Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Urząd Gminy Czernikowo ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych realizowany jest za pośrednictwem: adresu mailowego: iodo@czernikowo.pl lub telefonicznie: (54) 287 50 01

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-11-07 13:12
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-23 11:11

Do głównych zadań Inspektora Ochrony Danych należy: informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 ogólne rozporządzenie o ochronie danych; współpraca z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 ogólne rozporządzenie o ochronie danych, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Czernikowo uzyskają Państwo kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych lub w dedykowanych zakładkach.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-12-17 07:41

KLAUZULA INFORMACYJNA

ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej RODO), informuję, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Wójt Gminy Czernikowo, adres kontaktowy: ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: info@czernikowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 54/287-50-01.

Inspektor ochrony danych

Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: iodo@czernikowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów RODO:

 • 6 ust. 1 lit a - na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail;
 • 6 ust. 1 lit. b - w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 6 ust. 1 lit c - w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z zadań określonych w przepisach prawa jakim jest w szczególności ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559), która nakłada na Gminę zgodnie z art. 7 ust. 1 obowiązek zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz osób przebywających na terenie gminy. Działaniami takimi jest np.: wydanie decyzji administracyjnej, postanowienia lub zaświadczenia itp.;
 • 6 ust. 1 lit. d - kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, np.: kiedy osoba nie może sama podjąć działania, a w jej dobrze pojętym interesie konieczne jest przetwarzanie jej danych lub kiedy nie wie, że jest do czegoś uprawniona;
 • 6 ust. 1 lit e - kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jednakże musi mieć swoje oparcie w ustawach na podstawie, których działa administrator, są to np.: przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, oświatowym oraz ochrony zdrowia;

Podanie danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa na podstawie, których  rozpatrywane są sprawy przez organy administracji publicznej. Niepodanie danych wymaganych ustawowo uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, wydanie decyzji lub inny sposób załatwienia sprawy. Podanie danych może być wymagane w celu zawarcia umowy, ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, a zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu w tym również przez okres przewidziany do przechowywania, a następnie zgodnie z terminem archiwizacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).

Prawa

Za wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż doszło do naruszenia w przetwarzaniu danych osobowych niezgodnym z prawem.

Zautomatyzowane przetwarzanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-11-12 13:07
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-23 11:14

KLAUZULA ZGODY

obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Panią/Panem, a administratorem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej RODO), informujemy, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Wójt Gminy Czernikowo, adres kontaktowy: ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: info@czernikowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 54/287-50-01.

Inspektor ochrony danych

Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: iodo@czernikowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej zgody w celu obsługi korespondencji z administratorem, jej analizy i udzielenia odpowiedzi. Przetwarzanie może nastąpić w sytuacji gdy treść wiadomości będzie zawierała informacje wymagające podjęcia działań przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Podanie danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Aby otrzymać odpowiedź na przesłaną wiadomość niezbędne jest jednak przekazanie danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu korespondencyjnego.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym są nimi np.: podmioty publiczne, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu w tym również przez okres przewidziany do przechowywania i archiwizacji przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

Prawa

Za wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż doszło do naruszenia w przetwarzaniu danych osobowych niezgodnym z prawem.

Zautomatyzowane przetwarzanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-11-12 14:12
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-23 11:48

KLAUZULA INFROMACYJNA

Transmitowanie i utrwalanie posiedzenia rady gminy przy użyciu urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk

Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej RODO), informujemy, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Wójt Gminy Czernikowo, adres kontaktowy: ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: info@czernikowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 54/287-50-01.

Inspektor ochrony danych

Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: iodo@czernikowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit g i e RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, a dotyczy to danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą.

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne co reguluje art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty zgodnie z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559).

Art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902) określa, iż dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej jest jawny i dostępny, a organ ma obowiązek zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. każdy kto wystąpi do administratora o udzielenie informacji publicznej, media, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty w tym kontrolujące działalność administratora, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, zapis sesji na stronie BIP upubliczniony będzie przez 5 lat. Natomiast protokół posiedzenia oraz zapis archiwalny obrad zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67) jest materiałem archiwalnym przechowywanym wieczyście.

Prawa

Za wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż doszło do naruszenia w przetwarzaniu danych osobowych niezgodnym z prawem.

Zautomatyzowane przetwarzanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-11-12 14:17
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-23 11:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3673
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-23 11:57