Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
o naborze na stanowisko
 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie

1. Nazwa i adres instytucji :

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie, ul Toruńska 20.

2. Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia:

Dyrektor Gminnej  Biblioteki Publicznej, pełen etat, powołanie na czas określony 3-7 lat.

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie na kierunkach bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, pedagogika,
 3. udokumentowany 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 4 lata:
  a) w instytucjach kultury, lub
  b) w urzędach administracji rządowej lub samorządowej, lub
  c) w innych instytucjach niż wymienione w pkt a i b, prowadzących działalność kulturalną,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku kierowniczym,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 8. nieposzlakowana opinia.

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury,
 2. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury,
 3. znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego,
 4. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
 5. komunikatywność oraz umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
 6. zdolności menadżerskie i organizatorskie,
 7. umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie i zarządzanie Biblioteką oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. realizacja zadań statutowych Biblioteki, kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej,
 3. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej instytucji oraz zarządzanie jej mieniem,
 4. współdziałanie z innymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalno- oświatowych lokalnej społeczności,
 5. pozyskiwanie środków finansowych innych niż dotacje organizatora.

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 2. autorski pisemny Program kadencyjny Biblioteki,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna dotyczącą ochrony danych osobowych,
 9. do wniosku mogą być załączone opinie lub rekomendacje.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Dyrektor Gminnej  Biblioteki Publicznej w Czernikowie” do dnia 20 listopada 2020 r. do godz.12.00.

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu. 

8. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

9. Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Czernikowo zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

10. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo,
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów prawa w związku z procesem rekrutacji na stanowisko Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 5. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, okresem wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych,
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-09-30 12:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 110941
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-30 12:03