Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego  polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MWp w miejscowości Czernikówko – kompleks II, na działkach o nr ewidencyjnym 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455 położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikówko, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego  polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,62MWp w miejscowości Czernikówko – kompleks I, na działce o nr ewidencyjnym 340 położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikówko, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 21.08.2023 r. wydana została decyzja nr OS.6733.3.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV na terenie działek nr 67/3, 67/6, 136/6, 120/2, 229 w m. Steklinek, gm. Czernikowo” na części działek o nr ewidencyjnych 67/3, 67/6, 136/6, 120/2, 229 położonych w obrębie ewidencyjnym Steklinek - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego  polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW, z możliwością realizacji w etapach – każdy o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki o nr ewidencyjnym 170/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Steklinek, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV na terenie działek nr 67/3, 67/6, 136/6, 120/2, 229 w m. Steklinek, gm. Czernikowo” na części działek położonych w obrębie ewidencyjnym Steklinek - gm. Czernikowo.
 • Logo

Obwieszczenie

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej w m. Steklin (Ograszka) w Gminie Czernikowo, powiat toruński,

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2023 r.zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Toruniu reprezentowanego przez pełnomocnika Jakuba Gawrońskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV na terenie działek nr 67/3, 67/6, 136/6, 120/2, 229 w m. Steklinek, gm. Czernikowo” na części działek o nr ewidencyjnych 67/3, 67/6, 136/6, 120/2, 229 położonych w obrębie ewidencyjnym Steklinek - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego  polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12MW na części działki o nr ewidencyjnym 1/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Steklinek, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 01.06.2023 r. wydana została decyzja nr OS.6733.2.2023  umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV na terenie działek nr 434/14, 434/15, 881/5, 881/6, 881/7, 884 w m. Czernikowo, gm. Czernikowo” na części działek o nr ewidencyjnych 434/14, 434/15, 881/5, 881/6, 881/7, 884 położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 29 maja 2023 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Toruniu reprezentowanego przez pełnomocnika Jakuba Gawrońskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV na terenie działek nr 434/14, 434/15, 881/5, 881/6, 881/7, 884 w m. Czernikowo, gm. Czernikowo” na części działek o nr ewidencyjnych 434/14, 434/15, 881/5, 881/6, 881/7, 884 położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 16.05.2023 r. wydana została decyzja nr OS.6733.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowa linii kablowej nN 0,4 kV z szafką pomiarową” na działkach o nr ewidencyjnych 123, 130, 131, 132/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Osówka - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Obwieszcza się, iż zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowa linii kablowej nN 0,4 kV z szafką pomiarową” na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Osówka - gm. Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 27 marca 2023 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Toruniu reprezentowanego przez pełnomocnika Rafała Szarek postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowa linii kablowej nN 0,4 kV z szafką pomiarową” na działkach o nr ewidencyjnych 123, 130, 131, 132/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Osówka - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Czernikowo i Wygoda, gmina Czernikowo oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.04.2023 r. do 04.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w godzinach pracy urzędu.

Informacja

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego  polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Czernikówko o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na części działki o nr ewidencyjnym 291/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikówko, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 28.12.2022 r. wydana została decyzja nr OS.6730.72.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR4401A” na części działki o nr ewidencyjnym 414 położonej w miejscowości Ograszka (obręb ewidencyjny Steklin) - gm. Czernikowo.

Informacja

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW zlokalizowaną na części działki o nr ewidencyjnym 1 położonej w obrębie ewidencyjnym Jackowo, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 22.12.2022 r. wydana została decyzja nr OS.6730.70.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR3501A” na części działki o nr ewidencyjnym 98 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 13.12.2022 r. wydana została decyzja nr OS.6730.69.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego budowie budynku pełniącego funkcję obsługi pasażerów w transporcie drogowym w miejscowości Liciszewy na części działki o nr ewidencyjnym 80/1 położonej w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, iż zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR4401A” na części działki o nr ewidencyjnym 414 położonej w miejscowości Ograszka (obręb ewidencyjny Steklin) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, iż zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR3501A” na części działki o nr ewidencyjnym 98 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, iż zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku pełniącego funkcję obsługi pasażerów w transporcie drogowym w miejscowości Liciszewy na części działki o nr ewidencyjnym 80/1 położonej w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Informacja

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Czernikówko o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 291/2 położonej w miejscowości Czernikówko (obręb ewidencyjny Czernikówko) gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu  15.11.2022 r. wydana została decyzja nr OS.6730.63.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie słupa średniego napięcia z rozłącznikiem, budowa linii kablowej średniego napięcia, budowa małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii kablowej niskiego napięcia, przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia na działkach o nr ewidencyjnych 414/19 i 422 położonych w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 03.11.2022 r. zostało wszczęte na wniosek P4 Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika Marcina Majer postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR4401A” na części działki o nr ewidencyjnym 414 położonej w miejscowości Ograszka (obręb ewidencyjny Steklin) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 03.11.2022 r. zostało wszczęte na wniosek P4 Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika Marcina Majer postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR3501A” na części działki o nr ewidencyjnym 98 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.10.2022 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku pełniącego funkcję obsługi pasażerów w transporcie drogowym w miejscowości Liciszewy na części działki o nr ewidencyjnym 80/1 położonej w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy) - gm. Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia, iż zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowa słupa średniego napięcia z rozłącznikiem,  budowa linii kablowej średniego napięcia, budowa małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii kablowej niskiego napięcia, przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia na działkach o nr ewidencyjnych 414/19 i 422 położonych w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu  19.10.2022 r. wydana została decyzja nr OS.6730.60.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowie linii kablowej nn 0,4 kV, budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnych 90, 89/2, 77, 70, 69, 484 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) i działce nr 191/1 położonej w miejscowości Witowąż (obręb ewidencyjny Witowąż) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowie linii kablowej nn 0,4 kV, budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV na działkach położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) i miejscowości Witowąż (obręb ewidencyjny Witowąż) - gm. Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 22.06.2022 r. zostało wszczęte na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Rafała Szarek, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: budowa słupa średniego napięcia z rozłącznikiem, budowa linii kablowej średniego napięcia, budowa małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii kablowej niskiego napięcia, przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia na działkach o nr ewidencyjnych 414/19 i 422 położonych w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 06.09.2022 r. zostało wszczęte na wniosek „ENERGA OPERATOR” S.A. Oddział w Toruniu, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowa linii kablowej nn 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnych 90, 89/2, 77, 70, 69, 484, 191/1 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) - gm. Czernikowo.

 • Logo

Obwieszczenie

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 101124C w miejscowości Czernikówko, gm. Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Zbójno zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 26/2022 z dnia 09.08.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV, z wymianą /przebudową wybranych stanowisk słupowych oraz budowie linii kablowej SN-15kV wraz z dwoma złączami kablowymi SN 15kV

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu  03.08.2022 r. wydana została decyzja nr OS.6730.30.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie słupa średniego napięcia z rozłącznikiem, budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia, przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia, demontażu słupa średniego napięcia oraz demontażu linii napowietrznej niskiego napięcia na części działek o nr ewidencyjnych 69, 70, 482, 480/1, 479/2, 479/3, 477/3, 1/1 i 8/1 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) gmina Czernikowo,

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu odwołania Pana Macieja Posadzy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MPAUXILIUM Maciej Posadzy od decyzji Wójta Gminy Czernikowo z 17 maja 2022 r. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 6MW w miejscowości Czernikówko, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (SKO-72- 137/22) mocą, której uchylono w całości zaskarżoną decyzję Wójta gminy Czernikowo i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Organ I instancji.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Obwieszcza się, że w dniu 19.07.2022 r. dobiegło końca postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN-15 kV, z wymianą/przebudową wybranych stanowisk słupowych oraz budowy linii kablowej SN-15kV wraz z dwoma złączami kablowymi SN 15kV, na działkach lub częściach działek w obrębie ewidencyjnym 0006 Liciszewy, gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie słupa średniego napięcia z rozłącznikiem, budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia, przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia, demontażu słupa średniego napięcia oraz demontażu linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ewidencyjnych 69, 70, 482, 480/1, 479/2, 479/3, 477/3, 1/1 i 8/1 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 22.06.2022 r. zostało wszczęte na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Skowrońskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: budowa słupa średniego napięcia z rozłącznikiem, budowa linii kablowej średniego napięcia, budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia, budowa linii napowietrznej niskiego napięcia, przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia, demontaż słupa średniego napięcia oraz demontaż linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ewidencyjnych 69, 70, 482, 480/1, 479/2, 479/3, 477/3, 1/1 i 8/1 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Zbójno zawiadamia, że w dniu 26.05.2022 r. dobiegło końca postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN-15 kV, z wymianą /przebudową wybranych stanowisk słupowych oraz budowy linii kablowej SN-15kV wraz z dwoma złączami kablowymi SN 15kV

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Zbójno zawiadamia, że w dniu 27.04.2022 r. zostały wysłane do organów współdziałających kopia wniosku inwestora i kopia projektu decyzji w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV, z wymianą /przebudową wybranych stanowisk słupowych oraz budowie linii kablowej SN-15kV wraz z dwoma złączami kablowymi SN 15kV

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 12.04.2022 r. wydana została decyzja nr OS.6730.15.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w miejscowości Steklinek na potrzeby utworzenia Parku Wiejskiego na działce o numerze ewidencyjnym 38/3 położonej w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek) - gmina Czernikowo;

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Zbójno zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Karola Szweda w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN-15kV oraz budowy linii kablowej SN-15kV wraz z dwoma złączami kablowymi SN-15kV w ramach wykonania powiązania pomiędzy stacjami Trutowo 2 i Liciszewy 3

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w miejscowości Steklinek na potrzeby utworzenia Parku Wiejskiego na działce o nr ewidencyjnym 38/3 położonej w obrębie 0014 Steklinek,  gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 11.03.2022 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Steklinek na potrzeby utworzenia Parku Wiejskiego na działce o nr ewidencyjnym 38/3 położonej w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu  22.02.2022 r. wydana została decyzja nr OS.6730.83.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie  i rozbudowie dróg gminnych nr 101105C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy, na działkach o nr ewidencyjnych 81/1, 84, 137, 11/2, 14/1, 131/2, 138, 142, 130/2, 130/1, 102, 15, 101, 99, 75, 85, 103, 12, 88/5, 88/7, 104/1, 131/1, 79/2, 82/1, 74, 80/1, 88/4, 104/3, 11/3, 100, 79/1, 104/4, 139, 141, 88/6, 80/2, 81/2, 22, 186/5, 80/3 położonych w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Czernikowo) - gmina Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie o rozbudowie dróg gminnych nr 101105C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy na działkach o nr ewidencyjnych  81/1, 84, 137, 11/2, 14/1, 131/2, 138, 142, 130/2, 130/1, 102, 15, 101, 99, 75, 85, 103, 12, 88/5, 88/7, 104/1, 131/1, 79/2, 82/1, 74, 80/1, 88/4, 104/3, 11/3, 100, 79/1, 104/4, 139, 141, 88/6, 80/2, 81/2, 22, 186/5, 80/3 położonych w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy)  gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 31.12.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101105C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy, na działkach o nr ewidencyjnych 81/1, 84, 137, 11/2, 14/1, 131/2, 138, 142, 130/2, 130/1, 102, 15, 101, 99, 75, 85, 103, 12, 88/5, 88/7, 104/1, 131/1, 79/2, 82/1, 74, 80/1, 88/4, 104/3, 11/3, 100, 79/1, 104/4, 139, 141, 88/6, 80/2, 81/2, 22, 186/5, 80/3 położonych w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu  28.12.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.73.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-04kV oświetleniowej w gm. Czernikowo, przy ul. Kępiacz, na działkach o nr ewidencyjnych 78 i 77/1 położonych w miejscowości Witowąż (obręb ewidencyjny Witowąż) - gmina Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu  28.12.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.72.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-04kV oświetleniowej w gm. Czernikowo, Osówka w kier. Walentowo, na działkach o nr ewidencyjnych 171/1, 172/1, 173/1 i 193/4 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) - gmina Czernikowo;

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu  28.12.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.71.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-04kV oświetleniowej w gm. Czernikowo, Osówka w kier. Bobrowniki, na działkach o nr ewidencyjnych 168, 201/2, 440/1, 494/1 i 497/1 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) - gmina Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 28.12.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.70.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-04kV oświetleniowej w Steklinku gm. Czernikowo, na działkach o nr ewidencyjnych 38/2, 39 i 53/2 położonych w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek) - gmina Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 20.12.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.75.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-04kV oświetleniowej w gm. Czernikowo, ul. Zygmuntowo, na działce o nr ewidencyjnym 25
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetleniowej w gm. Czernikowo, Osówka w kier. Walentowo, na działkach o nr ewidencyjnych 171/1, 172/1, 173/1 i 193/4 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka), gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetleniowej w Steklinku gm. Czernikowo, na działkach o nr ewidencyjnych 38/2, 39 i 53/2 położonych w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek), gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetleniowej w gm. Czernikowo, Osówka w kier. Bobrowniki, na działkach o nr ewidencyjnych 168, 201/2, 440/1, 494/1 i 497/1 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka), gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetleniowej w gm. Czernikowo przy ul. Kępiacz, na działkach o nr ewidencyjnych 78 i 77/1 położonych w miejscowości Witowąż (obręb ewidencyjny Witowąż), gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetleniowej w gm. Czernikowo, ul. Zygmuntowo, na działce o nr ewidencyjnym 25 położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo), gm. Czernikowo.
Postępowanie zostało wszczęte ma wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 17.11.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Natalię Łosińską, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetleniowej w gm. Czernikowo, ul. Zygmuntowo (szafka oświetleniowa, linia kablowa i słupy oświetleniowe) na działce o nr ewidencyjnym 25 położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 10.11.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Natalię Łosińską, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetleniowej w gm. Czernikowo, pryz ul. Kępiacz (szafka oświetleniowa, linia kablowa i słupy oświetleniowe) na działkach o nr ewidencyjnych 78, 77/1 położonych w miejscowości Witowąż (obręb ewidencyjny Witowąż) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 10.11.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Natalię Łosińską, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetleniowej w gm. Czernikowo, Osówka w kier. Walentowo (linia kablowa i słupy oświetleniowe) na działkach o nr ewidencyjnych 171/1, 172/1, 173/1, 193/4 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 10.11.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Natalię Łosińską, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetleniowej w gm. Czernikowo, Osówka w kier. Bobrowniki (linia kablowa i słupy oświetleniowe) na działkach o nr ewidencyjnych 168, 201/2, 440/1, 494/1, 497/1 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 10.11.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Natalię Łosińską, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oświetleniowej w Steklinku gm. Czernikowo (szafka oświetleniowa, linia kablowa i słupy oświetleniowe) na działkach o nr ewidencyjnych 38/2, 39, 53/2 położonych w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu  25.10.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.60.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka wodociągowego na działce o nr ewidencyjnym 123 położonej w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) - gmina Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 04.10.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.56.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska na działce o nr ewidencyjnym 100 położonej w miejscowości Makowiska (obręb ewidencyjny Makowiska) - gmina Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 30.09.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.54.2021 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku inwentarskiego (obory) na działce o nr ewidencyjnym 159 położonej w miejscowości Czernikówko (obręb ewidencyjny Czernikówko) - gm. Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka wodociągowego na działce o nr ewidencyjnym 123 położonej w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) - gmina Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 21.09.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.50.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie  i rozbudowie dróg gminnych nr 101105C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy, na działkach o nr ewidencyjnych:  81/1, 84, 137, 11/2, 14/1, 131/2, 138, 142, 130/2, 130/1, 102, 15, 101, 99, 75, 85, 103, 12, 88/5, 88/7, 88/3, 104/1, 131/1, 79/2, 82/1, 74, 80/1, 88/4, 104/3, 11/3, 100, 79/1, 104/4, 139, 141, 88/6, 80/2, 81/2, 22, 186/5, 80/3 położonych w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy) gmina Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska na działce o nr ewidencyjnym 100 położonej w miejscowości Makowiska (obręb ewidencyjny Makowiska), gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 09.09.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Magdalenę Majewską, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: budowa odcinka wodociągowego na działce o nr ewidencyjnym 123 położonej w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka)  – gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych nr 101105C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy, na działkach o nr ewidencyjnych: 84, 137, 11/2, 14/1, 131/2, 138, 142, 130/2, 130/1, 102, 15, 101, 99, 75, 85, 103, 12, 88/5, 88/7, 88/3, 104/1, 131/1, 79/2, 82/1, 74, 80/1, 88/4, 104/3, 11/3, 100, 79/1, 104/4, 139, 141, 88/6, 80/2, 81/2, 22, 186/5, 80/3  położonych w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy) - gmina Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 23.08.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.48.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 193/4, 27, 193/1, 26/1, 26/2, położonych w miejscowości Steklinek, obręb ewidencyjny Steklinek, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 18.08.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska na działce o nr ewidencyjnym 100 położonej w miejscowości Makowiska (obręb ewidencyjny Makowiska)  – gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 193/4, 27, 193/1, 26/1 i 26/2 położonych w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek), gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 05.08.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.39.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie telekomunikacyjnego obiektu budowalnego, w skład którego wchodzi: radioliniowa antena satelitarna o średnicy 2,4 M, fundament, rama stalowa oraz sprzęt zasilająco-sterujący na części działki o nr ewidencyjnym 602/3, położonej w miejscowości Czernikowo, obręb ewidencyjny Czernikowo, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu  28.07.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.43.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie i rozbudowie dróg gminnych nr 101158C, 101159C oraz 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny...
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 28.07.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101105C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy...
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu  21.07.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.37.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: wykonaniu przepławki na istniejącym stopniu wodnym na rzece Mień w km 7+500 na działkach o nr ewidencyjnych: 384, 2201/3, 2200/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Kiełpiny, gm. Czernikowo oraz na działkach o nr ewidencyjnych: 383, 324/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Brzeźno, gm. Lipno; określonych na załącznikach graficznych stanowiących integralną część niniejszej decyzji.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 19.07.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.36.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 869/3, 869/2, 869/1, 868/3, 868/2, 868/1, 867/3, 867/2, 867/1, 872/1, 866/3, 866/2, 866//1, 512/12, 512/14, 870/1, 870/2, 870/3, 871/1, 871/2, 871/3, 872/3, położonych w miejscowości Czernikowo, obręb ewidencyjny Czernikowo, gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego, w skład którego wchodzi: radioliniowa antena satelitarna o średnicy 2,4 M, fundament, rama stalowa oraz sprzęt zasilająco-sterujący na części działki o nr ewidencyjnym 602/3, położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo), gm. Czernikowo.

