Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie

            Czernikowo, dnia 21.08.2017 r.

IWP.6220.1.5.2017

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Czernikowo, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 j.t.) w nawiązaniu do art. 10 § 1, art. 41 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam,

że w dniu 8 lutego 2017 r. na wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk- pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:

- 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo,

- 23/5, 23/4, 161/3, 200/1, 154/1, 153/1, 152/2, 94, 25, 26/1, 23/1, 21/3 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo,

- 75, 8/1, 29, 37, 57/3, 202, 236/2 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele,

- 164- położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze,

oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym:

-261/2- położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organami właściwymi odnośnie dokonania uzgodnień warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia, wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego zakresu są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu. Jednocześnie zawiadamia się, że organ prowadzący postępowanie otrzymał w dniu 02.03.2017 r. opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak N.NZ.40.2.7.1.2017 z dnia 24.02.2017 r., którą uznał, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO.4240.107.2017.AG z dnia 27.02.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.03.2017 r.) stwierdził, iż planowane zamierzenie nie jest przedsięwzięciem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 r., poz 71), tym samym orzekł brak podstawy prawnej do wyrażenia opinii dotyczącej obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego zamierzenia w trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. W trakcie postępowania Wójt Gminy Czernikowo wydał w dniu 08.03.2017 r. decyzję administracyjną znak IWP.6220.1.2.2017, w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia.

W dniu 27.07.2017 r. wpłynął wniosek Pana Tomasza Stawarz ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk- pełnomocnika Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, w sprawie rozszerzenia zakresu działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz zmiany nazwy przedsięwzięcia, ponieważ podczas prac nad projektem niezbędne stało się rozszerzenie zajętości inwestycji o dodatkowe działki, co wynikało z uszczegółowienia prac nad projektem. Zgodnie z treścią powyższego wniosku Wójt Gminy Czernikowo dokona modyfikacji stron postępowania i stwierdził, że jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 to wówczas stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t). Zgodnie z treścią powyższego wniosku Wójt Gminy Czernikowo dokonał modyfikacji nazwy przedsięwzięcia.

Nowa nazwa przedsięwzięcia:       

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2132 C polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej Czernikowo – Mazowsze” 

przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych:

- 25 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo,

- 23/5, 23/4, 94, 102/1, 25, 26, 23/1, 6/5, 10, 14, 15/1, 16/1, 20/3, 21/5, 21/1, 21/3
 – położonych w obrębie ewidencyjnym Jackowo,

- 75, 8/1, 12/1, 7/3, 30, 29, 37, 40, 57/3, 50/2, 60/1, 70/1, 92, 71/1, 73/1, 74/1, 79/2, 81/1, 202, 236/2, 236/1 - położonych w obrębie ewidencyjnym Mazowsze Parcele,

- 164, 167 - położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze,

oraz na terenie gminy Obrowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym:

-261/2, 261/1 - położonej w obrębie ewidencyjnym Skrzypkowo.

Pozostałe warunki realizacji przedsięwzięcia nie ulegają zmianie

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przed wydaniem decyzji, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 05.09.2017 r.

Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7 00 – 1500 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8 00 – 1600 (wtorki).

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czernikowo.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 j.t.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl, Urzędu Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl, Urzędu Gminy Ciechocin ciechocin.bip.net.pl, a także wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie: Urzędu Gminy Czernikowo, Urzędu Gminy Obrowo i Urzędu Gminy Ciechocin oraz w miejscu realizacji inwestycji.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2017-08-21 13:44
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2017-08-21 13:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 62567
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-06 12:53

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3586120
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 12:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl