Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo dnia 08.11.2011 r.

GZK-ZP-4/2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 343330-2011 z dnia 19.10.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii  dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie".

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


    Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do budynków i urządzeń Gminnego
Zakładu Komunalnego w Czernikowie

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyła firma:

Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice

        W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

PKP Energetyka S.A.,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

98,50 pkt

98,50 pkt

 

2

ENERGA OBRÓT S.A.,
ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk

98,35 pkt

98,35 pkt

 

3

Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.,
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice

100 pkt

100 pkt

Oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

      W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty. Cena najkorzystniejszej oferty nie przewyższała kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta firmy Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji. Zgodnie z pkt. 10 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-11-14 09:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31931
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43