Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XXXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie - skrót

Dnia 10 czerwca 2014 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Centrum Integracji Kulturalnej odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie.  Uczestniczył w niej także pan podinsp. mgr Ireneusz Lewandowski Komendant Komisariatu Policji w Lubiczu oraz pan Paweł Mikurenda przedstawiciel ARiMR w Toruniu. Radni przyjęli porządek posiedzenia oraz protokół z poprzedniej sesji. Następnie przystąpili do głosowania nad uchwałami, które nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu komisji  Rady Gminy, o czym poinformował przewodniczący komisji pan Mieczysław Kasprowicz.

Pan Komendant Ireneusz Lewandowski przedstawił sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo. 

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja pana Pawła Mikurendy na temat nowej perspektywy finansowania na lata 2014-2020 w PROW-ie.

Następnie Wójt w swoim przemówieniu przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Tadeusz Ziółkowski odczytał pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu gminy za 2013 rok, podjęte w uchwałach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Czernikowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Następnie nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Wójta. Absolutorium zostało udzielone przy 10 głosach  za.

-Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Jednogłośnie, 10 głosów za.

-Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta.

Jednogłośnie, 10 głosów za.

- Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Czernikowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Jednogłośnie, 10 głosów za.

- Uchwala w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Jednogłośnie, 10 głosów za.

-Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025

Jednogłośnie, 10 głosów za.

Następnie pani Maria Sztuka- kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie z  działalności za 2013 rok.

- Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”  w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego.

Jednogłośnie, 10 głosów za.

-Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu systemowego „ „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  w Gminie Czernikowo”.

Jednogłośnie, 10 głosów za.

-Uchwała w sprawie przyjęcia w formie darowizny działki niezabudowanej położonej w Czernikowie.

Jednogłośnie, 10 głosów za.

Następnie Wójt przedstawił gościom prezentację na temat dochodów własnych gminy, wielkości pozyskiwanych środków „zewnętrznych”, racjonalności ich wydatkowania na gminne inwestycje w porównaniu z innymi gminami powiatu toruńskiego i sąsiadującymi z naszą gminą.

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

Na tym zakończono obrady XXXIII Sesji Rady Gminy w  Czernikowie.

Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje w Urzędzie Gminy Czernikowo – pok. nr 29.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-06-13 13:34
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-06-11 12:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59480
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-27 07:08