Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań, Rada w drodze uchwały, powołuje stałe lub doraźne komisje, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Komisje te podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności.

Komisje stałe:

 1. Komisja Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu,
 2. Komisja Rewizyjna
 3. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 4. Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

 1. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 3. sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady

W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza Rady Gminy w liczbie nie przekraczającej połowy składu komisji, z wyjątkiem Komisji Reiwzyjnej, w skład której wchodzą wyłącznie radni.

Przewodniczacy Komisji kieruje jej pracami, a w szególności:

 1. ustala terminy i porządek posiedzeń,
 2. zapewnia przygotowanie i dostarczanie członkom komisji niezbednych materiałów,
 3. zwołuje posiedzenia komisji,
 4. kieruje obradami komisji,
 5. zwołuje posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków składu komisji, Przewodniczącego Rady lub Wójta Gminy

Metryka

 • opublikował: Hubert Jasiński
  data publikacji: 2019-01-02 11:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12886
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-11-23 13:39