Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 218572 - 2015

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 218572 – 2015 z dnia 25.08.2015 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa energii dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.

Firma … prosi o odpowiedzi na następujące pytania:

1.

W SIWZ rozdział 11 p. 2. Prosimy o umożliwienie podania w Formularzu oferty cen netto oraz brutto za energię elektryczną czynna w zł/1kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast Wartość ogólną brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu w rozdziale 11 p.2  SIWZ.

2.

W formularzu oferty p.13 jako załącznik nr 7 jest wskazana kopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. W SIWZ rozdział 4 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie umieścił takiego dokumentu. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wszystkich załączników wymienionych w Formularzu oferty. 

3.

W SIWZ rozdział 11 p. 6, formularz oferty p.5 oraz w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy w §5 ust.2. Z uwagi na możliwość zmiany w okresie obowiązywania umowy przepisów ustawy prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do paragrafu zapisu: „Zamawiający oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty. Ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. Zmiana cen jednostkowych z tytułu zmiany stawki podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług VAT nie wymaga aneksu do umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

4.

W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy w §4 ust.4. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisy, gdyż odczyty wskazań liczników układów pomiarowo – rozliczeniowych są dokonywane przez przedstawicieli OSD na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i przekazywane Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

5.

W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy w §5 ust.3. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą  niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona może być fizycznie niemożliwa (Wykonawca otrzymuje informacji  o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o następującej treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa powyżej rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy.”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

6.

W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy w §6 ust.8. W przypadku reklamacji standardowo Zamawiający przysyła kopię faktury reklamowanej, zaś oryginał zostaje u Odbiorcy. W przypadku konieczności dokonania naliczenia korekty wystawiana jest faktura korygująca. Wykonawca prosi o modyfikację zapisu do treści: „W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za sporną fakturę”.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

7.

W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy w §7 ust.1, 2, 4 oraz SIWZ rozdział 2. Z uwagi na fakt, iż warunkiem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach przedmiotowego postępowania jest rozwiązanie dotychczasowych umów, skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz ewentualnie wejście w życie umów o świadczenie usług dystrybucji, Wykonawca zwraca się  z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia …….. do dnia ……… jednakże wchodzi w życie nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy dystrybucyjnej”.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

8.

W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy w §7 ust.5. Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz  wycenione w  ofercie Wykonawcy.”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

9.

W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy w §7 ust.8. Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie we wskazanym zapisie zobowiązania Zamawiającego do uregulowania należnej płatności za zużytą energię elektryczną do momentu rozwiązania umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

10.

W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy w §7 ust.10. Mając na uwadze art. 6b ust.2 Ustawy prawo energetyczne: „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności” Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu zgodnie z treścią cytowanego powyżej artykułu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

11.

W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy w §8. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych. Jednocześnie zwracamy się z prośbą określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty) i wprowadzenie zapisu o treści: „Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty).”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

12.

W związku z koniecznością udzielenia wybranemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy (zał. nr 2 do umowy) Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania Wykonawcy pełnomocnictwa według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę, który w szczególności zawierał będzie poniższe sformułowania:

„…..(Nazwa Firmy)….

Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................

…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz:……..,

do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej:

1.  Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej …………………….. Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.

2.       Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej

i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, lub Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy.

3.     Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru   skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także  zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone,  przyjmują do wiadomości  że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.

4.     Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.

5.        Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom Wykonawcy oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem Wykonawcy do wykonywania takich czynności.

6.         Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 5.

Oświadczam(y), że:

- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej,

- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą  …………………...

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Wykonawcą.

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia załącznika nr 2 do umowy.

13.

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą drogą korespondencyjną?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną.

14.

W związku z faktem, iż obowiązkiem Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów kompleksowych lub umów sprzedaży energii elektrycznej (pełnomocnictwo p.2) prosimy o podanie okresu wypowiedzenia umów dla poszczególnych punktów poboru oraz wskazanie, na które PPE Zamawiający posiada umowy kompleksowe.

Odpowiedź

Zamawiający informuj, iż posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą na czas określony do nia 31.12.2015 r., umowy kompleksowe z 30 tniowym okresem wypowiedzenia. W załączniku Nr 1 do SIWZ Zamawiający podał nr PPE dla umów kompleksowych.

15.

Prosimy o wskazanie kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru Zamawiającego?

Odpowiedź

Informacja ta znajduje się w „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” Nr ogłoszenia: 495366-2013 data zamieszczenia: 02.12.2013

16.

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych (w szczególności dotyczy to aktualnych umów kompleksowych), które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada umów podpisanych w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych.

17.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu  podpisania umowy? Wybrany w postępowaniu Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy oraz dalszego rozliczania każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- nazwa i adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod pocztowy;

- grupa taryfowa (obecna i nowa)

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika;

- numer ewidencyjny nadany przez OSD;  numer PPE;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia, okres wypowiedzenia;

W razie nieudostępnienia powyższych informacji, Wykonawca może nie być w stanie skutecznie i zgodnie z planowanym terminem przeprowadzić procesu zmiany sprzedawcy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji edytowalnej Excel.

18.

W załączniku nr 1 do SIWZ podano grupy taryfowe i moc umowną (nie ma w tym załączniku informacji na temat szacunkowego zużycia energii elektrycznej). Natomiast w załączniku nr 2 do SIWZ jest podane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w podziale na strefy, nie ma jednak wyszczególnienia z rozbiciem na oświetlenie i pozostałe obiekty. Dlatego też wykonawca zwrócił się z prośbą o  podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej dla zasilania przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków (mając te dane można obliczyć wolumen przeznaczony na cele oświetlenia ulicznego) lub podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego. Przedstawiając powyższe ponawiamy naszą prośbę.

Odpowiedź

Zamawiający uważa, że przedmiot zamówienia jest wystarczająco określony.

19.

Jaka jest obiektywnie uzasadniona właściwość lub szczególne elementy umowy (zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), które są powodem ustalenia przez Zamawiającego maksymalnego terminu płatności do 60 dni?

Odpowiedź

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy maksymalnego terminu płatności.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-08-31 09:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39537
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-25 08:33