Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 17.09.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.4.3.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 60,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Liciszewy, gmina Czernikowo na terenie działki o numerze ewidencyjnym 30, obręb 0006 Liciszewy, gmina Czernikowo, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie”

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 03.09.2020 r. w tut. Urzędu został złożony przez PV 1170 Sp. z o.o. ul. Jasna 14/16A 00-041 Warszawa, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 173 i 177 oraz 165/2 obręb Steklinek, gmina Czernikowo”

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Czernikowo w dniu 31.08.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.2.6.2020 dla przedsięwzięcia pn.: Zbieranie, transportowanie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, na działce o nr ew.: 166/1 w obrębie 0001 Czernikowo”.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Państwa Tomasza i Joanny Lewandowskich zam. ul. Targowa 5, 87-640 Czernikowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 60,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Liciszewy, gmina Czernikowo na terenie działki o numerze ewidencyjnym 30, obręb 0006 Liciszewy

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek P.P.H.U. „ELMIR” Mirosław Mirzejewski ul. Osiedle Młodych 3, 87-100 Czernikowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zbieraniu, transportowaniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne, na działce o nr ew.: 166/1 w obrębie 0001 Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 27.07.2020 r. na wniosek Pana Sebastiana Piotrowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Kamilę Dobrowolską, ul. Trybowskiego 5/13, 85-796 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu punktu zbierania odpadów złomu na działce nr 166/1 w Czernikowie, województwo kujawsko-pomorskie”.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 23.07.2020 r. na wniosek Państwa Tomasza i Joanny Lewandowskich zam. ul. Targowa 5, 87-640 Czernikowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 60,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Liciszewy, gmina Czernikowo na terenie działki o numerze ewidencyjnym 30, obręb 0006 Liciszewy, gmina Czernikowo, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie”

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia że w dniu 15.07.2020 r. na wniosek Mariusz Chojnowski OLMEX Projekt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. ul. Wspólna 47/49; 00-684 Warszawka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 3,5 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 173 z obrębu Mazowsze w miejscowości Mazowsze, gminie Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym parkingami naziemnymi na działce o nr cw.: 414/19 w obrębie 0001 Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia że w dniu 06.07.2020 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.1.7.2020, o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym parkingami naziemnymi na działce o nr ew.: 414/19 w obrębie 0001 Czernikowo.

 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska.

Minister Środowiska zawiadamia że, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.K.Ś.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest oczekiwanie na uzyskanie dalszych wyjaśnień od Wnioskodawcy. Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 30 września 2020 r.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia że w dniu 31.03.2020 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.1.5.2020, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym parkingami naziemnymi na działce o nr ew.: 414/19 w obrębię 0001 Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia że w dniu 13 marca 2020 r. P.P.H.U. „ELMIR” Mirosław Mirzejewski ul. Osiedle Młodych 3, 87-640 Czernikowo, złożył uzupełnienie do Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: Zbieraniu, transportowaniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne, na działce o nr ew.: 166/1 w obrębie 0001 Czernikowo, dla którego w dniu 03.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,że w dniu 06.03.2020 r. zostało wydane postanowienie - znak: OS.6220.1.3.2020, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym parkingami naziemnymi na działce o nr ew.: 414/19 w obrebie 0001 Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2020 r. na wniosek P.P.H.U. „ELMIR” Mirosław Mirzejewski ul. Osiedle Młodych 3, 87-100 Czernikowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zbieraniu, transportowaniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne, na działce o nr ew.: 166/1 w obrębie 0001 Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 04 lutego 2020 r. na wniosek Pani Katarzyny Kalkowskiej, ul. Tarnowska 2, 87-100 Toruń, pełnomocnika Pana Ryszarda Klugiewicza zam. ul. Zygmuntowo 3, 87-640 Czernikowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym parkingami naziemnymi na działce o nr ew.: 414/19 w obrebie 0001 Czernikowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że w dniu 22 października 2019 r., na wniosek z dnia 19 lipca 2019 r. (wpływ: 22 lipca 2019 r.), znak: IWP.6220.4.2019, uzupełniony dnia 31.07.2019 r., Gminy Czernikowo, została wydana decyzja nr 118/2019, znak: WOO.420.212.2019.JW.13, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o zakończeniu zebrania wszystkich dowodów w sprawie, na wniosek z dnia 19 lipca 2019 r. (wpływ: 22 lipca 2019 r.), znak: IWP.6220.4.2019, uzupełniony dnia 31.07.2019 r., Gminy Czernikowo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach dołączonych do wniosku.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie. Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające, wydanie postanowienia w ustalonym terminie nie jest możliwe. W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że postanowienie zostanie wydane w terminie do dnia 30 października 2019 r.

 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska

Minister Środowiska zawiadamia że, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest oczekiwanie na uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od Wnioskodawcy. Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 30 maja 2020 r.

Informacja

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektów dokumentów Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM 10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia że załatwienie sprawy poprzez wydanie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie. Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych.W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że postanowienie zostanie wydane w terminie do dnia 30 września 2019 r.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia , że w dniu 20.08.2019 r. wydał decyzję znak IWP.6220.7.4.2018 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. o nazwie WYGODA nr BT41433 na wieży kratowej stalowej, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym 120, obręb Wygoda w miejscowości Wygoda.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19 lipca 2019 r., znak: IWP.6220.4.2019 Gminy Czernikowo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej oraz przewodu zasilającego”, realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska

Minister Środowiska zawiadamia że, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie, jednocześnie wyznacza nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30 września 2019 r.

 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska.

Minister Środowiska zawiadamia że, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie, jednocześnie wyznacza nowy termin załatwienia sprawy na dzień 13 lipca 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 15.03.2019 r., działając w oparciu o opinie:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.3.2016 z dnia 23.08.2016 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.711.2016.ADS.5 z dnia 20.02.2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.4.16.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 15.03.2019 r., działając w oparciu o opinie:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.3.2016 z dnia 23.08.2016 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.711.2016.ADS.5 z dnia 20.02.2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.4.14.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 2043C Mazowsze - Steklinek - Wygoda:, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.
 • logo

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska.

Minister Środowiska zawiadamia że, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie, jednocześnie wyznacza nowy termin załatwienia sprawy na dzień 13 marca 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 25.01.2019 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, zostało wydane postanowienie znak IWP.6220.4.7.2016 o podjęciu zawieszonego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
- 816, 817, 818 - położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo,
- 19 - położonej w obrębie ewidencyjnym Zimny Zdrój.
 • logo

Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska.

