Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak IWP.271.3.11.2020 z dnia 10.07.2020 r. prowadzonego w formie rozeznania rynku na realizację zadania pn. Dostawa zabawek i materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak IWP.271.3.10.2020 z dnia 07.07.2020 r. prowadzonego w formie rozeznania rynku na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia dodatkowego w ramach projektu „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo”.

Zmiana treści Zapytania ofertowego:

Dotyczy postępowania na realizację zadania pn.
Dostawa zabawek i materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka”.

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na realizację zadania pn.
Dostawa zabawek i materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka”

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na realizację zadania pn.
Dostawa wyposażenia dodatkowego w ramach projektu „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo”. Oferty należy składać: w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat) lub w formie skanu formularza ofertowego drogą elektroniczną: e-mail: przetargi@czernikowo.pl lub faks: 54 230 50 51. Termin składania ofert upływa 15 lipca 2020 roku o godz. 12.00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: OEG.271.2.1.2020 z dnia 21.04.2020 r. na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” prowadzonego w formie rozeznania rynku.

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na realizację zadania
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Ofertę należy złożyć: w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11 (Sekretariat) lub faksem na numer 54 287 50 01 lub 54 230 50 51, e-mailem na adres info@czernikowo.pl, na kopercie /faksie /w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - OEG.271.2.1.2020. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 5 maja 2020 roku do godz. 15:00.

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na realizację zadania pn.
Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby organizacji nauki zdalnej w szkołach podstawowych na terenie gminy Czernikowo. Ofertę należy złożyć: w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat) lub w formie skanu formularza ofertowego drogą elektroniczną: e-mail: info@czernikowo.pl lub faks: 54 287 50 01 wew. 48 Termin składania ofert upływa 03 kwietnia 2020 roku o godz. 12.00.

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na wykonanie zamówienia pn.„Usuwanie z terenu gminy Czernikowo wyrobów zawierających azbest - 2020 rok”. Ofertę należy złożyć: w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat), w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: „Usuwanie z terenu gminy Czernikowo wyrobów zawierających azbest - 2020 rok””. Ponadto należy wpisać nazwę (firmy) wykonawcy i adres jego siedziby. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00.

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na wykonanie zamówienia pn. "wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Czernikowo". Ofertę należy złożyć: w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat), w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: „wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Czernikowo”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmy) wykonawcy i adres jego siedziby. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 stycznia 2020 r. do godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na realizację zadania Rozpoznanie cenowe - Transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat) lub w formie skanu formularza ofertowego drogą elektroniczną (e-mail: info@czernikowo.pl lub faks: 54 287 50 01 wew. 48) Termin składania ofert upływa 10 grudnia 2019 roku o godz. 14.00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak IWP. 271.2.7.2019 z dnia 06.11.2019 r. prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w miejscowości Czernikowo”.

Informacja o złożonych ofertach

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak IWP.271.2.7.2019 z dnia 06.11.2019 r. prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w miejscowości Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na wykonanie usługi pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w miejscowości Czernikowo”. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat). Termin składania ofert upływa 15 listopada 2019 roku o godz. 10.00.

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym na potrzeby realizacji projektu „Czas na rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Czernikowo”. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 26 lub w formie skanu (skan oryginału dokumentu) drogą elektroniczną (e-mail: p.pujer@czernikowo.pl). Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.10.2019 r.

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na dostawę wyposażenia związanego z utworzeniem Klubu "Senior +" w Czernikowie. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat) lub w formie skanu formularza ofertowego i formularza cenowego drogą elektroniczną (e-mail: info@czernikowo.pl lub faks: 54 287 50 01 wew. 48). Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.09.2019 r. do godz. 12:00.

Przedłużenie terminu składania ofert

dotyczy zapytania ofertowego nr IWP.271.2.6.2019 pn.: Usunięcie odpadów z terenu działalności Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego „BIO-PLAST” w Witowężu. Zamawiający - Gmina Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo - przedłuża termin składania ofert w/w zamówieniu do dnia 06.09.2019 r. do godz. 12.00.

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na wykonanie zamówienia pn. Usunięcie odpadów z terenu działalności Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego „BIO-PLAST” w Witowężu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat), w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: „Usunięcie odpadów z terenu działalności Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego „BIO-PLAST” w Witowężu Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na dostawę wyposażenia związanego z utworzeniem Klubu "Senior +" w Czernikowie. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat) lub w formie skanu formularza ofertowego i formularza cenowego drogą elektroniczną (e-mail: info@czernikowo.pl lub faks: 54 287 50 01 wew. 48). Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.08.2019 r. do godz. 12:00.

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Osówka. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat) lub w formie skanu formularza ofertowego i załączników drogą elektroniczną (e-mail: info@czernikowo.pl lub faks: 54 287 50 01 wew. 48). Termin składania ofert upływa 12 lipca 2019 roku o godz. 10.00.

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na realizację zadania pn. „Dostawa i wymiana kotłów węglowych na piece opalane ekogroszkiem w budynku Szkoły Podstawowej w Makowiskach”. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat)lub w formie skanu formularza ofertowego drogą elektroniczną (e-mail: info@czernikowo.pl lub faks: 54 287 50 01 wew. 48). Termin składania ofert upływa 04 lipca 2019 roku o godz. 14.00.

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Steklin. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 11 (Sekretariat) lub w formie skanu formularza ofertowego drogą elektroniczną (e-mail: info@czernikowo.pl lub faks: 54 287 50 01 wew. 48) Termin składania ofert upływa 11 marca 2019 roku o godz. 14.00.

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

Usunięcie odpadów z terenu działalności Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego „BIO-PLAST” w Witowężu – Częściowa realizacja wykonania zastępczego w zakresie obowiązku objętego tytułem wykonawczym nr IWP.6236.1.2017 z dnia 16 listopada 2017 r., tj.  załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu działalności Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego „BIO-PLAST” w Witowężu

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na realizację zadania pn.

Usunięcie odpadów z terenu działalności Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego „BIO-PLAST” w Witowężu
  • logo

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na realizację zadania pn.

Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Publicznego w Czernikowie w ramach projektu pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole”
  • logo

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na realizację zadania pn.

Zakup wyposażenia stołówki do Przedszkola Publicznego w Czernikowie w ramach projektu pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole”
  • logo

Wójt Gminy Czernikowo zaprasza do składania ofert:

na realizację zadania pn.

Zakup sprzętu multimedialnego do Przedszkola Publicznego w Czernikowie w ramach projektu pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole”
  • baner
  • logo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro na realizację zadania pn. Zakup sprzętu multimedialnego do Przedszkola Publicznego w Czernikowie w ramach projektu pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole”.
  • logo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia stołówki do Przedszkola Publicznego w Czernikowie w ramach projektu pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole”.
  • logo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro na realizację zadania pn. Zakup pomocy dydaktycznych do Przedszkola Publicznego w Czernikowie w ramach projektu pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole”.
  • logo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernikowo na lata 2017-2023”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 euro na wykonanie zadania pod nazwą „Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu”. Biorąc pod uwagę spełnienie przez złożone oferty warunków technicznych określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość dokonania oceny zaoferowanego przez Wykonawców wyposażenia, do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy „ADkom” Adam Błachnio, ul. Chełmińska 115, 86-300 Grudziądz.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
spośród ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Likwidacja barier architektonicznych przy Szkole Podstawowej w Mazowszu poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wymianę drzwi do sali gimnastycznej”przeprowadzanym w trybie ogłaszania zamówień publicznych o wartości netto powyżej 3 tys. euro, a mniejszej niż 14 tys. euro, udzielanych przez Gminę Czernikowo.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 300669
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-23 10:48

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3715367
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:34

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl