Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Czernikowo dnia 16.06.2011 r.

IZP.271.8.2.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 157197 – 2011 z dnia 06.06.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 3 575 000,00 zł”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo
w wysokości 3 575 000,00 zł”.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań

99,06 pkt

99,06 pkt

 

2

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz

100,00 pkt

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Korzystając z możliwości przewidzianej w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zdecydował zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 wykonawcy  Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-06-16 18:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-16 18:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31934
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43