Minister Środowiska zawiadamia że, postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie, jednocześnie wyznacza nowy termin załatwienia sprawy na dzień 13 marca 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.01.2019 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.5.3.2018 dla przedsięwzięcia pn.: Budowa na działce nr 80/2 w obrębie Jackowo, gm. Czernikowo elektrowni fotowoltaicznej „Jackowo” składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym z przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 stycznia 2019 r., znak: IWP.6220.1.2019 Gminy Czernikowo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 2043C Mazowsze - Steklinek - Wygoda”, realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 27 grudnia 2018 r. na wniosek Pani Lidii Bogal, pełnomocnika firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. o nazwie WYGODA nr BT41433 na wieży kratowej stalowej, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym 120 obręb, Wygoda w miejscowości Wygoda.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, że przekazał Ministrowi Środowiska, zgodnie z właściwością, sprawę dotyczącą postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniśęej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.
Zawiadamia również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 30 listopada 2018 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 17 września 2018 r., na wniosek z dnia 16 maja 2018 r. (wpływ: 18.05.2018 r.), bez sygnatury, Gminy Czernikowo, została wydana decyzja nr 113/2018, znak: W00.420.130.2018.JM.12, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 101128C i 101154C wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 2044C w miejscowościach Witowąż i Osówka”, realizowanego na działkach podanych we wniosku, w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych do niego dołączonych.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zawiadamia strony o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie, na wniosek z dnia 16 maja 2018 r. (wpływ: 18.05.2018 r.), bez sygnatury, złożony przez Gminę Czernikowo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 101128C i 101154C wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 2044C w miejscowościach Witowąż i Osówka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach dołączonych do wniosku.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 20.08.2018 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.3.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne”, przewidziane do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek nr: 77/1 - położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.05.2018 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.7.15.2017 dla Przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym kompletnym wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektorem Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od inwestora t.j. spółki ENERGA Invest S.A. wpłynęły następujące pisma dotyczące uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 02 lutego 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.3.78.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej od km 0+000 do km 0+526 w obrębie 0001 Czernikowo, gm. Czernikowo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 01 lutego 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.3.77.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 101125C Zimny Zdrój- Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej od km 4+836 do km 5+634 oraz od km 6+662 do km 7+770, w obrębie 0001 Czernikowo i w obrębie 0017 Zimny Zdrój, gm. Czernikowo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony postępowania, że od Decyzji Nr 124/2017, znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, uzgadniającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo, zostały wniesione odwołania, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony postępowania i społeczeństwo, że w dniu 29 grudnia 2017 r., na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r., Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego występował Pan Janusz Granatowicz, a następnie Pan Janusz Szpadzik, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonym w lipcu 2017 r., przez Ove Arup & Partners Int. Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, oraz jego uzupełnieniach.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.12.2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.5.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Osówka – Bobrowniki wraz z dojazdami od km 12+889 do 13+839 w miejscowości Wąkole", przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2017 r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo znak: PV-CK2/877/2017/AO spółki ENERGA Invest S.A. dotyczącego uściślenia informacji na temat przedsięwzięcia polegającego naprzedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda, dla którego prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie, na wniosek złożony przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Janusz Szpadzik - Dyrektor Biura Planowania Inwestycji ENERGA Invest S.A., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w załączonym do wniosku raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz materiałach kartograficznych.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że wniosek Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Janusz Szpadzik - Dyrektor Biura Planowania Inwestycji ENERGA Invest S.A., dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 17 października 2017 r. na wniosek Pana Marka Domozycha - pełnomocnika Energa Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, zostało wydane postanowienie znak: IWP.6220.7.7.2017 podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, o wydaniu decyzji znak; IWP.6220.1.6.2017 z dnia 06.09.2017r. zmieniającej decyzję IWP.6220.1.2.2017 wydanej dnia 08.03.2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie określenia warunków korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej Czernikowo - Mazowsze, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo, - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo, - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele, - 164 - położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2016 r. wpłynął wniosek Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz - Pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, w obszarze i zakresie określonym w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz materiałach kartograficznych załączonych do wniosku.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, z prośbą o opinię w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.
 • logo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Obrowo orzeka, umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 258 Brzoza - Obrowo polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Osiek nad Wisłą - Obrowo. Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku jezioro Osiek - Osiek nad Wisłą oraz na odcinku Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki polegająca na budowie drogi rowerowej.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk - pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo; - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo; - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele; - 164- położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze, oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.08.2017 r., działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.2.2017 z dnia 24.07.2017 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.418.2017.JO1.2 z dnia 28.07.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.4.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin, 7477/1, 477/2 - położonej w obrębie ewidencyjnym Osówka.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.08.2017 r. , działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.2.2017 z dnia 24.07.2017 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.418.2017.JO1.2 z dnia 28.07.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.4.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin; 477/1, 477/2 - położonej w obrębie ewidencyjnym Osówka.
Postępowanie wszczęto na wniosek Pana Henryka Dygasiewicza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk- pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo, - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo, - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele, - 164- położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze, oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk- pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo, - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo, - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele, - 164- położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze, oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym kompletną kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „„Przebudowie drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin, - 477/1, 477/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Osówka.
 • logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania, że decyzją z dnia 5 lipca 2017 r., znak: DOOŚ-DŚI.4233.19.2017.AŁ.1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2017 r., znak: WOO.4233.2.2016.KŚ.6, umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”.
 • logo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że w dniu 04.07.2017r. z wniosku złożonego przez:
BIURO PROJEKTOWE Renata Krajczewska - Jędrusiak, ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87- 840 Lubień Kujawski, działające na podstawie pełnomocnictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 258 Brzoza - Obrowo polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Osiek nad Wisłą - Obrowo. Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku jezioro Osiek - Osiek nad Wisłą oraz na odcinku Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki polegająca na budowie drogi rowerowej".

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2017 r. na wniosek Pana Henryka Dygasiewicza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
- 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin,
- 477/1, 477/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Osówka.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.03.2017 r., działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.9.2016 z dnia 19.12.2016 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.999.2016.JR.2 z dnia 09.02.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.12.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101126C w m. Czernikowo i Witowąż” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.03.2017 r. , działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.9.2016 z dnia 19.12.2016 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.999.2016.JR.2 z dnia 09.02.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.12.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101126C w m. Czernikowo i Witowąż” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.03.2017 r., działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.8.2016 z dnia 19.12.2016 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.1001.2016.JR.2 z dnia 13.02.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.11.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101136C w m. Kiełpiny, Makowiska” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.03.2017 r., działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.8.2016 z dnia 19.12.2016 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.1001.2016.JR.2 z dnia 13.02.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.11.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101136C w m. Kiełpiny, Makowiska” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że zajęcie stanowiska dotyczącego rozstrzygnięcia związanego z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych,, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony postępowania i społeczeństwo, o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek z dnia 9 grudnia 2016 r., Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Janusz Granatowicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, dołączonych do wniosku.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 08.03.2017 r., działając w oparciu o informację Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.107.2017.AG z dnia 27.02.2017 r. oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.1.2017 z dnia 24.02.2017 r. wydał decyzję, znak IWP.6220.1.2.2017, umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo- Mazowsze ”.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym kompletną kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101136C w m. Kiełpiny, Makowiska” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym kompletną kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101126C w m. Czernikowo, Witowąż” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.02.2017 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, zostało wydane postanowienie znak IWP.6220.4.5.2016 zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej Nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój", przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.02.2017 r., działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.7.2016 z dnia 15.12.2016 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.1000.2016.JR.2 z dnia 10.01.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.10.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101115C w m. Steklin” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.02.2017 r., działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.7.2016 z dnia 15.12.2016 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.1000.2016.JR.2 z dnia 10.01.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.10.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101115C w m. Steklin” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk- pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 23.01.2017 r., działając w oparciu o opinie:Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.969.2016.DM z dnia 07.12.2016 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.5.2016 z dnia 05.12.2016 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.9.4.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101143C w m. Jackowo” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 170/1, 130, 102/6, 62, 56, 23/1 - położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 23.01.2017 r., działając w oparciu o opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.969.2016.DM z dnia 07.12.2016 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.5.2016 z dnia 05.12.2016 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.9.4.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 101143C w m. Jackowo” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 170/1, 130, 102/6, 62, 56, 23/1 - położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 19.01.2017 r. wpłynął wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
816, 817, 818 - położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo; 19 - położonej w obrębie ewidencyjnym Zimny Zdrój.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym kompletną kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101115C w m. Steklin” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo...

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w sprawie prowadzonej na wniosek Pana Marka Sychta reprezentującego Energa Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW", przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo (...) w dniu 13.01.2017 r. zostało wydane postanowienie znak IWP.6220.7.4.2016 zawieszające przedmiotowe postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, że w dniu 28 grudnia 2016 r. wpłynęło podanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz - Pełnomocnik, z informacją o wycofaniu wniosku z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka", realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w załączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz materiałach kartograficznych.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o wszczęciu na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz - Pełnomocnik, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka", realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz materiałach kartograficznych załączonych do wniosku.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 grudnia 2016 r., Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Janusz Granatowicz, w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka ", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych na terenie gminy Raciążek i Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w sprawie prowadzonej na wniosek Pana Marka Sychta reprezentującego Energa Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW", przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo (...) w dniu 22.12.2016 r. zostało wydane postanowienie znak IWP.6220.7.2.2016 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101143C w m. Jackowo”.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101115C w m. Steklin”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 301, 424/1 - położonych w obrębie ewidencyjnym Steklin.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, żew dniu 6 grudnia 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101136 C w m. Kiełpiny, Makowiska”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 85/1, 343, 440/2, 68, 440/3, 194 ,408/4 - położonych w obrębie ewidencyjnym Kiełpiny, 113/2 - położonej w obrębie ewidencyjnym Makowiska.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101126 C w m. Czernikowo i Witowąż”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
550 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo, 78 - położonej w obrębie ewidencyjnym Witowąż.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 02.12.2016 r., działając w oparciu o postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4242.108.2016.MD1.4 i WOO.4242.108.2016.MD1.5 oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.3.7.1.2016 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.1.11.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory dla obsady maksymalnie 209 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 168 obręb nr 0013 w miejscowości Szkleniec, gmina Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101143C w m. Jackowo”...

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2016 r. na wniosek Pana Marka Sychta reprezentującego Energa Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW”...

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek Pana Ryszarda Kubackiego, Szkleniec 5, 87-640 Czernikowo wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku inwentarskiego – obory dla obsady maksymalnie 209 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 168 obręb nr 0013 w miejscowości Szkleniec, gmina Czernikowo”.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania, że w dniu 05.09.2016 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101119C” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 171/1- położonej w obrębie ewidencyjnym Steklinek oraz 200/4, 173, 170/1- położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 05.09.2016 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101119C” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 171/1 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklinek oraz 200/4, 173, 170/1 - położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym z uzupełnieniem informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101119C”.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”
 • logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r., znak DOOŚ-OAl.4233.2.2016.AŁ.8, w sprawie poinformowania o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 kwietnia 2016 r., dotyczącą przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”, wraz z odpowiedzią na skargi.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 101119C”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 171/1- położonej w obrębie ewidencyjnym Steklinek,
200/4, 173, 170/1- położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo.
 • logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak DOOŚ-OAI.4233.2.2016.AŁ.5, w sprawie wydanej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.04.2016 r., znak: DOOŚ-OAI.4233.2.2016.pM, uchylającej w całości decyzję z dnia 28.01.2016r., znak: WOO.4233.1.2015.KŚ.65, którą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 18.04.2016 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4242.200.2015.AG.2 oraz stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.3.7.3.2015 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.5.8.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji regranulatu z odpadów foliowych (folia HDPE LDPE) sklasyfikowanych jako inne niż niebezpieczne (kod odpadu 150102, 150203, 191204)”, zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 468/3, 466 położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
 • logo

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2016 r., znak WOO.4233.1.2015.KŚ.70, w sprawie zawiadamia, o wniesionym odwołaniu Gminy Miasto Włocławek, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Janusza Granatowicza, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, od Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z dnia 28 stycznia 2016 r., znak: WOO.4233.1.2015.KŚ.65, odmawiającej wydania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Głania reprezentującego firmę PLASTOON Sp. z o. o. z siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 88-140 Gniewkowo wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,produkcji regranulatu z odpadów foliowych (folia HDPE, LDPE), sklasyfikowanych jako inne niż niebezpieczne (kod odpadu 150102, 150203, 191204)”
 • logo

