Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół

Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 15 stycznia 2019 roku na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Z siedzibą w Gdańsku, z pełnomocnictwa której występuje Pan Karol Szweda została wydana decyzja nr In.6733.02.2018.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie linii kablowej SN-15kV pomiędzy stacjami Trutowo 2 (STA4-1274) i Liciszewy 3 (STA4-0566) na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 207, 155, 141, 137, 138, 131/2, 131/1 w obrębie 0006 Liciszewy, gmina Czernikowo oraz nr ewidencyjnymi 2/3, 45/1, 27/4, 4/1 w obrębie 0002 Dąbrówka i nr ewidencyjnymi 224/3, 224/6, 224/5, 217, 204/3 w obrębie ewidencyjnym 0015 Trutowo, gmina Kikół.”
 • logo

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, na podstawie art. 110o § 1 i 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucji administracyjnej przeciwko zobowiązanym: Panu Krzysztofowi Śmiechowskiemu i Pani Marii Śmiechowskiej w dniu 07 lutego 2019r, o godz. 10.00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu ul. Mazowiecka 63 (pok. nr 233), zostanie dokonany opis i oszacowanie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Steklin, gmina Czernikowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 388/2, o powierzchni 0,4300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WL1L/00026438/3.
 • herb

Ogłoszenie

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2016 roku, poz. 1943 ze zmianami) Gmina Czernikowo ogłasza, że od listopada 2018 roku, dla niepublicznego przedszkola podstawowa kwota dotacji wynosi: 563,94 zł. - miesięcznie na jednego ucznia.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 30 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA6740.3.13.2018.LK o odmowie uchylenia decyzji Starosty Toruńskiego znak: ABA.6740.3.78.2017.LK z dnia 02 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 0+000 do km 0+526".
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy, dotyczącej uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Toruńskiego znak: ABA.6740.3.78.2017.LK z dnia 02 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 0+000 do km 0+526.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 12 lipca 2018 r., odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 2 lutego 2018 r.,zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C Czemikowo-Bobrowniki-Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej”.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 9 lipca 2018 r., uchylającej w całości i przekazującą do ponownego rozpatrzenia decyzję Starosty Toruńskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. umarzającą postępowanie w sprawie uchylenia decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 2 lutego 2018 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C Czemikowo-Bobrowniki-Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej".
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 04 czerwca 2018 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uchyleniu decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 02 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • herb

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia z dnia 17 kwietnia 2018 r. wszczęto postępowanie w sprawie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 0+000 do km 0+526.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 20 lutego 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.3.79.2017.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2132 w zakresie budowy drogi rowerowej w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Czernikowo- Mazowsze”.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza

nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2018 rok.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 02 lutego 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.3.78.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej od km 0+000 do km 0+526 w obrębie 0001 Czernikowo, gm. Czernikowo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 01 lutego 2018 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.3.77.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 101125C Zimny Zdrój- Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej od km 4+836 do km 5+634 oraz od km 6+662 do km 7+770, w obrębie 0001 Czernikowo i w obrębie 0017 Zimny Zdrój, gm. Czernikowo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 29.01.2018r. wydana została decyzja nr GPK.6730.61.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: przebudowa mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo-Osówka-Bobrowniki w m. Wąkole wraz z dojazdami od km 11+939,00 do 12+889,00 (950,00 m) na działce nr 86/5 położonej w miejscowości Osówka i działkach o nr ewidencyjnych 397 i 101/11 położonych w miejscowości Kiełpiny, gmina Czernikowo.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony postępowania, że od Decyzji Nr 124/2017, znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, uzgadniającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w wariancie Siarzewo, zostały wniesione odwołania, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo-Osówka-Bobrowniki w m. Wąkole wraz z dojazdami od km 11+939,00 do 12+889,00 (950,00 m) na działce nr 86/5 położonej w miejscowości Osówka i działkach o nr ewidencyjnych 397 i 101/11 położonych w miejscowości Kiełpiny, gmina Czernikowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony postępowania i społeczeństwo, że w dniu 29 grudnia 2017 r., na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r., Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego występował Pan Janusz Granatowicz, a następnie Pan Janusz Szpadzik, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonym w lipcu 2017 r., przez Ove Arup & Partners Int. Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, oraz jego uzupełnieniach.
 • herb

Ogłoszenie

Na podstawie art.46.1 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2203) Gmina Czernikowo ogłasza, że od stycznia 2018 roku, dla niepublicznego przedszkola podstawowa kwota dotacji wynosi 591.81 zł. miesięcznie na jednego ucznia;
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 21.12.2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.5.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Osówka – Bobrowniki wraz z dojazdami od km 12+889 do 13+839 w miejscowości Wąkole", przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 28.12.2017r. (data wpływu 28.12.2017r.) Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu ul. Polna 113, reprezentowanego przez pełnomocnika Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz ul. Moniuszki 22/5, 86-300 Grudziądz zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo – Osówka – Bobrowniki w m. Wąkole wraz z dojazdami od km 11+939,00 do 12+889,00 (950,00 m) na działce o nr ewidencyjnym 86/5 położonej w miejscowości Osówka i działkach o nr ewidencyjnych 397 i 101/11 położonych w miejscowości Kiełpiny, gmina Czernikowo.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego, działającego przez P. Henryka Dygasiewicza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg reprezentującego Zarząd Powiatu Toruńskiego z dnia 16 października 2017 r. (data wpływu- 16.10.2017 r., I. dz. 25510), uzupełnionego dnia 08.11.2017 r., I. dz. 27517, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2132 polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania pod nazwą Czernikowo -Mazowsze”.
 • logo

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego, mającego siedzibę w Toruniu przy ulicy Mazowieckiej 63, w pokoju nr 233 II piętro, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, należącej do Józefa Paczkowskiego położonej: w Czernikowie gm. Czernikowo.
 • logo

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09 stycznia 2018 r. o godz. 10°° w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego, mającego siedzibę w Toruniu przy ulicy Mazowieckiej 63, w pokoju nr 233 II piętro, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, należącej do Józefa Paczkowskiego położonej: w Czernikowie gm. Czernikowo.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego działającego przez pełnomocnika P. Renatę Krajczewską- Jędrusiak zam.: ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski z dnia 10 października 2017 r. (data wpływu: 10.10.2017 r., I. dz. 25114), uzupełniony dnia 06.11.2017 r., I. dz. 27363 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 0+000 do km 0+526.
 • logo

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Czernikowo, działającego przez pełnomocnika P. Renatę Krajczewską- Jędrusiak zam.: ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski z dnia 10 października 2017 r. (data wpływu: 10.10.2017 r., I. dz. 25094}, uzupełniony dnia 13.11.2017 r., I. dz. 27922 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 101125C Zimny Zdrój - Czernikowo polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 4+836 do km 5+634 oraz 6+662 do km 7+770.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2017 r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo znak: PV-CK2/877/2017/AO spółki ENERGA Invest S.A. dotyczącego uściślenia informacji na temat przedsięwzięcia polegającego naprzedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda, dla którego prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 07.11.2017 r. wydana została decyzja nr GPK.6730.56.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 84/1, 84/2, 419, 86, 93/1, 93/2, 91/2 położonych w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie, na wniosek złożony przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Janusz Szpadzik - Dyrektor Biura Planowania Inwestycji ENERGA Invest S.A., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w załączonym do wniosku raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz materiałach kartograficznych.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że wniosek Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Janusz Szpadzik - Dyrektor Biura Planowania Inwestycji ENERGA Invest S.A., dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.
 • herb

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.09.2017r. (data wpływu 17.10.2017r.) Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu ul. Polna 113, reprezentowanego przez pełnomocnika Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz ul. Moniuszki 22/5, 86-300 Grudziądz zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo – Osówka – Bobrowniki w m. Wąkole wraz z dojazdami (około 1 km) na działce o nr ewidencyjnym 86/5 położonej w miejscowości Osówka i działkach o nr ewidencyjnych 397 i 101/11 położonych w miejscowości Kiełpiny, gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego naprzebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 84/1, 84/2, 419, 86, 93/1, 93/2, 91/2 położonych w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 17 października 2017 r. na wniosek Pana Marka Domozycha - pełnomocnika Energa Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, zostało wydane postanowienie znak: IWP.6220.7.7.2017 podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 – położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo oraz 64/1, 66/3, 68/1, 69/1, 70/1, 71/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Wygoda.
 • herb

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.09.2017r. (data wpływu 28.09.2017r.) „ENERGA-OPERATOR”S.A. GDAŃSK Oddział w Toruniu ul. Bema 128 Rejon Dystrybucji w Rypinie ul. Piaski 31 (reprezentowanego przez pełnomocnik) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnych 84/1, 84/2, 419, 86, 93/1, 93/2, 91/2 położonych w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.
 • herb

Ogłoszenie

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2016 roku, poz. 1943 ze zmianami) Gmina Czernikowo ogłasza, że od maja 2017 roku, dla niepublicznego przedszkola podstawowa kwota dotacji wynosi: 577,72 zł. miesięcznie na jednego ucznia.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, o wydaniu decyzji znak; IWP.6220.1.6.2017 z dnia 06.09.2017r. zmieniającej decyzję IWP.6220.1.2.2017 wydanej dnia 08.03.2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie określenia warunków korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej Czernikowo - Mazowsze, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo, - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo, - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele, - 164 - położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2016 r. wpłynął wniosek Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz - Pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, w obszarze i zakresie określonym w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz materiałach kartograficznych załączonych do wniosku.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, z prośbą o opinię w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 25.08.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.47.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa na działkach: 36, 39, 34, 32, 55/1, 2009/3, 69/4, 73, 85 Zimny Zdrój i 2004/4, 2004/5, 2006/2, 2007/4, 403/26, 663, 696 Czernikowo, gm. Czernikowo.
 • logo

Obwieszczenie

Wójt Gminy Obrowo orzeka, umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 258 Brzoza - Obrowo polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Osiek nad Wisłą - Obrowo. Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku jezioro Osiek - Osiek nad Wisłą oraz na odcinku Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki polegająca na budowie drogi rowerowej.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk - pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo; - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo; - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele; - 164- położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze, oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.08.2017 r., działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.2.2017 z dnia 24.07.2017 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.418.2017.JO1.2 z dnia 28.07.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.4.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin, 7477/1, 477/2 - położonej w obrębie ewidencyjnym Osówka.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 14.08.2017 r. , działając w oparciu o opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.2.7.2.2017 z dnia 24.07.2017 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.418.2017.JO1.2 z dnia 28.07.2017 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.4.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km” zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin; 477/1, 477/2 - położonej w obrębie ewidencyjnym Osówka.
Postępowanie wszczęto na wniosek Pana Henryka Dygasiewicza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego napoprawie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa na działkach: 36, 39, 34, 32, 55/1, 2009/3, 69/4, 73, 85 Zimny Zdrój i 2004/4, 2004/5, 2006/2, 2007/4, 403/26, 663, 696 Czernikowo, gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 05.07.2017r. złożony przez Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak (pełnomocnik Zarządu Powiatu Toruńskiego) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na poprawie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsieczno –Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa na działkach: 36, 39, 34, 32, 55/1, 2009/3, 69/4, 73, 85 Zimny Zdrój i 2004/4, 2004/5, 2006/2, 2007/4, 403/26, 663, 696 Czernikowo, gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk- pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo, - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo, - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele, - 164- położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze, oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk- pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo, - 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo, - 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele, - 164- położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze, oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym: -261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym kompletną kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „„Przebudowie drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin, - 477/1, 477/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Osówka.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 11.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.46.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 476 położonej w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka) gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 10.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.45.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 285/1 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo) gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 10.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.44.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 107/1 położonej w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy) gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 11.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.43.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 439 położonej w miejscowości Kiełpiny (obręb ewidencyjny Kiełpiny) gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 07.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.42.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 388/10 położonej w miejscowości Ograszka (obręb ewidencyjny Steklin) gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 07.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.41.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 38/2 położonej w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek) gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 07.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.40.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej - budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 49 położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo) gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 13.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.32.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: linii kablowej elektroenergetycznej n.N.-0,4 kV na działkach o nr ewid. 234/30, 234/29, 234/33, 234/31 i 234/28 położonych w miejscowości Mazowsze Parcele (obręb ewidencyjny Mazowsze Parcele), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 04.07.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.23.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV i budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi na działkach o nr ewid. 263 obręb Pokrzywno, nr ewid. 2011 obręb Osówka, nr ewid. 19, 60 i 84 obręb Zimny Zdrój gmina Czernikowo.
 • logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania, że decyzją z dnia 5 lipca 2017 r., znak: DOOŚ-DŚI.4233.19.2017.AŁ.1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2017 r., znak: WOO.4233.2.2016.KŚ.6, umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”.
 • herb

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2017 r. na wniosek Pana Henryka Dygasiewicza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2045C Steklin – Osówka w km 0+000 ÷ 2,913 na dł. 2,913 km”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:
- 200/2, 109/5, 192 - położonej w obrębie ewidencyjnym Steklin,
- 477/1, 477/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Osówka.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 476 położonej w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 285/1 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 107/1 położonej w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 439 położonej w miejscowości Kiełpiny (obręb ewidencyjny Kiełpiny), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 388/10 położonej w miejscowości Ograszka (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 38/2 położonej w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 49 położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 476 położonej w miejscowości Osówka (obręb ewidencyjny Osówka), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 285/1 położonej w miejscowości Kijaszkowo (obręb ewidencyjny Kijaszkowo), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 1 wiaty (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 107/1 położonej w miejscowości Liciszewy (obręb ewidencyjny Liciszewy), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 439 położonej w miejscowości Kiełpiny (obręb ewidencyjny Kiełpiny), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 388/10 położonej w miejscowości Ograszka (obręb ewidencyjny Steklin), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 38/2 położonej w miejscowości Steklinek (obręb ewidencyjny Steklinek), gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2017r. (data wpływu 03.07.2017) złożony przez Gminę Czernikowo zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na utworzeniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – budowa 2 wiat (zestaw: 1 wiata, 4 ławki, 2 stoły, stojak na rowery, kosz, 2 tablice informacyjne, powierzchnia utwardzona kostką betonową) na działce o nr ewid. 49 położonej w miejscowości Czernikowo (obręb ewidencyjny Czernikowo), gmina Czernikowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony postępowania, że od decyzji o umorzeniu postępowania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z dnia 7 marca 2017 r., znak: WOO.4233.2.2016.KŚ.9, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” (w którym Składający wystąpił równocześnie o ustalenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko), zostały wniesione odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej n.N.-0,4 kV na działkach o nr ewid. 234/30, 234/29, 234/33, 234/31 i 234/28 położonych w miejscowości Mazowsze Parcele (obręb ewidencyjny Mazowsze Parcele), gmina Czernikowo.
 • logo

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu Programu Rewitalizacji Gminy Czernikowo na lata 2017-2023. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 02.06.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.23.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV i budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi na działkach o nr ewid. 263 obręb Pokrzywno, nr ewid. 2011 obręb Osówka, nr ewid. 19, 60 i 84 obręb Zimny Zdrój gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 18.05.2017r. złożony przez ProEs Michał Szalkowski (pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A.Oddział Toruń ul. Bema 128) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej elektroenergetycznej n.N-0.4 kV w miejscowości Mazowsze Parcele.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV i budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi na działkach o nr ewid. 263 obręb Pokrzywno, nr ewid. 2011 obręb Osówka, nr ewid. 19, 60 i 84 obręb Zimny Zdrój gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 28.04.2017r. wydana została decyzja nr GPK.6730.11.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: linii kablowej elektroenergetycznej n.N-0,4 kV na działkach nr 383, 384, 411/2, 346, 349/1, 349/2, 350/3, 350/1, 350/4, 350/6, 350/7, 411/1, 303 położonych w miejscowości Czernikówko.
 • herb

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.04.2017r. (data wpływu 10.04.2017 r.) złożony przez SAN-TECH Piotr Szameta (pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A. Gdańsk O/Toruń) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej SN 15 kV i budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi w miejscowości Pokrzywno, Osówka, Zimny Zdrój, gm. Obrowo nr ewid. Działek: 263 obręb Pokrzywno; 2011 obręb Osówka; 19, 60, 84 obręb Zimny Zdrój; 2194/6 obręb Sąsieczno.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej n.N-0,4 kV na działkach nr 383, 384, 411/2, 444, 346, 349/1, 349/2, 350/3, 350/1, 350/4, 350/6, 350/7, 411/1, 303 położonych w miejscowości Czernikówko (obręb ewidencyjny Czernikówko) - gmina Czernikowo.
 • herb

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Państwa Bożeny i Janusza Wojciechowskich z dnia 31.03.2017r.(data wpływu 31.03.2017r.), w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowa silosu zbożowego – BIN 60 R z nadstawką w zabudowie zagrodowej na działce nr 238/4 położonej w miejscowości Mazowsze Parcele (obręb ewidencyjny Mazowsze Parcele), gm. Czernikowo.
 • herb

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.
 • herb

Ogłoszenie

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2016 roku, poz. 1943 ze zmianami) Gmina Czernikowo ogłasza, że od stycznia 2017 roku, dla niepublicznego przedszkola podstawowa kwota dotacji wynosi: 574,46 zł. miesięcznie na jednego ucznia.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia 27 lutego 2017 r. do godz. 14.30, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, że w dniu 28 grudnia 2016 r. wpłynęło podanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz - Pełnomocnik, z informacją o wycofaniu wniosku z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka", realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w załączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz materiałach kartograficznych.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o wszczęciu na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz - Pełnomocnik, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka", realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz materiałach kartograficznych załączonych do wniosku.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 grudnia 2016 r., Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Janusz Granatowicz, w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka ", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych na terenie gminy Raciążek i Czernikowo.
 • herb

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej ,,Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Termin rozpoczęcia konsultacji przewidziany jest na dzień 25 października 2016 r., natomiast zakończenie nastąpi 8 listopada 2016 r.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”
 • logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r., znak DOOŚ-OAl.4233.2.2016.AŁ.8, w sprawie poinformowania o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 kwietnia 2016 r., dotyczącą przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”, wraz z odpowiedzią na skargi.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 28.07.2016r. wydana została decyzja nr GPK.6730.28.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: Stacji transformatorowej STEK 20/250 „Steklin 5” oraz linii kablowych SN i nn dla zasilania działki budowlanej nr 1/28 położonej w miejscowości Steklin.
 • herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej STEK 20/250 „Steklin” oraz linii kablowej SN i nn dla zasilania działki budowlanej nr 1/28 położonej w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin) - gmina Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 24.06.2016r. (data wpływu 27.06.2016r.) złożony przez ELEKTRO PRO-BUD Marcin Kurzyński Grabowiec 17 (pełnomocnik ENERGA OPERATOR S.A. O/Toruń) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie stacji transformatorowej STEK 20/250 „Steklin 5” oraz linii kablowych SN i nn dla zasilania działki budowlanej nr 1/28 położonej w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin), gm. Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół

Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół

Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa J.S. Eco - Wind Sp. z o.o., Wawrzonkowo 6, 87-620 Kikół, z dnia 04.02.2016 r. (data wpływu - 19.02.2016 r.) wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksplantacji jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 413/3 obręb Wola gmina Kikół”
 • logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak DOOŚ-OAI.4233.2.2016.AŁ.5, w sprawie wydanej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.04.2016 r., znak: DOOŚ-OAI.4233.2.2016.pM, uchylającej w całości decyzję z dnia 28.01.2016r., znak: WOO.4233.1.2015.KŚ.65, którą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 18.04.2016 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4242.200.2015.AG.2 oraz stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.3.7.3.2015 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.5.8.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji regranulatu z odpadów foliowych (folia HDPE LDPE) sklasyfikowanych jako inne niż niebezpieczne (kod odpadu 150102, 150203, 191204)”, zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 468/3, 466 położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
 • herb

Komunikat w sprawie jakości wody do spożycia.

Komunikat dla mieszkańców gminy Czernikowo w sprawie jakości wody do spożycia.
 • logo

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2016 r., znak WOO.4233.1.2015.KŚ.70, w sprawie zawiadamia, o wniesionym odwołaniu Gminy Miasto Włocławek, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Janusza Granatowicza, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, od Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z dnia 28 stycznia 2016 r., znak: WOO.4233.1.2015.KŚ.65, odmawiającej wydania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”.
 • herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Głania reprezentującego firmę PLASTOON Sp. z o. o. z siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 88-140 Gniewkowo wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,produkcji regranulatu z odpadów foliowych (folia HDPE, LDPE), sklasyfikowanych jako inne niż niebezpieczne (kod odpadu 150102, 150203, 191204)”
 • herb

Komunikat

Komunikat dla mieszkańców gminy Czernikowo w sprawie jakości wody do spożycia.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia 24 lutego 2016 r. do godz. 14.30, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.
 • herb

Komunikat

Komunikat dla mieszkańców gminy Czernikowo w sprawie jakości wody do spożycia.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym z uzupełnieniem informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2047C Wola - Osówka w km 2+193 ÷ 8+012, na łączną długość 5,819 km”
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 13 listopada 2015 r. na wniosek BPiIB Jagodziński Projekt z siedzibą: ul. Cisowa 2, 87-213 Ryńsk wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2047C Wola - Osówka

Ogłoszenie o naborze na szkolenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo ogłasza nabór na szkolenie dla Tutorów. Szkolenie prowadzone będzie w terminach:
4-6 grudnia 2015 r. oraz 18-22 grudnia 2015 r. w Lisewie
 • herb

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej ,,Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójta Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne. Termin rozpoczęcia konsultacji przewidziany jest na dzień 20 października 2015 r., natomiast zakończenie nastąpi 3 listopada 2015 r. Uwagi do projektu Programu należy zgłaszać w formie pisemnej pocztą elektroniczną (przemo@czernikowo.pl), pocztą tradycyjną (Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo; decyduje data wpływu) lub osobiście w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że zajęcie stanowiska dotyczącego rozstrzygnięcia związanego z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza drugi konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia 8 lipca 2015 r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska podaję do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej dla projektu pn. „Zmiana Programu ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje o przystąpieniu do opracowywania projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Solecka Dolina Wisły PLH040003, Dybowska Dolina Wisły PLH040011, Nieszawska Dolina Wisły PLH040012, Jezioro Gopło PLH040007, Sandr Wdy PLH040017 i o możliwości zapoznania się z projektami zmian ww. planów zadań ochronnych w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85-009 Bydgoszcz.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 lutego 2015 r. (uzupełniony: 16 marca 2015 r.), Gminy Miasto Włocławek, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Janusz Granatowicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, na terenie gminy Raciążek i Czernikowo.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 27 lutego 2015 r. (uzupełniony: 16 marca 2015 r.), Gminy Miasto Włocławek, w imieniu której występuje Pełnomocnik - Pan Janusz Granatowicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, na terenie gminy Raciążek i Czernikowo.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 50 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, dnia 26 marca 2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego ".
 • herb

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na postawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr LIW823/14 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na postawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, art. 40, art. 41 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z uchwałą Nr LIV/823/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,informuję o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego”.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we wsi Mazowsze

Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2014 roku o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8-smej do 13-stej lub na konto Gminy Nr 96953700000030052020000033 KBS w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie do dnia 06.06.2014 roku.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 6lb ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy w Czernikowie Nr XIX/146/12 z dnia 28.12.2012r. w sprawie obwodów głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 • herb

Informacja

Wójt Gminy Czernikowo na podstawie art.36§ 3 Kodeksu wyborczego informuje, iż sporządzone spisy wyborców udostępniane są w tut.urzędzie pokój nr 6 w dniach od 05 maja 2014r do 19 maja 2014r w godzinach pracy urzędu.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 11 lutego 2014 roku na wniosek Sklep-Zaklad Mięsny-Kwatery Eksploatacja Żwiru i Kruszywa Ewa Drejling, ul. Nowa 11, 87-163 Lubicz, uzupełnionym pismem z dnia 07.03.2014 r. w związku z art. 72 ust 4 ustawy- z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-3-10/2009- 2010 z dnia 15.03.2010 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż II", przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 241/2 w miejscowości Witowąż. Informuje, że z aktami sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 - 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 - 16.00.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 11 lutego 2014 roku na wniosek P.P.H.U ARMIT Maria Morawska, ul. Świerkowa 26, 87-123 Dobrzejewice, uzupełnionym pismem z dnia 04.03.2014 r. w związku z art. 72 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-2-10/2009-2010 z dnia 15.03.2010 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż I", przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 241/1 w miejscowości Witowąż. Informuje, że z aktami sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 - 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 - 16.00 .
 • herb

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we wsi Mazowsze gm. Czernikowo wraz z częścią gruntu przynależnego do tego mieszkania. Przetarg odbędzie się w dniu 10.04 2014 roku o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.04.2014 roku.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji: organizacja oraz uczestnictwo w imprezach i rozgrywkach sportowych promujących gminę, organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Działając na podstawie art. 38 w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t.) Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2014 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.11.2013-2014 dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stawu wodnego”, na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działki nr: 534 położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 27), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zawiadamia się,że na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Wojewoda Kujawsko Pomorski dnia 20 grudnia 2013 r. wydał dla Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu decyzję Nr 1/2013, znak: WI.III.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko - pomorskiego ".
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 30 października 2013 roku na wniosek „EKO-PLAST” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Recyklingu tworzyw sztucznych”, przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 77/1 w miejscowości Mazowsze. W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8.00 – 16.00 (wtorki).
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 31 października 2013 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.4.4.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na „Tymczasowym magazynowaniu odpadów innych niż niebezpieczne”, na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działki nr: 77/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w pon., śr., czw., pt. w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wt. w godzinach 8.00 – 16.00.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (pismo z dnia 25 czerwca 2013 r.), wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko - pomorskiego ".

Wójt Gminy Czernikowo informuje

Wójt Gminy Czernikowo informuje o przekazaniu Wykonawcy – Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8 terenu i placu budowy dla wykonania robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka”, w gminie Czernikowo.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 2 września 2013 roku na wniosek Firmy GREENPOL System Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 32/1, 02-661 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu paneli fotowoltanicznych o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Pokrzywno”. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00–15.00 (pon, śr, czw ,pt) oraz 8.00–16.00 (wt).
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 5 sierpnia 2013 roku na wniosek Pana Marka Chylickiego „EKO-MAR” Steklinek 1, 87-640 Czernikowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Tymczasowym magazynowaniu odpadów innych niż niebezpieczne”. W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (pn-pt) oraz 8.00 – 16.00 (wt)
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 18 lipca 2013 roku na wniosek Pani Hanny Żelaskowskiej, Steklinek 33,87-640 Czernikowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stawu wodnego”. W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (pn-pt) oraz 8.00 – 16.00 (wt).
 • herb

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania o wydanym w dniu 30.07.2013 r. postanowieniu znak IWP.6220.2.2013 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo- etap IV. Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00.
 • herb

Informacja

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernikowo informuje, iż na wniosek Pana Dariusza Zagrabskiego – zastępcy Wójta Gminy Czernikowo zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV”.

Konsultacje społeczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy informuje, że w ramach opracowywanego „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego” odbędą się konsultacje społeczne dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk - Bydgoszcz - Toruń – Blinno” Odcinek 5 - węzeł Lubicz - Blinno. Konsultacje społeczne dla mieszkańców gminy Czernikowo odbędą się dn. 27 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Czernikowie (dawna remiza OSP), ul. Szkolna 4.
Zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie gminy. W sekretariacie Urzędu Gminy (na wniosek) można otrzymać płytę CD z dokumentacją.

Konsultacje Społeczne

GDDKiA O/Bydgoszcz informuje, że odbedą się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk - Bydgoszcz - Toruń - Blinno" Odcinek 5 - węzeł Lubicz - Blinno. Konsultacje społeczne dla mieszkańców gm. Obrowo i Czernikowo odbędą się 11 czerwca 2013 r. (wtorek), o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Obrowie, Al. Lipowa 25.
 • herb

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 10.05.2013r do 24.06.2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, w godzinach od 8⁰⁰- do 14⁰⁰, pokój nr 18.
 • herb

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernikowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 10.05.2013r. do 24.06.2013r., w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, w godzinach od 8⁰⁰-14⁰⁰, pokój nr 18.
 • herb

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji:
Organizacja oraz uczestnictwo w imprezach i rozgrywkach sportowych promujących gminę.
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
 • herb

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda w dniach od 31.10.2012r. do 29.11.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12 87-640 Czernikowo pokój nr 18 w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

 • herb

Wójt Gminy Czernikowo informuje

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz wywiesza się na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12 na okres 21 dni od dnia ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej www.czernikowo.pl.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 28 sierpnia 2012 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.4.5.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 101122C w miejscowości Czernikówko”. W związku z powyższym strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 .
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 28 sierpnia 2012 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.4.5.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 101122C w miejscowości Czernikówko”. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 .
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 101122C w miejscowości Czernikówko”, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 103, 259 obręb ewidencyjny Czernikówko. Z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7 00 – 1500 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00, w terminie od 3 sierpnia 2012 r. do 23 sierpnia 2012 r.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 9 lipca 2012 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 101122C w miejscowości Czernikówko, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 103, 259 - położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikówko. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 10 lipca 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8 00 – 1600 (wtorki).
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 9 lipca 2012 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 10122C w miejscowości Czernikówko, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 103, 259- położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikówko.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 22 maja 2012 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.6.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku usługowego - warsztatu samochodowego, zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 303/1, 304/2- położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.05.2012r. do 18.06.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo pokój nr 18 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.06.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo o godz. 13.00. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czernikowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.07.2012r.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 23 kwietnia 2012 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101134C Makowiska – Sumin”, zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 92, 35/1, 45- położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska. Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora - Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 23 kwietnia 2012 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101134C Makowiska – Sumin”, zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 92, 35/1, 45- położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska. Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora: Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 30 marca 2012 roku, działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.180.2012.KŚ Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ-402-Cz-21/12, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.1.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w miejscowości Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C. W związku z powyższym strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 .
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 30 marca 2012 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.180.2012.KŚ Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ-402-Cz-21/12, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.1.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w miejscowości Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 .
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 27 marca 2012 roku na wniosek Pana Wiesława Podlaszewskiego wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku usługowego- warsztatu samochodowego, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 303/1, 304/2- ołożonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
 • herb
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Tomasza Krasińskiego spełnia on wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 27 marca 2012 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101134C Makowiska - Sumin, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 92, 35/1, 45 - położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 28 marca 2012 r. do 17 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8.00 – 16.00 (wtorki).
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 27 marca 2012 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101134C Makowiska-Sumin, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 92, 35/1, 45- położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska.
 • herb

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu stanowisko : młodszy strażnik gminny w wymiarze czasu pełen etat. Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko oferty przesłało 5 osób , w tym 1 kandydat nie spełnia wymogów formalnych, tj.wymaganego stażu pracy na w/w stanowisko:
 • herb

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko - Młodszy strażnik gminny. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszy strażnik gminny” do dnia 22 marca 2012r.
 • herb

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Tomasza Krasuskiego spełnia on wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.
 • herb

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na ww. stanowisko, oferty złożyło 6 osób, w tym 4 osoby nie spełniły wymogów formalnych zamieszczonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 lutego 2012 roku o naborze na wolne stanowisko. Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch się 2 kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu na ww. stanowisko.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 24 lutego 2012 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w miejscowości Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr2044C. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 27 lutego 2012 r. do 19 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 24 lutego 2012 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w miejscowości Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr2044C
 • herb

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.
 • herb

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko - Komendant Straży Gminnej. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Komendant Straży Gminnej” do dnia 01 marca 2012r.
 • herb
GOPS w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” lub złożyć osobiście do GOPS, (pokój nr 1, ) w godz. 8 - 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2012 r.
 • herb

Ogłoszenie

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości

informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie

o konsultacjach społecznych dotyczących dwóch dokumentów ,,Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych", ,,Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy". Możliwość konsultacji do 29 lutego 2012 r.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Czernikowo uchwały Nr IX/60/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

o przystąpieniu do sporządzenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przystąpieniu do sporzadzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje

Na podst. art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 1, pkt 2, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla czterech odcinków dróg krajowych.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

o rozpoczęciu w dniu 03 października 2011 roku, przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno prac związanych z wykonaniem zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm i długości 0,700 km w obrębie geodezyjnym Osówka dz. nr 334”
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

iż w dniu 27 września 2011 roku na wniosek Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, została wydana decyzja umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrociepłowni na biogaz w okolicy miejscowości Liciszewy o mocy do 0,5 MW w gminie Czernikowo”, przewidzianego do realizacji w granicach działki 158 w miejscowości Liciszewy.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 20 września 2011 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.6.3.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku stacji demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 155 położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy /Dz. U. nr 21 , poz. 112 z późn. zm./,w związku z uchwałą Rady Gminy w Czernikowie Nr XX/133/2009 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie podziału gminy Czernikowo na stałe obwody głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 23.08.2011 roku zostało zawieszone postępowanie wszczęte na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pana Wiesława Rybaczewskiego Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrociepłowni na biogaz w okolicy miejscowości Liciszewy o mocy do 0,5 MW w gminie Czernikowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym 158 w miejscowości Liciszewy, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 09 sierpnia 2011 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.7.5.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C”.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 09 sierpnia 2011 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.7.5.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C’’.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo informuje

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 sierpnia 2011 roku, w którym mieszkańcy Liciszew odnoszą się do planowanej budowy elektrociepłowni na biogaz, niniejszym pragnę odpowiedzieć na zawarte w piśmie wnioski.
Przyczyną, dla której na stronie www.czernikowo.pl widniały informacje o zaniżonej mocy produkcyjnej elektrociepłowni na biogaz, była omyłka pisarska, która została skorygowana niezwłocznie po jej dostrzeżeniu.

Obwieszczenie ,,Natura 2000"

o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 25 lipca 2011 roku na wniosek Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie elektrociepłowni na biogaz w okolicy miejscowości Liciszewy o mocy do 0,5 MW w gminie Czernikowo.
 • herb
Ogłoszenie
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 04 lipca 2011 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.5.5.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo-etap V”.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 04 lipca 2011 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.5.5.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo-etap V”.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 01 lipca 2011 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C".
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 01 lipca 2011 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 4 lipca 2011 r. do 25 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8.00 – 16.00 (wtorki).
 • herb
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia o naborze na stanowisko d/s obrony cywilnej i nadzwyczajnych zagrożeń w Urzędzie Gminy Czernikowo (½) etatu.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn.: ,,Budowa budynku stacji demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji w granicach części działki o numerze ewidencyjnym 155 w miejscowości Czernikowo.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 26 maja 2011 r wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.3.3.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Dobudowie do istniejącego budynku produkcyjno -socjalno -biurowego hali do przerobu tworzyw”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 178/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Witowąż. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 15 kwietnia 2011 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo- etap V. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 18 kwietnia 2011 r. do 9 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8.00 – 16.00 (wtorki).
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 15 kwietnia 2011 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo- etap V
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

iż w dniu 12 kwietnia 2011 roku na wniosek Właściciela Przedsiębiorstwa Eksportowego ,,MTM” WARAKSA ul. Przedmiejska 1A/5, 87-800 Włocławek, Mieczysława Waraksa, została wydana decyzja umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej”, przewidzianego do realizacji w granicach działki 74 w miejscowości Liciszewy.
 • herb

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie sportu, poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane, a tym samym otrzymają wsparcie. Dodatkowo informuję, że wysokość środków przekazanych do rozdysponowania w ramach konkursu w roku 2011 wynosi 45.000 zł.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 02.03.2011 roku zostało zawieszone postępowanie wszczęte na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zakładu Mięsnego ,,Pekmar” Piotr Lisiński Witowąż 30A, 87-632 Osówka, z dnia 07.02.2011 roku, dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie elektrowni wiatrowej VESTAS V 29/225 kW w miejscowości Witowąż.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 10 marca 2011 roku na wniosek Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego ,,BIO-PLAST”, Witowąż 41a, 87-632 Osówka, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Dobudowie do istniejącego budynku produkcyjno- socjalno- biurowego hali do przerobu tworzyw.
 • herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 28 lutego 2011 roku na wniosek Przedsiębiorstwa Eksportowego ,,MTM” WARAKSA, ul. Przedmiejska 1A/5, 87-800 Włocławek, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW, wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 07 lutego 2011 roku na wniosek Zakładu Mięsnego Pekmar Lisiński Piotr wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowej VESTAS V 29/225 kW przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 29/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Witowąż.
 • herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo do mieszkańców m. Osówka
W związku z systematycznym zalewaniem odcinków dróg 2044C oraz 2045C w m. Osówka zwracam się z zaleceniem wstrzymania odprowadzania wody bezpośrednio na drogi w celu zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 listopada 2010 roku, działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak RDOŚ-04.OO.6613-287-1/10/DB z dnia 03.08.2010r. Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ-402-Cz-43/10 z dnia 12.03.2010r. Wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-3-4/2010 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu Zakładu Handlowo Usługowo Montażowego KER-BYD z przebudową sieci energetycznej, o pow. zabudowy ok. 998 m2”. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 października 2010 roku, działając w oparciu o postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 6 października 2010 r. znak RDOŚ-04.OO.6613-1247/10/TR, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-12-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”.Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.
Obwieszczenie Starosty Toruńskiego
że decyzją z dnia 01 października 2010 r., znak AB.7351-3-63/10 umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101150C Czernikowo - Witowąź o długości 0,513 km w miejscowości Wygoda i Witowąż, gm. Czernikowo.
 • herb
Zawiadomienie
Urząd Gminy w Czernikowie informuje o rozpoczęciu w dniu 4 października 2010 roku, przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno prac związanych z wykonaniem zadania rekultywacyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Wygoda i Witowąż, dz. nr 77 (Wygoda) oraz 49/1 i 49/2 (Witowąż)”.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 04 października 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-8-7/2009-2010 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i wyposażenie warsztatu blacharsko – lakierniczego w celu rozwoju i poprawy świadczonych usług oraz wzrostu konkurencyjności firmy Warsztat Samochodowy Przemysław Sękowski”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 233 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
INFORMACJA o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych

Urząd Gminy w Czernikowie informuje , że wyznaczono następujące miejsca nas obwieszczenia i plakaty wyborcze:

 1. W Czernikowie – słup ogłoszeniowy i tablica informacyjna przy ul. Słowackiego
 2. W Mazowszu – przy budynku poczty na tablicy ogłoszeniowej
 3. W Kijaszkowie -  przy sklepie nas tablicy ogłoszeniowej .
 4. W Steklinku przy wjeździe do sołtysa Tomczyka na tablicy ogłoszeniowej
 5. W Steklinie spółdzielnia „Rolnik”– na tablicy informacyjnej na ścianie budynku administracji spółdzielni.
 6. W Makowiskach - przy szkole obok bramki wejściowej.
 7. W Osówce – przy budynku Ośrodka Zdrowia na tablicy ogłoszeniowej.
 • herb

Informacja o zasadach unieważniania dowodów osobistych

Datą unieważnienia niezależnie od okoliczności jest upływ 3 lub 4 miesięcy od zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym. Termin ten nie może być dłuższy.
 • herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

o pracach związanych z wykonaniem Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014. Inwentaryzacja wykonywana będzie w lasach, we wszystkich kategoriach własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 • herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 20 września 2010 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem
 • herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 15 września 2010r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej nr 101109C w miejscowości Mazowsze wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2042C i 2132C”.
 • herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
w związku z wnioskiem Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C’’
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 14 września 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-10-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C’’.
 • herb
Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie obejmującym wybrany obszar we wsi Witowąż. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
 • herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 23 sierpnia 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-8-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego salonu handlowego, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 58/1- położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
 • herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 17 sierpnia 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo. Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie od 18 sierpnia 2010 r. do 14 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 17 sierpnia 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-9-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.
 • herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 12 sierpnia 2010 roku na wniosek inwestora Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C.
 • herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 12 sierpnia 2010 r. na wniosek inwestora Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C. W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia t. j. od 13 sierpnia 2010 r. do 2 września 2010 r., zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 - 15.00 w dniach pracy urzędu.
 • herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 10 czerwca 2010 r. wydana została decyzja znak UG-7624-4-3-1/2010 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia znak UG-7624-4-3/2010 z dnia 27.04.2010 r. polegającego na: Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV. Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie od 11 czerwca 2010 roku do 8 lipca 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00 .
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 10 czerwca 2010 roku, wydał decyzję znak UG-7624-4-3-1/2010 zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-4-3/2010 z dnia 27.04.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 23 lipca 2010 r. wydana została decyzja znak UG-7624-6-3/1/2009-2010 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia znak UG-7624-6-3/2009 z dnia 10.08.2009 r. polegającego na: Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż. Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie od 26 lipca 2010 r. do 23 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00 .
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 23 lipca 2010 roku, wydał decyzję znak UG-7624-6-3/1/2009-2010 zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-6-3/2009 z dnia 10.08.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 12 lipca 2010 roku, działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10.05.2010r. znak RDOŚ-04.OO.6613-252/10//AMP Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 07.04.2010r. znak N.NZ-403-Cz-4/10 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-10-7/2009-2010
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 2 lipca 2010 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 2 lipca 2010 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo
 • herb
Zawiadomienie
Wójt Gminy Czernikowo informuje o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 61 560 zł (słownie sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informacje:
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Budowa i wyposażenie warsztatu blacharsko - lakierniczego w celu rozwoju i poprawy świadczonych usług oraz wzrostu konkurencyjności firmy Warsztat Samochodowy Przemysław Sękowski” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 233 w miejscowości Czernikowo.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 28 maja 2010 roku na wniosek złożony przez Pana Emiliusza Czajkowskiego ul. Kwiatowa 48, 87-640 Czernikowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego salonu handlowego”.
GOPS informuje.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie informuje, że na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt: „Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowane w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 • herb
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 07 maja 2010 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-2-4/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie oczyszczalni ścieków SM „ROLNIK” w Steklinie, budowie rowu odpływowego ścieków oczyszczonych do Jeziora Steklińskiego i przewodów kanalizacyjnych łączących te obiekty z istniejącą oczyszczalnią przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 27 kwietnia 2010 roku, działając w oparciu o:
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15.04.2010 r. znak RDOŚ-04.OO.6613-505/10/JS. Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 15.04.2010 r. znak N.NZ-402-Cz-65/10 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-4-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – etap IV
 • herb
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
 1. Nazwa i adres jednostki:Urząd Gminy ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
 2. Stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy.
 3. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

                                                  Pani Zofia Żuchowska
 4. Uzasadnienie dokonanego :
  W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pani Zofii Żuchowskiej spełnia ona wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/wymienione stanowisko. 
Wójt Gminy Czernikowo
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2010-04-21 10:38
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-21 11:13
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.04.2010 r. do 18.05.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12 w godz. od 9.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.05.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie o godz. 14.00 (pokój nr 13).
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 09 kwietnia 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi gminnej Nr 101167C i przebudowie drogi gminnej 101150C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w m. Czernikowo.
 • herb
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 09 kwietnia 2010 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-1-3/010 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi gminnej Nr 101167C i przebudowie drogi gminnej 101150C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w m. Czernikowo, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 435; 499; 724; 725; 753; 766/2; 767 .
 • herb
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej" prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo Zawiadamia.
że w dniu 29 marca 2010 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo - etap IV. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 31 marca 2010 r. do 20 kwietnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.30 - 15.30.
 • herb
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy” do dnia 15 kwietnia 2010 r.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 marca 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-2-10/2009-2010 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż I, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/1 - położonej w obrębie ewidencyjnym Witowąż.
Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora firmy P.P.H.U. ARMIT Maria Morawska ul. Świerkowa 26, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 marca 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-3-10/2009-2010 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż II, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/2 - położonej w obrębie ewidencyjnym Witowąż.
Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora, firmy Sklep-Zakład Mięsny-Kwatery, Eksploatacja Żwiru i Kruszywa Ewa Drejling, ul. Nowa 11, 87-163 Lubicz.
 • herb
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu.
W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie sportu, poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane, a tym samym otrzymają wsparcie.
Dodatkowo informuję, że wysokość środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu w roku 2010 to 51.000 zł.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 26 lutego 2010 roku na wniosek złożony przez Pana Marka Kowalskiego Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ROLNIK” w Steklinie, 87-640 Czernikowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków SM „ROLNIK” w Steklinie, budowie rowu odpływowego ścieków oczyszczonych do Jeziora Steklińskiego i przewodów kanalizacyjnych łączących te obiekty z istniejącą oczyszczalnią”.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 19 lutego 2010 roku na wniosek Pana Stanisława Chylickiego ul. Fordońska 443, 85-790 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu Zakładu Handlowo Usługowo Montażowego KER-BYD z przebudową sieci energetycznej, o pow. zabudowy ok. 998 m2”.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości
informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „przekształceniu magazynu materiałów budowlanych na stolarnię” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 281 w miejscowości Steklin. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 17.02.2010 r. do dnia 10.03.2010 r..
 • herb
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernikowo

Informujemy wyborców Okręgu Wyborczego nr 2 (Czernikówko), że w dniu 11 kwietnia odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernikowo.
Szczegółowe informacje można otrzymać w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Czernikowie oraz na stronie
www.bip.czernikowo.pl (zakładka Wybory).

 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 8 lutego 2010 roku wydał postanowienie znak UG-7624-10-2/2009-2010 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przekształceniu magazynu materiałów budowlanych na stolarnię, przewidzianej do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 281, w miejscowości Steklin.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo Zawiadamia.
że w dniu 03 lutego 2010 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi gminnej Nr 101167C i przebudowie drogi gminnej 101150C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w m. Czernikowo. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 04 lutego 2010 r. do 24 lutego 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.30 - 15.30.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia.
że w dniu 27 stycznia 2010 roku na wniosek Pana Jacka Wilińskiego działającego z upoważnienia spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, została wydana decyzja znak UG-7624-9-3/2009-2010 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr TOR0701 C” przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym 323/48 w miejscowości Czernikowo.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2010 ROKU
Ogłaszam przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od dnia 8 lutego do dnia 30 kwietnia 2010 r.
Kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na stałe lub na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie gminy Czernikowo przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Klubie Osiedlowym Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAMELEON przy ul. Tuwima 9 w Toruniu w okresie od 26 lutego do 02 marca 2010 r. w godz. 8.00 do 15.00.
 • herb
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
 2. Stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy.
 3. Na w/wymienione stanowisko oferty złożyło 2 kandydatów.
 4. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów żadna ze zgłoszonych osób nie spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu i w przepisach ustawy. W związku z czym konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy został unieważniony.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 8 grudnia 2009 roku na wniosek Pana Jacka Wilińskiego działającego z upoważnienia spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr TOR0701 C” przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym 323/48, w miejscowości Czernikowo.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 4 listopada 2009 roku wpłynął wniosek Pana Przemysława Sękowskiego ul. Słowackiego 27, 87-640 Czernikowo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Budowa i wyposażenie warsztatu blacharsko-lakierniczego w celu rozwoju i poprawy świadczonych usług oraz wzrostu konkurencyjności w firmie Warsztat Samochodowy Przemysław Sękowski” przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym 233, w miejscowości Czernikowo.
Zawiadomienie
Urząd Gminy w Czernikowie informuje o rozpoczęciu w dniu 28 września 2009 roku, prac związanych z wykonaniem zadania rekultywacyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm do długości 0,590 km w obrębach geodezyjnych: Czernikowo, Wygoda i Witowąż, dz. nr 499 (Czernikowo), 77 (Wygoda) oraz 49/1 i 49/2 (Witowąż)”.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 70 800 zł (słownie siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych).
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż II” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/2 w miejscowości Witowąż.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż I” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/1 w miejscowości Witowąż.
 • herb
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW, wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej, realizowanego w obrębie Liciszewy na działkach nr: 74; 2/2; 80/1; 84, 81/2. możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
 • herb
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dróg gminnych Nr 101117C, 101121C i 101116C w m. Czernikowo, Jackowo, Steklinek wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2043C w m. Steklinek, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
 • herb
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
 • herb
Informacja Wójta Gminy Czernikowo


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo
2.  Stanowisko urzędnicze: Kierownik Zespołu Obsługi Szkół
3. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrany został:

Pan Grzegorz Kozłowski

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Grzegorza Kozłowskiego. Pan Grzegorz Kozłowski posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 20 letni okres zatrudnienia w tym 9 lat na stanowisku dyrektora szkoły, posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Kierownika Zespołu Obsługi Szkół.
 

Wójt Gminy Czernikowo

 • herb

Zawiadomienie

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie przypomina mieszkańcom miejscowości Czernikowo, o zakazie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.Zakaz ten wynika wprost z art. 9 ust 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 123 poz.858 z 2006 roku (tekst jednolity).
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 kwietnia 2009 r. na wniosek P.P.H.U. ARMIT Maria Morawska ul. Świerkowa 26, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Witowąż I”.
 • herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 kwietnia 2009 r. na wniosek Sklep-Zakład Mięsny-Kwatery Eksploatacja Żwiru i Kruszywa Ewa Drejling il. Nowa 11, 87-162 Lubicz wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Witowąż II”.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW, wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej, realizowanego w obrębie Liciszewy na działkach nr: 74; 2/2; 80/1; 84, 81/2. możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dróg gminnych Nr 101117C, 101121C i 101116C w m. Czernikowo, Jackowo, Steklinek wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2043C w m. Steklinek, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
Decyzja ws. budowy elektrowni wiatrowych w Witowężu
Czernikowo 26.06.2007r.
UG-7624-2/2007

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.46a ust. 1 i 7 pkt 4, art.48 ust.1 i 2 pkt 1, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, poz.902) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Lisińskiego zam. Witowąż 30A o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 elektrowni wiatrowych na działce nr 29 położonej w miejscowości Witowąż gm. Czernikowo

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52975
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-16 08:29

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2749949
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-22 13:16

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl