Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego w wymiarze czasu pracy 1/5 etatu.

Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego.

Wymiar czasu pracy 1/5 etatu.

 

 I. Niezbędne wymagania od kandydatów:

      Kandydatem na głównego księgowego może być osoba, spełniająca zgodnie z art.54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) następujące wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:

     -ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

     -ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

5. Znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość komputerowych programów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych;
 2. dyspozycyjność, dokładność, systematyczność;
 3. obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 4. umiejętność organizacji pracy.

 III. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury;
 3. dekretacja dokumentów księgowych;
 4. naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, zaliczek podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania (prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Urzędem Gminy);
 5.  przygotowywanie projektu budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków przy współpracy z Dyrektorem w trakcie ustalania planu finansowego instytucji kultury;
 6. sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego;
 7. prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia sprzętu oraz innych wartości rzeczowych środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. sporządzanie sprawozdań związanych z działalnością jednostki.

 IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys - CV;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe;
 5. kserokopie świadectw pracy lub jeżeli stosunek pracy nie został zakończony wymagane jest oświadczenie własne lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy na stanowisku związanym, z księgowością;
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 8. podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych;
 9. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku.

V. Sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny Księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie do dnia 10.10.2019 r do godz.14.00.

VI. Dodatkowe informacje

Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora GBP.

VII. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania: nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernikowie.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

 

Oświadczam, że wobec mojej osoby został spełniony obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych.

Miejsce i data……………………………         Podpis…………..…………………………………

 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania: nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernikowie.Miejsce i data……………………………         Podpis…………..…………………………………

 

 

drukuj (Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego w wymiarze czasu pracy 1/5 etatu.)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-01 15:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 101791
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 17:13

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3586190
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 12:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl