Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 24.03.2015 r.

IWP.271.2.5.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 29651 - 2015 z dnia 04.03.2015 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2015 roku”
.

    Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie
gminy Czernikowo w 2015 roku”

  • Część Nr 1 – Dostawa żużla
  • Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm

dokonał oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny złożonych ofert.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych.

Część Nr 1 – Dostawa żużla

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość punktów uzyskanych w kryterium

Łączna punktacja

Uwagi

Cena

Termin płatności

Termin dostawy

2

 Firma Handlowo Usługowa
 „AgroWap” Wilczyński
 Łukasz
 Trzebiegoszcz 13, 87-600
 Lipno

80,55

10,00

5,00

95,55 pkt

 

3

 Produkcja – Handel – Usługi
 „MAR-POL” Jacek
 Marcinkowski
 ul. Koniuchy 21A/43, 87-100
 Toruń

85,00

10,00

5,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wybór najkorzystniejszej oferty.

W Części Nr 1 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą łączną ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zgodnie z Rozdziałem 18 SIWZ kryteriami obowiązującymi w postępowaniu, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty były: cena wykonania zamówienia - 85%, termin płatności – 10% i termin dostawy - 5%.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość punktów uzyskanych w kryterium

Łączna punktacja

Uwagi

Cena

Termin płatności

Termin dostawy

1

 Przedsiębiorstwo
 Wielobranżowe
 HITOR Sp. z o.o., Sp. k.
 ul. Morwowa 6, 87-100
 Toruń

-

-

-

-

wykonawca wykluczony

2

 Firma Handlowo Usługowa
 „AgroWap” Wilczyński
 Łukasz
 Trzebiegoszcz 13, 87-600
 Lipno

66,69

10,00

5,00

81,69 pkt

 

3

 Produkcja – Handel – Usługi
 „MAR-POL” Jacek
 Marcinkowski
 ul. Koniuchy 21A/43, 87-100
 Toruń

85,00

10,00

5,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części Nr 2 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania został wykluczony wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o., Sp. k., ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem znak IWP.271.2.3.1.2015 z dnia 16.03.2015 r. (potwierdzenie dostarczenia za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 18.03.2015 r.) zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 24.03.2015 r. do godz. 12:00, wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w szczególności: dowodów określających, czy dostawy wyszczególnione w wykazie Doświadczenie Wykonawcy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dotyczącej spółki komandytowej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o., Sp. k., posiadającej w prowadzonym postępowaniu status Wykonawcy. Uzupełniane na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i powinny potwierdzać spełnianie  przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

   Wykonawca w dniu 23 marca 2015 roku dokonał uzupełnienia dokumentów we właściwej formie, jednakże w złożonych dokumentach zabrakło aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego co do karalności podmiotu zbiorowego jakim jest Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o., Sp. k, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Tym samym, należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą łączną ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zgodnie z Rozdziałem 18 SIWZ kryteriami obowiązującymi w postępowaniu, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty były: cena wykonania zamówienia - 85%, termin płatności – 10% i termin dostawy - 5%.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2015-03-24 11:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12800
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:46