Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo dnia 17.10.2012 r.

GZK-2/2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 382410-2012 z dnia 04.10.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii  dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów administrowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie

 

1. W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyła firma:

PGE Obrót S.A.
Al. M. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna

   W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.
Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko
wykonawcy Siedziba firmy lub adres
wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

 PKP Energetyka S.A.,
 ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

99,01 pkt

99,01 pkt

 

2

 Grupa Obrotu Energią Elektryczną
 Sp. z o.o.
 ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

98,29 pkt

98,29 pkt

 

3

 PGE Obrót S.A.
 Al. M. J. Piłsudskiego 51,
 26-110 Skarżysko-Kamienna

100 pkt

100 pkt

 Oferta
 wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty. Cena najkorzystniejszej oferty nie przewyższała kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta firmy PGE Obrót S.A., Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji. Zgodnie z pkt. 10 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-10-19 11:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41577
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43