Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 10:22
 U c h w a ł a   Nr   II /  8   / 06
 Rady Gminy w Czernikowie
 z dnia  05 grudnia  2006r


w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok

 

               Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządziegminnym  / Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami /  oraz art.165 ustawy z dnia 30czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249,poz.2104, zm.Dz.U.Nr 169,poz.1420

R a d a   G m i n y
uchwala co   następuje:

 §  1

 

W uchwale Nr  XXVI/187/06 Rady Gminy  z dnia  09 marca 2006r w sprawie uchwalenia budżetu  zmienionej ;

- uchwałą RG  Nr XXVII/193/06 z dnia 24.04.2006r.

- zarządzeniem Wójta Nr 12/06 z dnia 24.05.2006r.

- uchwałą RG Nr XXVIII/198/06 z dnia 29.06.2006r.

- zarządzeniem Wójta Nr 23/06 z dnia 01.08.2006r.

- zarządzeniem Wójta Nr 26/06 z dnia 11.08.2006r.

- uchwałą RG Nr XXX/209/06 z dnia 28.08.2006r.

- zarządzeniem Wójta Nr 29/06 z dnia 29.09.2006r.

- uchwałą  RG Nr XXXI/211/06 z dnia 10.10.2006r

- uchwałą RG Nr XXXII/214/06 z dnia 24.10.2006r,

- zarządzeniem Wójta Nr 31/06 z dnia 08.11.2006r

- uchwałą RG Nr I/7/06 z dnia 27.11.2006r.

wprowadza się następujące zmiany; w § 1

pkt 2 - wydatki w kwocie 22.786.451 zastępuje się kwotą 22.886.451 zgodnie z zał. Nr 1

pkt 3 - zwiększa się deficyt budżetu  o kwotę 100.000 , który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych

§  2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 Przewodniczący Rady Gminy


 /mgr inż. Czesław Makowski/

 

                                                               

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 11:46

    Załącznik Nr 1 do uchwały RG Nr II/   / 06 z dnia 27.11.2006r  zmieniającej uchwałę RG Nr XVI/ 187/06 w sprawie uchwalenia budżetu na 2006r              

                                                      Zmiany w planie wydatków na 2006r.

Dz

 

Rozdz

   §

T r e ś ć

Plan przed zmianą

zmniejszenie

zwiększ

Plan po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

4.405.693

   20.000

 

 4.385.693

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4.303.579

   20.000

 

 4.283.579

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżeetu dla zakładu budżetowego

  425.100

   20.000

 

    405.100

600

 

 

Transport i łączność

  353.000

 

   20.000

  373.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

  353.000

 

   20.000

   373.000

 

 

6050

Wydatki na inwestycje

  353.000

 

   20.000

   373.000

710

 

 

Działalność usługowa

   50.000

 

   36.000

     86.000  

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

     50.000

 

    36.000

     86.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

      50.000

 

   36.000

    86.000

750

 

 

Administracja publiczna

 1.619.696

 41.000

     5.000

1.583.696

 

75022

 

Rady gmin

     56.000

 

     5.000

     61.000

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

     55.000

 

     5.000

     60.000

 

75023

 

Urzędy gmin

 1.484.996

   41.000

 

 1.443.986

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

    120.996

   20.000

 

    100.996

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

    196.000

   16.000

 

    180.000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych

      30.000

     5.000

 

      25.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

9.898.385

 

  100.000

 9.998.385

 

80101

 

Szkoły podstawowe

4.582.083    

        

  100.000

 4.682.083

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

2.663.800

 

    83.000

 2.746.800

 

 

4110

Składki na ubezp. społeczne

   537.990

 

    15.000

    552.990

 

 

4120

Składki na ubezp. zdrowotne

     69.620

 

      2.000

      71.620

 

 

 

R a z e m

16326774

  61.000

  161.000

16426774

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 12:05
    U z a s a d n i e n i e

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o 100.000 z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
 
z przeznaczeniem na :

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników szkół  oraz zmniejszone zostały wydatki:

1/ w administracji o kwotę                                                                  41.000

z przeznaczeniem na :

- zapłatę za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania       36.000

- diety dla radnych                                                                                 5.000

2/ w rolnictwie o kwotę                                                                        20.000

z przeznaczeniem na :

- modernizację dróg

 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 11:49
 
Uchwała Nr II/9/2006
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2007
    
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.  Dz.U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220;Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; oraz z 2003 Nr 80, poz.717;  Nr 162, poz.1568;  Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Dz.U. z 2006 r. Nr 17 , poz. 128) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok:
1.od gruntów:
    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,46 zł od 1 m² powierzchni
    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 zł od
    1 ha powierzchni
    c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 0,11 zł od 1 m² powierzchni

2.od budynków lub ich części:
    a) mieszkalnych – 0,46 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 3,97 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
    d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,70 zł od 1 m² powierzchni
    e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,50 zł od 1 m² powierzchni  użytkowej
    f)  pozostałych, które są własnością emerytów , rencistów oraz podopiecznych pobierających stałe świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2,25 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej.

3.od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2
1.Zwalnia się od podatku budynki mieszkalne będące własnością rolników oraz emerytów i rencistów, którzy pobierają emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego ( nie dotyczy mieszkań wynajmowanych).

2.Zwalnia się od podatku budynki i grunty wykorzystywane na potrzeby bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa w zakresie ochrony p pożarowej.
§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy w Czernikowie Nr XXIV/181/2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2006.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
/ mgr inż. Czesław Makowski /

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 10:58

Uchwała Nr II/10/2006
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 5 grudnia 2006 r.


w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2007

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.  Dz.U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220;Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; oraz z 2003 Nr 80, poz.717;  Nr 162, poz.1568;  Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Dz.U. z 2006 r. Nr 17 , poz. 128) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844)

 

Rada Gminy
uchwala, co następuje:


§ 1 Ustala się podatek od posiadania psów w następującej wysokości:

    1.od pierwszego psa                                        22,00 zł

    2.od drugiego psa i każdego następnego           25,00 zł

 

§ 2

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości :

    a) od pierwszego psa                                                  11,00 zł

    b) od drugiego psa i każdego następnego                    12,50 zł

jeżeli wejście w posiadanie psa nastąpiło w ciągu roku podatkowego.

§ 3

Podatek jest płatny w danym roku podatkowym najpóźniej do 30 czerwca bez wezwania. Należność należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysa przy płaceniu II raty podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.

Sołtysi poszczególnych sołectw, są inkasentami podatku od nieruchomości i podatku rolnego zgodnie z uchwałą nr VI/42/2003 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 29 kwietnia 2003 roku.

Jeżeli wejście w posiadanie psa nastąpiło po 30 czerwca, podatek jest płatny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie.

 

§ 4

 Wysokość inkasa sołtysa ustala się w wysokości 40% od zebranej przez sołtysa kwoty podatku.

 

§ 5

Uchwała  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/ mgr inż. Czesław Makowski/

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 11:15

UCHWAŁA  NR   II/11/2006
RADY  GMINY   W  CZERNIKOWIE
z dnia  05  grudnia 2006 roku

 

w sprawie podatku od środków transportowych na 2007 rok

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; Dz.U. z 2002r nr 23 poz. 220;   Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 214 poz.1806 oraz  Dz.U z 2003r  Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; Dz.U Dz 2004r Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;  Dz. U z 2005r Nr 172 poz. 1441; Dz.U z 2006r Nr 17 poz. 128)  w związku z art.10 ust. 1 i atr 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r Nr 121 poz. 844)

 

R A D A   G M I N Y
w  C z e r n i k o w i e

uchwala co następuje:

§ 1

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych wynosi rocznie:

 

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                          510 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                       704 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                             726 zł

