Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo 23.10.2012r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda

    Na podstawie  art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 jt.), art. 39 ust.1 pkt 2-5 w związku z art. 54 ust.2 z zastrzeżeniem art. 54 ust. 3, i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Czernikowo Nr XX/131/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20.03.2009r. zmienionej uchwałą Nr VII/37/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 17.05.2011r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych  w miejscowości Czernikowo i Wygoda;
 2. prognoza oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego;
 3. niezbędnej dokumentacji ww. spraw;

w dniach od 31.10.2012r. do 29.11.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12 87-640 Czernikowo pokój nr 18 w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.11.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, sala nr 18 o godz. 14⁰⁰.

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.
    Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czernikowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2012r.  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czernikowo.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo.

 

Wójt Gminy Czernikowo

   Zdzisław Gawroński

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-10-24 08:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32175
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-21 19:46