Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ENERGII DLA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W CZERNIKOWIE

1.ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87–640 Czernikowo, www.czernikowo.pl, gzk@czernikowo.pl, tel.: 54-288-92-19, godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30

2.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego budynków i obiektów administrowanych przez Zamawiającego.

3.OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo oraz na stronie internetowej www.czernikowo.pl.

4.ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

5.ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

6.CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

okres w miesiącach - 24

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz 7 do SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają aktualnie obowiązujące koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

2) posiadają aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego.

Ocena spełniania tych warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w dziale 4 SIWZ
Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

Inne dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie pełnomocnictwa na piśmie opłaconego opłatą skarbową lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu rejestracyjnego, z którego wynika, że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestru lub ewidencji działalności.

8.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

9.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym
w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo, sekretariat Zakładu.

1.Termin składania ofert upływa 07 października 2013 r. o godz. 1100
2.Otwarcie ofert nastąpi 07 października 2013 r. o godz. 1105

10.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

11.ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ.

12.ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

13.ZAMAWIAJĄCY NIE PRZWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-09-27 13:20
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-27 13:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25699
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-10 12:18