Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania i informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U., poz. 1641).

Informacja udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, portalu danych i stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo udostępniana jest bez warunków.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;

2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) będzie wykorzystywania na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ust. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Złożenie wniosku:

- w formie pisemnej na adres  Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

- e-mailem: info@czernikowo.pl,

- w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek mogą obejmować:

1) określenie źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie na informacji dopisku o treści

„Źródło: Urząd Gminy Czernikowo ,woj. kujawsko-pomorskie”;

2) oznaczenie daty wytworzenia lub pozyskania informacji publicznej;

3) poinformowanie, że Wójt Gminy Czernikowo jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość;

4) obowiązek informowania o przetworzeniu informacji do jej ponownego wykorzystania.

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa się w formie oferty odrębnie dla każdego wniosku  i przekazuje je wnioskodawcy.

Warunek obligatoryjny dla ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego:

Jeżeli ponowne wykorzystanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub stanowiących bazę danych do których prawa pierwotne przysługują innym podmiotom niż Gminie Czernikowo to ponowne wykorzystywanie informacji może być wykonywane pod warunkiem, że nie narusza przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy jeżeli jest znany, tytułu, roku wydania.

Wnioskodawca, który otrzymał od Wójta Gminy Czernikowo ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, może:

- zawiadomić Wójta Gminy Czernikowo o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia wnioskodawcy o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku,

- złożyć sprzeciw w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, z powodu naruszenia przepisów ustawy,

W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt w drodze decyzji rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Terminy

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy Czernikowo.

Opłaty

Informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania udostępniane są bezpłatnie.

Można nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2023-02-28 11:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 419
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-28 11:26