Kolejny nabór wniosków z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo informuje mieszkańców, o zamiarze przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Jest to kolejna edycja naboru wniosków z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czernikowo przewidziana do realizacji w 2016 roku.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 05.01.2016 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.739.2015.DM.2 z dnia 09.12.2015 r. Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.6.2015 z dnia 26.11.2015 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.6.4.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej Nr 2047C Wola- Osówka w km 2+193 ÷ 8 + 012, na łączną długość 5,819 km” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 05.01.2016 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.739.2015.DM.2 z dnia 09.12.2015 r. oraz Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.6.2015 z dnia 26.11.2015 r.wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.6.4.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej Nr 2047C Wola- Osówka w km 2+193 ÷ 8 + 012, na łączną długość 5,819 km” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia,że w dniu 03.02.2015 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.739.2014.BW.3 oraz Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.5.2014 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.11.9.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo, gm. Czernikowo”.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2014 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo gmina Czernikowo”.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje, że w dniu 20.10.2014 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.510.2014.PP.2, Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.4.2014 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.7.6.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie ulic Zacisze i Wiśniowa w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C”

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia że w dniu 20.10.2014 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.510.2014.PP.2, Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.4.2014 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.9.6.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie ulic Zacisze i Wiśniowa w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym z uzupełnieniem informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie ulic Zacisze i Wiśniowa w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C”.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje, że w dniu 17.09.2014 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.506.2014.KŚ.2, Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.3.2014 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.8.4.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie dróg gminnych Nr 101123C i 101122C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowie ul. Zajączkowo i Polna w m. Czernikowo”.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 17.09.2014 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.506.2014.KŚ.2, Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.3.2014 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.8.4.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie dróg gminnych Nr 101123C i 101122C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowie ul. Zajączkowo i Polna w m. Czernikowo”.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje, że w dniu 1 września 2014 r. na wniosek Gminy Czernikowo wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101113C w miejscowości Steklinek oraz drogi gminnej Nr 101149C w miejscowości Czernikowo”.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 1 września 2014 r. na wniosek Gminy Czernikowo wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101113C w miejscowości Steklinek oraz drogi gminnej Nr 101149C w miejscowości Czernikowo”.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje, że w dniu 14 sierpnia 2014 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie ulic Zacisze i Wiśniowa w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C”

Zawiadomienie

że w dniu 14 sierpnia 2014 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie ulic Zacisze i Wiśniowa w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2044C”

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg gminnych Nr 101123C i 101122C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C oraz przebudowie ul. Zajączkowo i Polna w m. Czernikowo”.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym z uzupełnieniem informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101113C w miejscowości Steklinek oraz drogi gminnej Nr 101149C w miejscowości Czernikowo” .

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2014 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101113C w miejscowości Steklinek oraz drogi gminnej Nr 101149C w miejscowości Czernikowo”.

AZBEST - ważne informacje

Najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonują dwa ogólnodostępne składowiska, przyjmujące odpady zawierające azbest: Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Małociechowie (gmina Pruszcz) i Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Bycz - Teodorowo (gmina Piotrków Kujawski).

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo informuje o sporządzaniu dokumentu pn.: ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo”.

INFORMACJA - Zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Czernikowie informuje o obowiązku zgłaszania do ewidencji gminnej posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga dodatkowego zgłoszenia Wójtowi Gminy na zasadach ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zawiadomienie

Urząd Gminy w Czernikowie informuje o rozpoczęciu w dniu 28 września 2009 roku, prac związanych z wykonaniem zadania rekultywacyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm do długości 0,590 km w obrębach geodezyjnych: Czernikowo, Wygoda i Witowąż, dz. nr 499 (Czernikowo), 77 (Wygoda) oraz 49/1 i 49/2 (Witowąż)”.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 70 800 zł (słownie siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych).

Zawiadomienie

Urząd Gminy w Czernikowie informuje o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 70 800 zł (słownie siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych).
Dotacja udzielona została na wykonanie zadania rekultywacyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm do długości 0,590 km w obrębach geodezyjnych: Czernikowo, Wygoda i Witowąż, dz. nr 499 (Czernikowo), 77 (Wygoda) oraz 49/1 i 49/2 (Witowąż)”.

Azbest - zagadnienia prawne i "Poradnik Finansowanie Usuwania Azbestu".

Przedstawione tu zagadnienia prawne oraz rozwiązania systemowe związane z usuwaniem odpadów azbestowych, wskazują na postęp w zakresie zarówno regulacji prawnych jak i rozwiązań organizacyjnych zmierzających do eliminacji substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Wdrożenie do praktyki gospodarczej założeń "Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych na terytorium Polski" rodzi szanse prawidłowego gospodarowania odpadami azbestowymi zwłaszcza dlatego, że program zakłada zaangażowanie w proces jego realizacji samorządów lokalnych ze wskazaniem jednoznacznej odpowiedzialności za poszczególne zadania w programie.

Karton mleka - papier czy plastik?

W związku z pytaniami mieszkańców gminy, dotyczącymi kwalifikacji odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zamieszczamy poradnik segregacyjny, który pozwoli nam posortować je bez kłopotu.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na demontaż pokryć dachowych zawierających azbest.

Lp.

Nazwa

Adres

Telefon

1

„EKO – POL” Sp. z o.o.

ul. Św. Jana 18D

87–140 Chełmża

056 675-24-49

0 604-976-270

2

Zakład Gospodarki Komunalnej
„GRONEKO” Marcin Gronowski,
Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19

87–732 Lubanie

054 251-33-59

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„JUKO” Jerzy Szczukocki

ul. 1-go Maja 25

97-300 Piotrków
Trybunalski

044 732-69-63

044 732-69-64

4

„Spe – Bau” Sp. z o.o.

ul. Mielecka 21/1

53–401 Wrocław

071 362-44-79

5

F.U.H. „ESBUD” Edmund Stokłosa

ul. Gościnna 21 A

87–100 Toruń

056 648-91-79

0 602-465-998

6

Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe
„AWAT” Sp. z o.o.

ul. Kaliskiego 9

01–476 Warszawa

022 683-91-78

022 683-92-48

7

„MAR – POL” Marcin Zbigniew Ochojski

Cetki 5

87–500 Rypin

054 280-21-54

054 270-44-15

8

Giełda Budowlana „LABOR” Karol Labus,
Piotr Penczek
Sp. J

ul. Pukowca 15

40-847 Katowice

032 250-55-35

9

P.P.H.U. „EKO – MIX”

ul. Grabiszyńska 163

50-950 Wrocław

071 332-41-61

0 600 703-713

10

Zakład Usługowo – Produkcyjny „INSBUD”
Henryk Kmiecikowski, Alicja Drąg

ul. Powstańców
Wielkopolskich 1

88-140 Gniewkowo

 

11

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
„KOLMEX”

Kolankowo 26

87-600 Lipno

0 693-576-048

0 605-979-457

12

Am Trans Progres Sp. z o.o.

ul. Sarmacka 7

61-616 Poznań

061 654-97-37

061 656 95 60

13

PHU „EKO – FLORA” Sp. z o.o. Zakład
Odzysku i Recyklingu

ul. Brodnicka 1

87 – 410 Kowalewo
Pomorskie

056 684-23-60

056 684-00-40

14

Zakład Remontowo – Budowlany Mariusz
Grzegórski

ul. Widok 16

87-731 Waganiec

0 504-101-393

15

„ALPINE” Dariusz Orzechowski

Luszkówko 6b

86–120 Pruszcz

052 332-08-26

16

„EXITO” Grzegorz Marek

ul. Bema 9B/20

66–400 Gorzów
Wielkopolski

095 735-37-02

0 502-232-696

17

Usługi Dekarsko – Blacharskie Jacek Małek

Watorowo 33

86-200 Chełmno

056 686-75-50

0 660 931 447

18

„IW – BUD” Iwona Skrzypczak 
Usługi Ogólnobudowlane

Kamionki Małe 42,
87-148 Łysomice

0 660-548-381

19
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
"HOME BUD" - Kalinowski Roman
ul. Targowa 60a,
87-640 Czernikowo
721-596-626

 

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-08-12 08:05
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-21 10:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68100
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-31 11:20

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3714942
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:34

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl