Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zasady dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 j.t. z późn. zm.).
Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 • wglądu do dokumentów urzędowych;
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie,od osoby występującej o informację publiczną nie żąda się uzasadnienia wniosku.

Informacje podlegające udostępnianiu

 • O organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 • o zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 • o polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 • o danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;
 • o majątku publicznym.

Formy udostępniania informacji publicznej

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo, można wysłać e-mail na adres: info@czernikowo.pl. Wniosek można dostarczyć osobiście, wysłać mailem lub faksem na numer: 54 287 50 01. Wniosek można także wysłać drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.

Opłaty

Jeśli w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urząd Gminy Czernikowo ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku, zgodnie z ustawą może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
W takim przypadku Urząd Gminy powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty oraz o formie jej wniesienia.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność wynikającą z przepisów prawa (ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorcy, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa itp lub brak wskazania szczególnej istotności dla interesu publicznego w odniesieniu do informacji  przetworzonej). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-02 10:42
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-28 14:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14664
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-18 13:02