Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informacje:

Czernikowo, dnia 01.06.2010 r.

UG-7624-8-6/2009-2010
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.),
Wójt Gminy Czernikowo
podaje do publicznej wiadomości informacje o:
 • przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: Budowa i wyposażenie warsztatu blacharsko - lakierniczego w celu rozwoju i poprawy świadczonych usług oraz wzrostu konkurencyjności firmy Warsztat Samochodowy Przemysław Sękowskiprzewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 233 w miejscowości Czernikowo,
 • postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczęte zostało na wniosek złożony w dniu 4 listopada 2009 roku przez Przemysława Sękowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Warsztat Samochodowy Przemysław Sękowski z siedzibą przy ul. Słowackiego 27,
  87-640 Czernikowo
  .
 • przedmiotem decyzji, która będzie wydana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy jest Wójt Gminy Czernikowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,
 • zgodnie z art. 29 ww. ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa,
 • z dokumentacją sprawy, w tym również z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, (pok. nr 15), w godzinach 700 - 1500 .
 • uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 02.06.2010 r. do dnia 22.06.2010 r.
 • uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo info@czernikowo.pl
 • złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Czernikowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 01.06.2010 r.
 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2010-06-01 12:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184469
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-25 12:16