 • -

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych nr 101158C, 101159C oraz 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny

 • -

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 09.07.2021 r. zostało wszczęte na wniosek ProEs Michał Szalkowski ul. Piłsudskiego 3, 87-500 Rypin, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział Toruń ul. Bema 128, 87-100 Toruń, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Steklinek na działkach o nr ewidencyjnych 193/4, 27, 193/1, 26/1 i 26/2 położonych w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek) - gm. Czernikowo.

 • -

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przepławki na istniejącym stopniu wodnym na rzece Mień w km 7+500 na działkach o nr ewidencyjnych: 384, 2201/3, 2200/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Kiełpiny, gm. Czernikowo oraz na działkach o nr ewidencyjnych: 383, 324/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Brzeźno, gm. Lipno.

 • -

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Czernikowo na działkach o nr ewidencyjnych 869/3, 869/2, 869/1, 868/3, 868/2, 868/1, 867/3, 867/2, 867/1, 872/1, 866/3, 866/2, 866/1, 512/12, 512/14, 870/1, 870/2, 870/3, 871/1, 871/2, 871/3 i 872/3 położonych w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo), gm. Czernikowo.

 • -

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 22.06.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: przebudowa  i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C oraz 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny

 • -

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 15.06.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.31.2021 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 3,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce o nr ewidencyjnym 173/2 położonej w miejscowości Mazowsze (obręb ewidencyjny Mazowsze) - gm. Czernikowo

 • -

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 09.06.2021 r. zostało wszczęte na wniosek VIASAT Polska LLC Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Artura Juszkiewicza ATEM – Polska Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: telekomunikacyjny obiekt budowlany PLKP61 Czernikowo, w skład którego wchodzi radioliniowa antena satelitarna o średnicy 2,4M, fundament, rama stalowa oraz sprzęt zasilająco-sterujący na działce o nr ewidencyjnym 602/3 położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo)  – gm. Czernikowo.

 • -

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 01.06.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Łukasza Cieszyńskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: wykonaniu przepławki na istniejącym stopniu wodnym w miejscowości Wąkole na rzece Mień w km. 7+500 na działkach o nr ewidencyjnych 384, 2201/3 i 22005 położonych w miejscowości Kiełpiny (obręb ewidencyjny Kiełpiny) – gm. Czernikowo i działkach o nr ewidencyjnych 383, 324/6 położonych w miejscowości Brzeźno – gmina Lipno.

 • -

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 01.06.2021 r. zostało wszczęte na wniosek ProEs Michał Szalkowski ul. Piłsudskiego 3, 87-500 Rypin, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział Toruń ul. Bema 128, 87-100 Toruń, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Czernikowo na działkach o nr ewidencyjnych 869/3, 869/2, 869/1, 868/3, 868/2, 868/1, 867/3, 867/2, 867/1, 872/1, 866/3, 866/2, 866/1, 512/12, 512/14, 870/1, 870/2, 870/3, 871/1, 871/2, 871/3 i 872/3 położonych w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo) - gm. Czernikowo.

 • -

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 05.05.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.11.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: aktualizacji usytuowania i posadowienia komór osadników wód popłucznych DN 1.500 oraz montażu komory przepływomierza wraz z uzbrojeniem dla pomiaru wód popłucznych dla S.U.W. Osówka na działkach o nr ewidencyjnych 145/1 i 145/2 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka)  - gm. Czernikowo

 • -

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 05.05.2021 r. wydana została decyzja nr OS.6730.10.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: montażu uzbrojenia przewodu kanalizacji dla odprowadzania wód popłucznych z S.U.W. Nowogródek na działkach o nr ewidencyjnych 340/13 i 2094/18 położonych w miejscowości Nowogródek  (obręb ewidencyjny Skwirynowo)  - gm. Czernikowo

 • -

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na aktualizacji usytuowania i posadowienia komór osadników wód popłucznych DN 1.500 oraz montażu komory przepływomierza wraz z uzbrojeniem dla pomiaru wód popłucznych dla S.U.W. Osówka na działkach o nr ewidencyjnych 145/1 i 145/2 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka), – gm. Czernikowo.

 • -

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na montażu uzbrojenia przewodu kanalizacji dla odprowadzenia wód popłucznych z S.U.W. Nowogródek na działkach o nr ewidencyjnych 340/13 i 2094/18 położonych w miejscowości Nowogródek (obręb ewidencyjny Skwirynowo), – gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 17.03.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: aktualizacja usytuowania i posadowienia komór osadników wód popłucznych DN1.500 po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej dla S.U.W. Osówka i projekt komory przepływomierza wraz z uzbrojeniem dla pomiaru wód popłucznych na działkach  o nr ewidencyjnych 145/1 i 145/2 położonych w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 17.03.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: montaż uzbrojenia przewodu kanalizacji dla odprowadzenia wód popłucznych z S.U.W. Nowogródek na działkach  o nr ewidencyjnych 340/13 i 2094/18 położonych w miejscowości Nowogródek (obręb ewidencyjny Skwirynowo) - gm. Czernikowo.

 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Obwieszczenie

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia że dnia 12 lutego 2021 r. wydal na żądanie pełnomocnika inwestora - spółki ENERGA-OPERATOR S.A. postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr 43/2020 znak: WIR.II.746.1.37.2020.ML o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na budowie linii kablowej SN - 15 kV, na działce nr ewid. 323/64, obręb Czernikowo, gmina Czernikowo (w części, która nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Obwieszczenie

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia że dnia 30 grudnia 2020 r. wydal, dla Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu decyzję Nr 43/2020 znak: WIR.II.746.1.37.2020.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na budowie linii kablowej SN - 15 kV, na działce nr ewid. 323/64, obręb Czernikowo, gmina Czernikowo.

 • -

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 20.11.2020 r. wydana została decyzja nr OS.6730.64.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: utworzeniu Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze na działce o numerze ewidencyjnym 35 położonej w obrębie Mazowsze i działce o nr ewidencyjnym 84 położonej w obrębie Kijaszkowo  - gm. Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 29.10.2020 r. wydana została decyzja nr OS.6730.56.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: modernizacji i doposażeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo na działkach o numerze ewidencyjnym 3/2, 3/3 oraz 6/1 położonych w obrębie Jackowo - gm. Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze na działce o nr ewidencyjnym 35 położonej w miejscowości Mazowsze (obręb ewidencyjny Mazowsze) i działce o nr ewidencyjnym 84 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo) - gm. Czernikowo.

 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Obwieszczenie

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „Budowa linii kablowej SN 15 kV, na działce nr ewid. 323/64, obręb Czernikowo, gmina Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.10.2020 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze na działce o nr ewidencyjnym 35 położonej w miejscowości Mazowsze (obręb ewidencyjny Mazowsze)  i działce o nr ewidencyjnym 84 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 19.10.2020 r. wydana została decyzja nr OS.6730.47.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: restauracji drewnianej chaty kantora we Włęczu na działce o nr ewidencyjnym 42/1 położonej w miejscowości Włęcz (obręb ewidencyjny Pokrzywno)  - gm. Czernikowo

 • -

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo  na działkach o nr ewidencyjnych 6/1, 3/3 i 3/2 położonych w miejscowości Jackowo (obręb ewidencyjny Jackowo) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na restauracji drewnianej chaty kantora we Włęczu na działce o nr ewidencyjnym 42/1 położonej w miejscowości Włęcz (obręb ewidencyjny Pokrzywno) - gm. Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 02.10.2020 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo na działkach  o nr ewidencyjnych 6/1, 3/3 i 3/2 położonych w miejscowości Jackowo (obręb ewidencyjny Jackowo) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Czernikowo znak: OS.6730.7.2020 z dnia 18.02.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklinek o pomieszczenie gospodarcze na działce o nr ewidencyjnym 123 położonej w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek) na wniosek Gminy Czernikowo.

