Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 23.03.2011 r.

UG.271.3.1.2011

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 84521 - 2010

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 84521 – 2011 z dnia 15.03.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Nadbudowę poddasza użytkowego, przebudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy w Czernikowie”.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadbudowę poddasza użytkowego, przebudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy w Czernikowie”.

1. Pytanie:

Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminów  terminów wykonania zamówienia np. w przypadku:

- wykonywania robót dodatkowych o czas trwania tych robót,

- z powodu okoliczności siły wyższej  np. zdarzenie losowe /sytuacja wywołane przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert lub zawierania umowy,

-  z powodu działań osób trzecich wpływających na termin wykonania umowy,

-  jeśli termin przekazania budowy zostanie opóźniony o czas opóźnienia,

- jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia stanie się niemożliwe lub spełnienie świadczenia stanie się niemożliwe w przewidzianym w umowie terminie,

-  z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie /sposobie wykonywania zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów wykonania zamówienia w związku z wystąpieniem okoliczności opisanych w pkt 20.7.1. SIWZ.

2. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie do projektu umowy następującego zapisu:

„Cena może ulec zmianie w przypadku nastąpienia zmian podatkowych lub w przypadku niemożliwych do przewidzenia okoliczności lub nadzwyczajnej zmiany stosunków.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia za wykonanie robót, stanowiących przedmiot zamówienia przewidzianą w pkt 20.7.6. i 20.7.8. SIWZ.

3. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści dodanie w projekcie umowy zapisu o następującej treści:

„Gwarancja na urządzenia/materiały/sprzęt udzielona zostaje na warunkach i terminach zgodnych z gwarancją producenta”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień Projektu Umowy o zapis nowego ust.  o następującej treści:

„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Pytanie:

Czy polisa OC wymagana przez Zamawiającego ma obejmować odpowiedzialność deliktową i kontraktową?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedstawienia polisy OC zawierającej ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe od wybranego wykonawcy w terminie opisanym w pkt.19.5. SIWZ.

6. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych w stosunku do materiałów przewidzianych w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający w punkcie 16.15. SIWZ dopuścił stosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w Specyfikacji.

7. Pytanie:

W celu prawidłowej wyceny prosimy o uzupełnienie projektu instalacji elektrycznej.

Odpowiedź:

Schemat montażowy instalacji elektrycznej – Rzut poddasza zamieszczony jest na stronie 51 projektu budowlanego. Podstawą do dokonania wyceny jest załączony do SIWZ Przedmiar Instalacje elektryczne poz. 1 – 40. Zamawiający w punkcie 4.8. SIWZ zalecił dokonanie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Pytanie:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał (zrealizował i zakończył) z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania związane z realizacją robót budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych o wartości brutto co najmniej 500 tys. PLN każde.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie określenia „zadania związane z realizacją robót budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych”

Wykonawca pragnie zauważyć, iż precyzyjne i dokładne określenie warunków udziału w postępowaniu jest obowiązkiem Zamawiającego a niedokładne i nieprecyzyjne ich określenie może stanowić wadę prawną skutkującą koniecznością unieważnienia postępowania.

Precyzyjne określenie warunków udziału w postępowaniu służyć będzie korzyści Zamawiającego – ułatwi ocenę ofert, jak i Wykonawcy, który uniknie w ten sposób obawy o interpretację przez Zamawiającego nieprecyzyjnego warunku na etapie oceny ofert.

Na podstawie powyższego Wykonawca prosi o określenie jaki dokładnie zakres prac mają obejmować zrealizowane roboty budowlane i jakiego rodzaju mają to być roboty budowlane?

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę definicje „obiektu budowlanego” oraz „kubatury” należy uznać, że „obiekt kubaturowy” to obiekt, którego „pojemność” liczona jest w m3, czyli za obiekty kubaturowe należy rozumieć wszelkiego typu budynki. Wobec powyższego Zamawiający wymaga, aby roboty podlegające ocenie polegały na wykonaniu robót budowlanych takich jak budowa, przebudowa, nadbudowa, remont i modernizacja obiektów kubaturowych.

9. Pytanie:

Czy prace prowadzone będą na czynnym obiekcie? Jeśli tak to czy roboty, którymi ma się wykazać wykonawca miały być robotami prowadzonymi na czynnych obiektach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wykazania się doświadczeniem w robotach budowlanych prowadzonych na czynnych obiektach.

10. Pytanie:

Zamawiający wymaga aby kierownik w branży konstrukcyjno –budowlanej posiadał uprawnienia budowlane od co najmniej 5 lat, czy pozostali kierownicy mają również wykazać się takim doświadczeniem?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający zgodnie z zapisem pkt 6.2.4 SIWZ wymaga od kierownika robót sanitarnych i kierownika robót elektrycznych posiadania uprawnień do kierowania robotami w zakresie ich dotyczącym.

11.   Pytanie:

Czy polisa OC ma zawierać obejmować ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedstawienia polisy OC zawierającej ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe od wybranego wykonawcy w terminie opisanym w pkt.19.5. SIWZ.

12.   Pytanie:

Dotyczy zapisu pkt. 6.2.4.SIWZ – Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w tym, co najmniej:

- 1 osobą - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Osoba ta musi legitymować się uprawnieniami budowlanymi od co najmniej 5 lat licząc od dnia złożenia oferty.

- 1 osobą - kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i wodno - kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

- 1 osobą - kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Czy osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia mogą być osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe i posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót ale nie posiadające uprawnień bez ograniczeń.

Posiadane uprawnienia upoważniają je do sprawowania funkcji kierownika budowy i robót na zadaniu jw.

Odpowiedź:                                                                 

Zamawiający dopuści do wykonywania zamówienia osoby, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, w związku z prowadzeniem robót w obiekcie budowlanym o kubaturze do 1 000 m3.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-03-24 10:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 60740
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-09 08:34

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3586162
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 12:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl