Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Czernikowo, dnia 29.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIK ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ W CZERNIKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

referent ds. oświaty (1 etat) w Zespole Obsługi Szkół w Czernikowie

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie wyższe, na kierunkach: ekonomia, administracja lub prawo.

f) znajomość programu kadrowo – płacowego Enova oraz przepisów dotyczących spraw kadrowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze)

g) dwuletni staż pracy (w tym co najmniej rok na stanowisku związanym z oświatą)

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, kpa, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz przepisów wykonawczych

 b) dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

c) cechy osobowości: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 a) Kompletowanie i analiza dokumentów niezbędnych do naliczania i potrącania wynagrodzeń

b) Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac  nauczycieli oraz dyrektorów placówek oświatowych z Gminy Czernikowo       

c) Prowadzenie postępowań w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

d) Przeprowadzanie czynności w zakresie obsługi postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego

e) Prowadzenie postępowań w sprawach o zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

f) Prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników ZOS, sporządzanie dokumentów z zakresu stosunku pracy pracowników ZOS oraz placówek oświatowych Gminy Czernikowo

g) Opracowywanie informacji i sprawozdawczości w zakresie spraw oświatowo-wychowawczych gminy

h) Prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej

i) Kontrola spełniania obowiązku nauki

j) Prowadzenie spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych ( pożyczki na cele mieszkaniowe)

k) Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem jednostek oświatowych z PFRON

l) Prowadzenie spraw związanych z programem rządowym „Wyprawka Szkolna”

ł) Wykonywanie innych bieżących czynności związanych z oświatą w Gminie Czernikowo.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) stanowisko administracyjne,

b) miejsce pracy: Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo,

c) czas pracy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki: 7: 00 – 15: 00, wtorki: 8:00-16:00,

d) praca w siedzibie ZOS,

e) przewidywany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2018  r.

f) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Szkół w Czernikowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys ( CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisko,

f) oświadczenie kandydata, że: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji („ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016 r. poz. 922 t. j.”),

h) kserokopie świadectw pracy

i) kandydat(ka) będący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany(a) jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie może przerwać lub unieważnić procedurę naboru bez podania przyczyn. Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół,w Czernikowie ( pok. nr 23) lub przesłać pocztą na adres Zespołu obsługi Szkół w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. oświaty ” w terminie do dnia 11.12.2017 r. włącznie (min. 10 dni od dnia opublikowania w BIP). Oferty pracy, które wpłyną do Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do ZOS).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czernikowie.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu: 54/2875001, wew. 47

Dorota Czarnecka

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2017-11-29 12:45
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-29 13:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44467
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-01 11:24