Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.wymiaru podatków i opłat

Czernikowo, 06 marca 2017r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat

 1. Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
 2. Wymiar czasu pracy : pełen etat.
 3. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
  2. obywatelstwo polskie,
  3. 2 -letnie doświadczenie w administracji publicznej,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  7. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy tj.znajomośc nastepujących ustaw:
   • ustawa z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 poz.446)
   • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016r poz.23 z późn.zm.)
   • ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r (Dz.U z 2016r poz.617 ze zmianami)
   • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2017r poz.201 ze ze zmianami)
   • ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2016r, poz.716 zez zmianami)
 4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  1. prawo jazdy kat.B,
  2. dyspozycyjność, dokładność, systematyczność ,
  3. znajomość obsługi urządzeń biurowych i programów biurowych : Word, Exel, OpenOffice oraz finansowo-księgowych,
  4. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będących przedmiotem naboru:
  1. wymiar i pobór podatków: podatek rolny, leśny, od nieruchomości,
  2. przygotowanie sprawozdań z wykorzystania środków zewnętrznych;
  3. przygotowywanie danych i dokumentów księgowych niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne;
  4. wydawanie zaświadczeń dot.zobowiązań podatkowych;
  5. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  6. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem przedsiębiorcom, rolnikom pomocy publicznej oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej w tym zakresie;
  7. współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową;
  8. opiniowanie wniosków o ulgi w sprawie podatków i opłat;
  9. wprowadzanie zmian dotyczacych ewidencji gruntów i budynków do celów wymiaru zobowiązań podatkowych;
  10. prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatkowych oraz rejestrów w zakresie ulg ustawowych
  11. prowadzenie ewidencji podań w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty podatków i opłat
  12. przygotowywanie decyzji wymiarowych;
  13. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatkowych
  14. wydawanie decyzji dotyczących umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych;
  15. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odwołań od decyzji wymiarowych oraz innych pism związanych z wymiarem podatków;
  16. wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,
  4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,
  6. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2014r poz.1182 /
  9. kserokopie świadectw pracy,
  10. kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy.
 7. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
  Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds.wymiaru podatków i opłat ” do dnia 17 marca 2017r do godz.15.00.
 8. Inne informacje:
  Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym nie będą rozpatrywane.
  Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem http://www.bip.czernikowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2014r. poz.1202).
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie II etapu konkursu.
 9. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czernikowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Wójt Gminy Czernikowo

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-06 13:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 102140
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 17:13

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3592094
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 09:32

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl