.2018 r.), bez sygnatury, Gminy Czernikowo, została wydana decyzja nr 113/2018, znak: W00.420.130.2018.JM.12, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 101128C i 101154C wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 2044C w miejscowościach Witowąż i Osówka”, realizowanego na działkach podanych we wniosku, w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych do niego dołączonych.
 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zawiadamia strony o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie, na wniosek z dnia 16 maja 2018 r. (wpływ: 18.05.2018 r.), bez sygnatury, złożony przez Gminę Czernikowo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 101128C i 101154C wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 2044C w miejscowościach Witowąż i Osówka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach dołączonych do wniosku.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 20.08.2018 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.3.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne”, przewidziane do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek nr: 77/1 - położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.05.2018 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.7.15.2017 dla Przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym kompletnym wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektorem Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od inwestora t.j. spółki ENERGA Invest S.A. wpłynęły następujące pisma dotyczące uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 02 lutego 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.3.78.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej od km 0+000 do km 0+526 w obrębie 0001 Czernikowo, gm. Czernikowo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 01 lutego 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.3.77.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 101125C Zimny Zdrój- Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej od km 4+836 do km 5+634 oraz od km 6+662 do km 7+770, w obrębie 0001 Czernikowo i w obrębie 0017 Zimny Zdrój, gm. Czernikowo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 • -

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony postępowania, że od Decyzji Nr 124/2017, znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, uzgadniającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo, zostały wniesione odwołania, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony postępowania i społeczeństwo, że w dniu 29 grudnia 2017 r., na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r., Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego występował Pan Janusz Granatowicz, a następnie Pan Janusz Szpadzik, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonym w lipcu 2017 r., przez Ove Arup & Partners Int. Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, oraz jego uzupełnieniach.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.12.2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.5.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Osówka – Bobrowniki wraz z dojazdami od km 12+889 do 13+839 w miejscowości Wąkole", przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2017 r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo znak: PV-CK2/877/2017/AO spółki ENERGA Invest S.A. dotyczącego uściślenia informacji na temat przedsięwzięcia polegającego naprzedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda, dla którego prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie, na wniosek złożony przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Janusz Szpadzik - Dyrektor Biura Planowania Inwestycji ENERGA Invest S.A., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w załączonym do wniosku raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz materiałach kartograficznych.
 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że wniosek Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Janusz Szpadzik - Dyrektor Biura Planowania Inwestycji ENERGA Invest S.A., dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 17 października 2017 r. na wniosek Pana Marka Domozycha - pełnomocnika Energa Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, zostało wydane postanowienie znak: IWP.6220.7.7.2017 podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, o wydaniu decyzji znak; IWP.6220.1.6.2017 z dnia 06.09.2017r. zmieniającej decyzję IWP.6220.1.2.2017 wydanej dnia 08.03.2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie określenia warunków korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej Czernikowo - Mazowsze, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo, - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo, - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele, - 164 - położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.
 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2016 r. wpłynął wniosek Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz - Pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, w obszarze i zakresie określonym w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz materiałach kartograficznych załączonych do wniosku.
 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, z prośbą o opinię w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.
 • logo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Obrowo orzeka, umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 258 Brzoza - Obrowo polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Osiek nad Wisłą - Obrowo. Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku jezioro Osiek - Osiek nad Wisłą oraz na odcinku Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki polegająca na budowie drogi rowerowej.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk - pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo; - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo; - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele; - 164- położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze, oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.08.2017 r., działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.2.2017 z dnia 24.07.2017 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.418.2017.JO1.2 z dnia 28.07.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.4.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin, 7477/1, 477/2 - położonej w obrębie ewidencyjnym Osówka.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.08.2017 r. , działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.2.2017 z dnia 24.07.2017 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.418.2017.JO1.2 z dnia 28.07.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.4.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin; 477/1, 477/2 - położonej w obrębie ewidencyjnym Osówka.
Postępowanie wszczęto na wniosek Pana Henryka Dygasiewicza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk- pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo, - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo, - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele, - 164- położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze, oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk- pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo, - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo, - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele, - 164- położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze, oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym kompletną kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „„Przebudowie drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin, - 477/1, 477/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Osówka.
 • logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania, że decyzją z dnia 5 lipca 2017 r., znak: DOOŚ-DŚI.4233.19.2017.AŁ.1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2017 r., znak: WOO.4233.2.2016.KŚ.6, umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”.
 • logo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że w dniu 04.07.2017r. z wniosku złożonego przez:
BIURO PROJEKTOWE Renata Krajczewska - Jędrusiak, ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87- 840 Lubień Kujawski, działające na podstawie pełnomocnictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 258 Brzoza - Obrowo polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Osiek nad Wisłą - Obrowo. Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku jezioro Osiek - Osiek nad Wisłą oraz na odcinku Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki polegająca na budowie drogi rowerowej".
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2017 r. na wniosek Pana Henryka Dygasiewicza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
- 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin,
- 477/1, 477/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Osówka.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.03.2017 r., działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.9.2016 z dnia 19.12.2016 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.999.2016.JR.2 z dnia 09.02.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.12.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101126C w m. Czernikowo i Witowąż” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.03.2017 r. , działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.9.2016 z dnia 19.12.2016 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.999.2016.JR.2 z dnia 09.02.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.12.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101126C w m. Czernikowo i Witowąż” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.03.2017 r., działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.8.2016 z dnia 19.12.2016 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.1001.2016.JR.2 z dnia 13.02.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.11.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101136C w m. Kiełpiny, Makowiska” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.03.2017 r., działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.8.2016 z dnia 19.12.2016 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.1001.2016.JR.2 z dnia 13.02.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.11.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101136C w m. Kiełpiny, Makowiska” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.
 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że zajęcie stanowiska dotyczącego rozstrzygnięcia związanego z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych,, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.
 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony postępowania i społeczeństwo, o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek z dnia 9 grudnia 2016 r., Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Janusz Granatowicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, dołączonych do wniosku.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 08.03.2017 r., działając w oparciu o informację Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.107.2017.AG z dnia 27.02.2017 r. oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.1.2017 z dnia 24.02.2017 r. wydał decyzję, znak IWP.6220.1.2.2017, umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo- Mazowsze ”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym kompletną kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101136C w m. Kiełpiny, Makowiska” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym kompletną kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101126C w m. Czernikowo, Witowąż” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.02.2017 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, zostało wydane postanowienie znak IWP.6220.4.5.2016 zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej Nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój", przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.02.2017 r., działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.7.2016 z dnia 15.12.2016 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.1000.2016.JR.2 z dnia 10.01.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.10.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101115C w m. Steklin” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.02.2017 r., działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.7.2016 z dnia 15.12.2016 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.1000.2016.JR.2 z dnia 10.01.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.10.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101115C w m. Steklin” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk- pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 23.01.2017 r., działając w oparciu o opinie:Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.969.2016.DM z dnia 07.12.2016 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.5.2016 z dnia 05.12.2016 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.9.4.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101143C w m. Jackowo” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 170/1, 130, 102/6, 62, 56, 23/1 - położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 23.01.2017 r., działając w oparciu o opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.969.2016.DM z dnia 07.12.2016 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.5.2016 z dnia 05.12.2016 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.9.4.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101143C w m. Jackowo” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 170/1, 130, 102/6, 62, 56, 23/1 - położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 19.01.2017 r. wpłynął wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
816, 817, 818 - położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo; 19 - położonej w obrębie ewidencyjnym Zimny Zdrój.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym kompletną kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101115C w m. Steklin” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo...
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w sprawie prowadzonej na wniosek Pana Marka Sychta reprezentującego Energa Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW", przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo (...) w dniu 13.01.2017 r. zostało wydane postanowienie znak IWP.6220.7.4.2016 zawieszające przedmiotowe postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, że w dniu 28 grudnia 2016 r. wpłynęło podanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz - Pełnomocnik, z informacją o wycofaniu wniosku z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka", realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w załączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz materiałach kartograficznych.
 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o wszczęciu na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz - Pełnomocnik, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka", realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz materiałach kartograficznych załączonych do wniosku.
 • -

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 grudnia 2016 r., Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Janusz Granatowicz, w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka ", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych na terenie gminy Raciążek i Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w sprawie prowadzonej na wniosek Pana Marka Sychta reprezentującego Energa Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW", przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo (...) w dniu 22.12.2016 r. zostało wydane postanowienie znak IWP.6220.7.2.2016 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101143C w m. Jackowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101115C w m. Steklin”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 301, 424/1 - położonych w obrębie ewidencyjnym Steklin.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, żew dniu 6 grudnia 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101136 C w m. Kiełpiny, Makowiska”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 85/1, 343, 440/2, 68, 440/3, 194 ,408/4 - położonych w obrębie ewidencyjnym Kiełpiny, 113/2 - położonej w obrębie ewidencyjnym Makowiska.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101126 C w m. Czernikowo i Witowąż”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
550 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo, 78 - położonej w obrębie ewidencyjnym Witowąż.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 02.12.2016 r., działając w oparciu o postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4242.108.2016.MD1.4 i WOO.4242.108.2016.MD1.5 oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.3.7.1.2016 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.1.11.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory dla obsady maksymalnie 209 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 168 obręb nr 0013 w miejscowości Szkleniec, gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101143C w m. Jackowo”...
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2016 r. na wniosek Pana Marka Sychta reprezentującego Energa Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW”...
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek Pana Ryszarda Kubackiego, Szkleniec 5, 87-640 Czernikowo wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku inwentarskiego – obory dla obsady maksymalnie 209 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 168 obręb nr 0013 w miejscowości Szkleniec, gmina Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania, że w dniu 05.09.2016 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101119C” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 171/1- położonej w obrębie ewidencyjnym Steklinek oraz 200/4, 173, 170/1- położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 05.09.2016 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101119C” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 171/1 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklinek oraz 200/4, 173, 170/1 - położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym z uzupełnieniem informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101119C”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”
 • logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r., znak DOOŚ-OAl.4233.2.2016.AŁ.8, w sprawie poinformowania o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 kwietnia 2016 r., dotyczącą przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”, wraz z odpowiedzią na skargi.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 101119C”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 171/1- położonej w obrębie ewidencyjnym Steklinek,
200/4, 173, 170/1- położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo.
 • logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak DOOŚ-OAI.4233.2.2016.AŁ.5, w sprawie wydanej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.04.2016 r., znak: DOOŚ-OAI.4233.2.2016.pM, uchylającej w całości decyzję z dnia 28.01.2016r., znak: WOO.4233.1.2015.KŚ.65, którą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 18.04.2016 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4242.200.2015.AG.2 oraz stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.3.7.3.2015 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.5.8.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji regranulatu z odpadów foliowych (folia HDPE LDPE) sklasyfikowanych jako inne niż niebezpieczne (kod odpadu 150102, 150203, 191204)”, zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 468/3, 466 położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
 • logo

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2016 r., znak WOO.4233.1.2015.KŚ.70, w sprawie zawiadamia, o wniesionym odwołaniu Gminy Miasto Włocławek, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Janusza Granatowicza, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, od Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z dnia 28 stycznia 2016 r., znak: WOO.4233.1.2015.KŚ.65, odmawiającej wydania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Głania reprezentującego firmę PLASTOON Sp. z o. o. z siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 88-140 Gniewkowo wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,produkcji regranulatu z odpadów foliowych (folia HDPE, LDPE), sklasyfikowanych jako inne niż niebezpieczne (kod odpadu 150102, 150203, 191204)”
 • logo

Kolejny nabór wniosków z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo informuje mieszkańców, o zamiarze przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Jest to kolejna edycja naboru wniosków z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czernikowo przewidziana do realizacji w 2016 roku.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 05.01.2016 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.739.2015.DM.2 z dnia 09.12.2015 r. Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.6.2015 z dnia 26.11.2015 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.6.4.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej Nr 2047C Wola- Osówka w km 2+193 ÷ 8 + 012, na łączną długość 5,819 km” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 05.01.2016 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.739.2015.DM.2 z dnia 09.12.2015 r. oraz Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.6.2015 z dnia 26.11.2015 r.wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.6.4.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej Nr 2047C Wola- Osówka w km 2+193 ÷ 8 + 012, na łączną długość 5,819 km” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia,że w dniu 03.02.2015 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.739.2014.BW.3 oraz Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.5.2014 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.11.9.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo, gm. Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2014 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo gmina Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje, że w dniu 20.10.2014 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.510.2014.PP.2, Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.4.2014 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.7.6.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie ulic Zacisze i Wiśniowa w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C”
 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia że w dniu 20.10.2014 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.510.2014.PP.2, Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.4.2014 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.9.6.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie ulic Zacisze i Wiśniowa w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym z uzupełnieniem informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie ulic Zacisze i Wiśniowa w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje, że w dniu 17.09.2014 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.506.2014.KŚ.2, Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.3.2014 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.8.4.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie dróg gminnych Nr 101123C i 101122C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowie ul. Zajączkowo i Polna w m. Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 17.09.2014 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.506.2014.KŚ.2, Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.3.2014 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.8.4.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie dróg gminnych Nr 101123C i 101122C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowie ul. Zajączkowo i Polna w m. Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje, że w dniu 1 września 2014 r. na wniosek Gminy Czernikowo wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101113C w miejscowości Steklinek oraz drogi gminnej Nr 101149C w miejscowości Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 1 września 2014 r. na wniosek Gminy Czernikowo wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101113C w miejscowości Steklinek oraz drogi gminnej Nr 101149C w miejscowości Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje, że w dniu 14 sierpnia 2014 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie ulic Zacisze i Wiśniowa w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C”
 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie

że w dniu 14 sierpnia 2014 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie ulic Zacisze i Wiśniowa w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C”
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg gminnych Nr 101123C i 101122C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowie ul. Zajączkowo i Polna w m. Czernikowo”.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym z uzupełnieniem informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101113C w miejscowości Steklinek oraz drogi gminnej Nr 101149C w miejscowości Czernikowo” .
 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2014 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101113C w miejscowości Steklinek oraz drogi gminnej Nr 101149C w miejscowości Czernikowo”.
 • -

AZBEST - ważne informacje

Najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonują dwa ogólnodostępne składowiska, przyjmujące odpady zawierające azbest: Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Małociechowie (gmina Pruszcz) i Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Bycz - Teodorowo (gmina Piotrków Kujawski).
 • -

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje o sporządzaniu dokumentu pn.: ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo”.

INFORMACJA - Zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Czernikowie informuje o obowiązku zgłaszania do ewidencji gminnej posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga dodatkowego zgłoszenia Wójtowi Gminy na zasadach ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • -
 • -

Zawiadomienie

Urząd Gminy w Czernikowie informuje o rozpoczęciu w dniu 28 września 2009 roku, prac związanych z wykonaniem zadania rekultywacyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm do długości 0,590 km w obrębach geodezyjnych: Czernikowo, Wygoda i Witowąż, dz. nr 499 (Czernikowo), 77 (Wygoda) oraz 49/1 i 49/2 (Witowąż)”.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 70 800 zł (słownie siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych).
 • -
 • -

Zawiadomienie

Urząd Gminy w Czernikowie informuje o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 70 800 zł (słownie siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych).
Dotacja udzielona została na wykonanie zadania rekultywacyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm do długości 0,590 km w obrębach geodezyjnych: Czernikowo, Wygoda i Witowąż, dz. nr 499 (Czernikowo), 77 (Wygoda) oraz 49/1 i 49/2 (Witowąż)”.

Azbest - zagadnienia prawne i "Poradnik Finansowanie Usuwania Azbestu".

Przedstawione tu zagadnienia prawne oraz rozwiązania systemowe związane z usuwaniem odpadów azbestowych, wskazują na postęp w zakresie zarówno regulacji prawnych jak i rozwiązań organizacyjnych zmierzających do eliminacji substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Wdrożenie do praktyki gospodarczej założeń "Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych na terytorium Polski" rodzi szanse prawidłowego gospodarowania odpadami azbestowymi zwłaszcza dlatego, że program zakłada zaangażowanie w proces jego realizacji samorządów lokalnych ze wskazaniem jednoznacznej odpowiedzialności za poszczególne zadania w programie.

Karton mleka - papier czy plastik?

W związku z pytaniami mieszkańców gminy, dotyczącymi kwalifikacji odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zamieszczamy poradnik segregacyjny, który pozwoli nam posortować je bez kłopotu.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na demontaż pokryć dachowych zawierających azbest.

Lp.

Nazwa

Adres

Telefon

1

„EKO – POL” Sp. z o.o.

ul. Św. Jana 18D

87–140 Chełmża

056 675-24-49

0 604-976-270

2

Zakład Gospodarki Komunalnej
„GRONEKO” Marcin Gronowski,
Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19

87–732 Lubanie

054 251-33-59

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„JUKO” Jerzy Szczukocki

ul. 1-go Maja 25

97-300 Piotrków
Trybunalski

044 732-69-63

044 732-69-64

4

„Spe – Bau” Sp. z o.o.

ul. Mielecka 21/1

53–401 Wrocław

071 362-44-79

5

F.U.H. „ESBUD” Edmund Stokłosa

ul. Gościnna 21 A

87–100 Toruń

056 648-91-79

0 602-465-998

6

Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe
„AWAT” Sp. z o.o.

ul. Kaliskiego 9

01–476 Warszawa

022 683-91-78

022 683-92-48

7

„MAR – POL” Marcin Zbigniew Ochojski

Cetki 5

87–500 Rypin

054 280-21-54

054 270-44-15

8

Giełda Budowlana „LABOR” Karol Labus,
Piotr Penczek
Sp. J

ul. Pukowca 15

40-847 Katowice

032 250-55-35

9

P.P.H.U. „EKO – MIX”

ul. Grabiszyńska 163

50-950 Wrocław

071 332-41-61

0 600 703-713

10

Zakład Usługowo – Produkcyjny „INSBUD”
Henryk Kmiecikowski, Alicja Drąg

ul. Powstańców
Wielkopolskich 1

88-140 Gniewkowo

 

11

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
„KOLMEX”

Kolankowo 26

87-600 Lipno

0 693-576-048

0 605-979-457

12

Am Trans Progres Sp. z o.o.

ul. Sarmacka 7

61-616 Poznań

061 654-97-37

061 656 95 60

13

PHU „EKO – FLORA” Sp. z o.o. Zakład
Odzysku i Recyklingu

ul. Brodnicka 1

87 – 410 Kowalewo
Pomorskie

056 684-23-60

056 684-00-40

14

Zakład Remontowo – Budowlany Mariusz
Grzegórski

ul. Widok 16

87-731 Waganiec

0 504-101-393

15

„ALPINE” Dariusz Orzechowski

Luszkówko 6b

86–120 Pruszcz

052 332-08-26

16

„EXITO” Grzegorz Marek

ul. Bema 9B/20

66–400 Gorzów
Wielkopolski

095 735-37-02

0 502-232-696

17

Usługi Dekarsko – Blacharskie Jacek Małek

Watorowo 33

86-200 Chełmno

056 686-75-50

0 660 931 447

18

„IW – BUD” Iwona Skrzypczak 
Usługi Ogólnobudowlane

Kamionki Małe 42,
87-148 Łysomice

0 660-548-381

19
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
"HOME BUD" - Kalinowski Roman
ul. Targowa 60a,
87-640 Czernikowo
721-596-626

 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-12 08:05
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-21 10:01
 • Herb Gminy Czernikowo

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 177911
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-21 11:43