Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

U C H W A Ł A  Nr I /1/2006
Rady      Gminy     w     Czernikowie
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Czernikowie

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ustawy 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala,
co następuje:

§ 1.

Stwierdza się , że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów Przewodniczącym Rady Gminy w Czernikowie został wybrany Czesław Makowski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Obrad
/ Stanisław Kamiński /
                                                                                                           

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 12:46
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-06 12:48
U C H W A Ł A  Nr I/ 2 /2006
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Czernikowie

    Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwala
co następuje:

§ 1.

Stwierdza się , że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na wiceprzewodniczących Rady Gminy w Czernikowie zostali wybrani:

1.    Radny Kamiński Stanisław,
2.    Radny Krzemiński Zbigniew.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie podjęcia.                    
Przewodniczący Rady Gminy
 / mgr inż. Czesław Makowski/

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 12:52
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-06 12:53
UCHWAŁA  Nr  I/3/2006  
Rady Gminy w Czernikowie
 z dnia 27 listopada 2002 r. 

w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w Czernikowie.

    Na podstawie art.21.ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy uchwala
co następuje:

§ 1.

Stwierdza się , że w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybrano:
 
1.    Pana Mieczysława Kasprowicza na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
2.    Pana Tadeusza Ziółkowskiego na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Handlu i Usług
3.    Panią Helena Szwargulską na Przewodniczącą Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4.    Pana  Mirosława Ziółkowskiego na Przewodniczącego Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa Publicznego.
5.    Panią Jadwigę Padlewską na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia Kultury i Sportu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                  
 Przewodniczący Rady Gminy
 /mgr inż. Czesław Makowski/

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 12:56
UCHWAŁA  Nr  I/ 4/ 2006
Rady Gminy w Czernikowie
 z dnia 27 listopada 2002 r. 

w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Gminy w Czernikowie.

    Na podstawie art.21.ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy uchwala
co następuje:

§ 1.

Stwierdza się , że w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybrano:
 
1.    Pana Dariusza Ciećwierza na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
2.    Panią Barbarę Rogalską na Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa Handlu i Usług
3.    Pana Krzysztofa Plewę na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4.    Pana Władysława Kozickiego na Wiceprzewodniczącą Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa Publicznego.
5.    Panią Annę Trendewicz na Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia Kultury i Sportu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                        
 Przewodniczący Rady Gminy
 /mgr inż. Czesław Makowski/

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 13:04
U C H W A Ł A   Nr I /5/2006
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 27 listopada 2006 roku

W sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Czernikowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwala
co następuje:

§ 1.
1.    Ustala się 5 osobowy skład komisji Rewizyjnej w tym Przewodniczącego komisji.
2.       Stwierdza się wybór zwykłą większością głosów Członków Komisji Rewizyjnej w osobach:
         1/. Helena Szwargulska
         2/. Anna Trendewicz
         3/. Mirosław Ziółkowski
         
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodniczący Rady Gminy
/mgr inż. Czesław Makowski/

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 12:44
U C H W A Ł A  I/6/2006
Rady Gminy w Czrnikowie
z dnia 27 listopada  2006 roku 

w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy
       
     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy uchwala
co następuje:

§ 1.

Powołuje się składy osobowe komisji stałych Rady Gminy według załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/mgr inż. Czesław Makowski /

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 12:59
Załącznik nr 1 do uchwały
 Nr I/6/2006
z dnia 27 listopada  2006 r.

Skład osobowy Komisji Budżetu , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
1.    Helena Szwargulska - Przewodnicząca
2.    Krzysztof Plewa  wiceprzewodniczący
3.    Jadwiga Padlewska
4.    Zbigniew Krzemiński
5.    Czesław Makowski
6.    Mieczysław Kasprowicz
7.    Zbigniew Mirzejewski
8.    Andrzej Łopuszyński

Skład osobowy Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa Publicznego
1.    Mirosław Ziółkowski
2.    Władysław Kozicki
3.    Dariusz Ciećwierz
4.    Stanisław Kamiński
5.    Tadeusz Ziółkowski

Skład osobowy Komisji Oświaty, Zdrowia , Kultury i Sportu

1.    Jadwiga Padlewska
2.    Anna Trendewicz
3.    Barbara Rogalska
4.    Stanisław Kamiński
5.    Zbigniew Krzemiński
6.    Czesław Makowski
7.    Zbigniew Mirzejewski
8.    Andrzej Łopuszyński

Skład osobowy Komisji Rolnictwa , Handlu i Usług

1.    Tadeusz Ziółkowski
2.    Rogalska Barbara
3.    Krzysztof Plewa
4.    Władysław Kozicki

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 13:08
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-07 14:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9082
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-07 14:05