Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Czernikowo, dnia 14.03.2022 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

(w związku z planowanym przejściem

pracownika na emeryturę)

Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

1 etat

I. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne),
 2. obywatelstwo polskie,
 3. co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji samorządowej,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy: o samorządzie gminnym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie gruntów rolnych leśnych, prawa budowalnego, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego.

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. prawo jazdy kat. B,
 2. dyspozycyjność, dokładność, systematyczność,
 3. obsługa komputera, urządzeń biurowych,
 4. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie dokumentów, opracowań, w tym uzyskiwanie wymaganych prognoz, ocen, uzgodnień, opinii i zawiadomień oraz uwzględnianie ustaleń w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
 2. przygotowywanie aktów prawnych w zakresie polityki przestrzennej gminy i zagospodarowania przestrzennego,
 3. prowadzenie postępowań związanych z uchwaleniem i ogłoszeniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz czynności związanych z przekazaniem kopii planów właściwym organom,
 4. prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. przygotowanie materiałów planistycznych niezbędnych dla dokonania oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz analizy wniosków w sprawach sporządzania lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. prowadzenie postępowań w sprawach majątkowych wynikających z uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, w zakresie:
  a) aodszkodowań, wykupów i zmian – w wypadkach, gdy korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone,
  b) określenie wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
 7. prowadzenie spraw z zakresu wprowadzania do planu zadań rządowych i zadań samorządu województwa,
 8. prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 9. prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia warunków zabudowy,
 10. prowadzenie postępowań w sprawach zmian zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
 11. prowadzenie postępowań w sprawach tymczasowego zagospodarowania terenu,
 12. prowadzenie rejestrów wydanych decyzji,
 13. prowadzenie zbiorów odpisów decyzji wydanych przez inne organy administracji publicznej w sprawach dotyczących zagospodarowania terenu,
 14. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy,
 15. wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego;
 16. przygotowywaniem procedur nadawanie nazw ulicom i placom oraz numerów nieruchomości,
 17. przygotowywanie wniosków o wyraźnie zgody na dokonanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 18. prowadzenie gospodarki czynszowej.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji,
 4. kserokopia świadectwa lub dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie: o obywatelstwie polskim, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności (czy nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), o nieposzlakowanej opinii, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, w tym stanowisko kierownicze urzędnicze- załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji,
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Administratora dla kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym – załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji,
 9. referencje (o ile kandydat takie posiada).

V. Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełen etat,
 2. Miejsce pracy: Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo,
 3. Stanowisko związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku.

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” do dnia 25 marca 2022 r. do godz.12.00.

VII. Inne informacje:

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu.

VIII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

IX. Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Czernikowo zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

X. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania: nabór na wolne stanowisko  Referent ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki komunalnej,
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej)

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-14 16:52

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2022-03-14 16:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139691
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-28 19:50