 • loga

Raport z przebiegu konsultacji

Raport Podsumowujący Konsultacje Społeczne w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Czernikowo i Wygoda, w związku z realizacją projektu ,,Wspólny Plan”.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 02.09.2020 r. wydana została decyzja nr OS.6730.39.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: wymianie stanowiska słupowego w linii napowietrznej SN-15kV z układem łączników SN-15kV, budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN-15kV i linii kablowych nN 0,4kV na działkach o numerze ewidencyjnym 311, 312/5, 313/3, 313/5, 863 i 864 położonych w miejscowości Czernikowo, obręb ewidencyjny Czernikowo - gm. Czernikowo

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na restauracji drewnianej chaty kantora we Włęczu na działce o nr ewidencyjnym 42/1 położonej w miejscowości Włęcz (obręb ewidencyjny Pokrzywno) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 02.09.2020 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: restauracja drewnianej chaty kantora we Włęczu na działce o nr ewidencyjnym 42/1 położonej w miejscowości Pokrzywno (obręb ewidencyjny Pokrzywno) - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wymianie stanowiska słupowego w linii napowietrznej SN-15kV z układem łączników SN-15kV, budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN-15kV i linii kablowych nN. 0,4kV na działkach o nr ewidencyjnym 311, 312/5, 313/3, 313/5 i 864 położonych w miejscowości Czernikowo
 • -

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 24.07.2020 r. zostało wszczęte na wniosek USM Marcin Zglinicki Sp. o.o. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: wymianie stanowiska słupowego w linii napowietrznej SN-15kV z układem łączników SN-15kV, budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN-15kV i linii kablowej nN. 0,4kV na działkach o nr ewidencyjnych 311, 312/5, 313/3, 313/5 i 864 położonych w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo) - gm. Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu parku wiejskiego oraz realizacji obiektów kultury i kultury fizycznej na działce o nr ewidencyjnym 35 położonej w miejscowości Mazowsze i działce o nr ewidencyjnym 84 położonej w miejscowości Kijaszkowo - gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 08.05.2020 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Czernikowo postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: realizacji obiektów kultury i kultury fizycznej w ramach utworzenia parku wiejskiego na działce o nr ewidencyjnym 35 położonej w miejscowości Mazowsze i działce o nr ewidencyjnym 84 położonej w miejscowości Kijaszkowo- gm. Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Czernikowo i Wygoda, gmina Czernikowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do 30 czerwca 2020 r.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 07.08.2019 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: Budowa RS Czernikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyprowadzeniem linii SN i kanalizacją kablową na działkach o nr ewid. 322, 476/3, 476/4, 476/5 i 476/6 położonych w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo) i działkach o nr ewid. 73/1, 72/1, 71/3, 70/1, 69/1, 68/1, 67, 66/3, 65/3 położonych w miejscowości Wygoda (obręb ewidencyjny Wygoda), gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 02.07.2019 r. wydana została decyzja nr GPK.6730.21.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 164/4, 164/5, 167/4, 261/10, 261/9, 261/8, 161/3, 242, 146/6, 146/7, 146/9 i 149 położonych w miejscowości Witowąż, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Zawiadomienie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach o nr ewidencyjnych 164/4, 164/5, 167/4, 261/10, 261/9, 261/8, 161/3, 242, 146/6, 146/7, 146/9 i 149 położonych w miejscowości Witowąż, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 31.05.2019 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne polegające na: Przebudowa stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowa linii kablowej średniego napięcia, budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia oraz przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla poniższych działek: 164/4, 164/5, 167/4, 261/10, 261/9, 261/8, 161/3, 242, 146/6, 146/7, 146/9 i 149 położonych w miejscowości Witowąż, gmina Czernikowo.

 • Herb Gminy Czernikowo

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców co do potrzeby zmian obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie obejmującym dwa wybrane obszary tj. wieś Czernikowo i część wsi Wygoda. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Czernikowie pokój nr 11 (sekretariat) w terminie do 19 kwietnia 2019 roku.
 • -

Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół

Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 15 stycznia 2019 roku na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Z siedzibą w Gdańsku, z pełnomocnictwa której występuje Pan Karol Szweda została wydana decyzja nr In.6733.02.2018.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie linii kablowej SN-15kV pomiędzy stacjami Trutowo 2 (STA4-1274) i Liciszewy 3 (STA4-0566) na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 207, 155, 141, 137, 138, 131/2, 131/1 w obrębie 0006 Liciszewy, gmina Czernikowo oraz nr ewidencyjnymi 2/3, 45/1, 27/4, 4/1 w obrębie 0002 Dąbrówka i nr ewidencyjnymi 224/3, 224/6, 224/5, 217, 204/3 w obrębie ewidencyjnym 0015 Trutowo, gmina Kikół.”
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 29.01.2018r. wydana została decyzja nr GPK.6730.61.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: przebudowa mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo-Osówka-Bobrowniki w m. Wąkole wraz z dojazdami od km 11+939,00 do 12+889,00 (950,00 m) na działce nr 86/5 położonej w miejscowości Osówka i działkach o nr ewidencyjnych 397 i 101/11 położonych w miejscowości Kiełpiny, gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo-Osówka-Bobrowniki w m. Wąkole wraz z dojazdami od km 11+939,00 do 12+889,00 (950,00 m) na działce nr 86/5 położonej w miejscowości Osówka i działkach o nr ewidencyjnych 397 i 101/11 położonych w miejscowości Kiełpiny, gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 28.12.2017r. (data wpływu 28.12.2017r.) Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu ul. Polna 113, reprezentowanego przez pełnomocnika Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz ul. Moniuszki 22/5, 86-300 Grudziądz zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo – Osówka – Bobrowniki w m. Wąkole wraz z dojazdami od km 11+939,00 do 12+889,00 (950,00 m) na działce o nr ewidencyjnym 86/5 położonej w miejscowości Osówka i działkach o nr ewidencyjnych 397 i 101/11 położonych w miejscowości Kiełpiny, gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 07.11.2017 r. wydana została decyzja nr GPK.6730.56.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 84/1, 84/2, 419, 86, 93/1, 93/2, 91/2 położonych w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.09.2017r. (data wpływu 17.10.2017r.) Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu ul. Polna 113, reprezentowanego przez pełnomocnika Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz ul. Moniuszki 22/5, 86-300 Grudziądz zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo – Osówka – Bobrowniki w m. Wąkole wraz z dojazdami (około 1 km) na działce o nr ewidencyjnym 86/5 położonej w miejscowości Osówka i działkach o nr ewidencyjnych 397 i 101/11 położonych w miejscowości Kiełpiny, gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego naprzebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 84/1, 84/2, 419, 86, 93/1, 93/2, 91/2 położonych w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.09.2017r. (data wpływu 28.09.2017r.) „ENERGA-OPERATOR”S.A. GDAŃSK Oddział w Toruniu ul. Bema 128 Rejon Dystrybucji w Rypinie ul. Piaski 31 (reprezentowanego przez pełnomocnik) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnych 84/1, 84/2, 419, 86, 93/1, 93/2, 91/2 położonych w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 25.08.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.47.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa na działkach: 36, 39, 34, 32, 55/1, 2009/3, 69/4, 73, 85 Zimny Zdrój i 2004/4, 2004/5, 2006/2, 2007/4, 403/26, 663, 696 Czernikowo, gm. Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego napoprawie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa na działkach: 36, 39, 34, 32, 55/1, 2009/3, 69/4, 73, 85 Zimny Zdrój i 2004/4, 2004/5, 2006/2, 2007/4, 403/26, 663, 696 Czernikowo, gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 05.07.2017r. złożony przez Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak (pełnomocnik Zarządu Powiatu Toruńskiego) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na poprawie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsieczno –Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa na działkach: 36, 39, 34, 32, 55/1, 2009/3, 69/4, 73, 85 Zimny Zdrój i 2004/4, 2004/5, 2006/2, 2007/4, 403/26, 663, 696 Czernikowo, gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 11.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.46.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 476 położonej w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 10.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.45.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 285/1 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo) gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 10.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.44.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 107/1 położonej w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy) gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 11.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.43.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 439 położonej w miejscowości Kiełpiny (obręb ewidencyjny Kiełpiny) gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 07.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.42.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 388/10 położonej w miejscowości Ograszka (obręb ewidencyjny Steklin) gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 07.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.41.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 38/2 położonej w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek) gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 07.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.40.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 49 położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo) gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 13.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.32.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: linii kablowej elektroenergetycznej n.N.-0,4 kV na działkach o nr ewid. 234/30, 234/29, 234/33, 234/31 i 234/28 położonych w miejscowości Mazowsze Parcele (obręb ewidencyjny Mazowsze Parcele), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 04.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.23.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV i budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi na działkach o nr ewid. 263 obręb Pokrzywno, nr ewid. 2011 obręb Osówka, nr ewid. 19, 60 i 84 obręb Zimny Zdrój gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 476 położonej w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 285/1 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 107/1 położonej w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 439 położonej w miejscowości Kiełpiny (obręb ewidencyjny Kiełpiny), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 388/10 położonej w miejscowości Ograszka (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 38/2 położonej w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 49 położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 476 położonej w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 285/1 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 107/1 położonej w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 439 położonej w miejscowości Kiełpiny (obręb ewidencyjny Kiełpiny), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 388/10 położonej w miejscowości Ograszka (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 38/2 położonej w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek), gmina Czernikowo.
 • Herb Gminy Czernikowo

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 49 położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo), gmina Czernikowo.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74688
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-14 12:57