2)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

O liczbie osi – dwie:

złotych

złotych

- równiej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 13 t

700

 

730

 

- równiej lub wyższej niż 13 t, a mniejszej niż 14 t

730

750

- równej lub wyższej niż 14 t, a mniejszej  niż 15 t

750

800

- równej lub wyższej niż 15 t

800

1.252

O liczbie osi – trzy:

 

 

- równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 17 t

700

730

- równej lub wyższej niż 17 t, a mniejszej niż 19 t

750

850

- równej lub wyższej niż 19 t, a mniejszej niż 21 t

850

900

- równej lub wyższej niż 21 t, a mniejszej niż 23 t

900

1.115

- równej lub wyższej niż 23 t, a mniejszej niż 25 t

1.115

1.600

- równej lub wyższej niż 25 t

1.115

1.620

O liczbie osi – cztery i więcej:

 

 

- równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 25 t

900

1.100

- równej lub wyższej niż 25 t, a mniejszej niż 27 t

1.100

1.050

- równej lub wyższej niż 27 t, a mniejszej niż 29 t

1.050

1.660

-równej lub wyższej niż 29 t, a mniejszej niż 31 t

1.660

2.452

- równej lub wyższej niż 31 t

1.660

2.452

 

3)od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                           400 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                              550 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton                                 760 zł

4)od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

O liczbie osi – dwie:

złotych

złotych

- równej lub wyższej niż 12 t, a miniejszej niż 18 t

700

740

- równej lub wyższej niż 18 t, a mniejszej niż 25 t

740

800

- równej lub wyższej niż 25 t, a mniejszej niż 31 t

800

900

- równej lub wyższej niż 31 t

1.420

1.800

O liczbie osi – trzy:

 

 

- równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej niż 40 t

1.500

1.730

- równej lub wyższej niż 40 t

1.730

2.300

5)Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

- od 7 ton i poniżej 12 ton            -                50 zł

6)od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

O liczbie osi – jedna:

złotych

złotych

- równej lub wyższej niż 12 t i mniejszej niż 18 t

50

80

- równej lub wyższej niż 18 t i mniejszej niż 25 t

180

320

- równej lub wyższej niż 25 t

320

570

O liczbie osi – dwie:

 

 

- równej lub wyższej niż 12 t i mniejszej niż 28 t

210

310

- równej lub wyższej niż 28 t i mniejszej niż 33 t

650

800

- równej lub wyższej niż 33 t i mniejszej niż 38 t

800

1.300

- równej lub wyższej niż 38 t

1.150

1.600

O liczbie osi – trzy:

 

 

- równej lub wyższej niż 12 t i mniejszej niż 38 t

700

950

- równej lub wyższej niż 38 t

950

1.300

7)Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc                               600 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc      1.300 zł

 

§ 3

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe służące wykonywaniu zadań z zakresu ochrony p.poż., służby zdrowia, porządku publicznego  oraz służące  wykonywaniu zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

 

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy w Czernikowie Nr XXIV/180/2005 z dnia 06grudnia 2005r. w sprawie podatku od środków transportowych

 

§  5

Uchwała  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r  i  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Czesław Makowski

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 10:24
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-06 10:33
Uzasadnienie do Uchwały Nr II/11/2006
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia   05  grudnia   2006r.

 

             W  Uchwale Rady Gminy Nr II/11/2006 z dnia  05 grudnia 2006r   zmieniono  stawki w podatku od środków transportu obowiązujących w 2006r , sugerując się Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie  stawek podatku od środków transportowych na 2007r , które w stosunku do roku poprzedniego nieznacznie zwiększono.

Stawki podatku określono przez waloryzację stawek z 2006 roku o różnicę wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych  wysokości 0,9% . Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton o zróżnicowanej liczbie osi , stawki podwyższono ze względu na zbyt duże różnice stawek w stosunku do pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2006-12-06 10:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7976
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-06 12:06