Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół W Czernikowie o naborze na wolne stanowisko ds. księgowości oświatowej

Czernikowo, dn. 31.12.2019 r.

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ W CZERNIKOWIE
o naborze na wolne stanowisko
ds. księgowości oświatowej

I. Nazwa i adres jednostki: Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

II. Wymiar czasu pracy : pełen etat.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 6. spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, prawa podatkowego, a także ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętność ich stosowania,
 2. znajomość programów finansowo-księgowych oraz programu Płatnik,
 3. znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad,
 4. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów finansowych w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 5. doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek oświatowych,
 6. posiadanie cech osobowości takich jak: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość, chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w zakresie wykonywanego stanowiska, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 7. dyspozycyjność.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową Zespołu Obsługi Szkół oraz podległych placówek oświatowych,
 2. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Zespołu Obsługi Szkół oraz placówek oświatowych,
 3. kompletowanie dokumentów księgowych,
 4. przygotowywanie projektów planów finansowych oraz harmonogramu wydatków Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie oraz placówek oświatowych,
 5. wstępna analiza realizacji dochodów i wydatków Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie oraz placówek oświatowych zgodnie z planem finansowym,
 6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektorów placówek oświatowych,
 7. przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących oświaty,
 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz nadzorowanie prawidłowego przebiegu inwentaryzacji,
 9. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowo-księgowych, budżetowych i statystycznych,
 10. prowadzenie spraw płacowych  pracowników,
 11. obsługa programu Płatnik,
 12. obsługa bankowa,
 13. wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Zespołu Obsługi Szkół lub Wójta.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kserokopia świadectw pracy.
 8. podpisana klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych,

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości oświatowej” do dnia 14.01.2020 r. do godz. 12.00.

VIII. Inne informacje:

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu.

IX. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

X. Informacje dodatkowe:

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół  zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

XI. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Obsługi Szkół, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania: nabór na wolne stanowisko ds. księgowości oświatowej,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-12-31 13:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44454
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-01 11:24