Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE USŁUG W RAMACH ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY CZERNIKOWO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

1. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87–640 Czernikowo, www.czernikowo.pl, gzk@czernikowo.pl, tel.: 54-288-92-19.

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie 2013/2014, tj. w szczególności:

1) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przyjęcie na siebie obowiązku utrzymania stałej przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury;

2) zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania 3,0 metry oraz zatoczki do mijania w odległości nie mniejszej niż 400 metrów jedna od drugie.

3) utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;

  4) zapewnienie, w miarę potrzeb, całodobowego pogotowia zimowego, z uwzględnieniem   całodobowej   dyspozycyjności  Wykonawcy pod numerem telefonu wskazanym w ofercie.

3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje miejscowości gminy Czernikowo podzielone na dwie części:

Rejon 1: drogi w miejscowości - Liciszewy, Kijaszkowo, Mazowsze,

Rejon 2: drogi w miejscowości – Makowska, Ograszka, Kiełpiny, Steklin (za szkołą), Osówka-Łazy.

Wykaz rejonów odśnieżania dróg stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

3.3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – przedmiot zamówienia objęty jest kodem we Wspólnym Słowniku Zamówień – 90.62.00.00-9.

3.4. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace określone w pkt. 3.1 ppkt 1,  tylko na telefoniczne zgłoszenie zamawiającego lub osoby wskazanej przez zamawiającego, nie później niż w ciągu godziny od zgłoszenia. Akcja podjęta bez wiedzy Zamawiającego będzie skutkowała nieuznaniem przez Zamawiającego podjętej akcji i niewypłaceniem wynagrodzenia. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odśnieżania na Rejonie Wykonawcy swoim sprzętem i we własnym zakresie, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania dziennych oraz miesięcznych raportów z realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonanych usług w ramach akcji zimowego utrzymania.

3.6. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z koordynatorem (koordynatorami) prac ze strony Zamawiającego, nadzorującym całością akcji „Zima”.

3.7. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę tak, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg i chodników.

3.8. W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy wykonawca samodzielnie – bez wezwania – dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.

3.9. Wykonawca zamontuje na sprzęcie na własny koszt i własnym staraniem po podpisaniu umowy a przed przystąpieniem do prac urządzenie GPS współpracujące bezpośrednio z systemem Progress GPS zainstalowanym u Zamawiającego

4.OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo oraz na stronie internetowej www.czernikowo.pl.

5. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od dnia podpisania umowy do 30.04.2014 r.

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 tej ustawy oraz spełniają warunki i wymagania określone w SIWZ.

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę dwóch maszyn odśnieżających o mocy nie mniejszej niż 100 KM na jedną część (rejon).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo.

1.Termin składania ofert upływa 3 grudnia 2013 r. o godz. 930
2. Otwarcie ofert nastąpi 3 grudnia 2013 r. o godz. 935

11.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ

13. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

14. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

15. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-11-25 15:41
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2013-11-25 16:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20007
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-10 12:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3588601
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 16:22

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl