Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o naborze na wolne stanowisko ds. rozliczeń projektu

Czernikowo, dnia 17.10.2019r

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie
o naborze na wolne stanowisko
ds. rozliczeń projektu

I. Nazwa i adres jednostki : Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

II. Wymiar czasu pracy : pełen etat.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, zarządzanie, rachunkowość,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. co najmniej 2 – letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. znajomość regulacji prawnych, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. znajomość obsługi systemu SL2014,
 2. dyspozycyjność, dokładność, systematyczność,
 3. doskonałe zdolności organizacyjne i analityczne,
 4. doświadczenie w obszarze księgowości,
 5. obsługa komputera, urządzeń biurowych,
 6. bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,
 7. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1. monitoring poprawności wydatkowanych pieniędzy zgodnie z wnioskami projektowymi i umowami na dofinansowanie projektu (RPO WK-P 2014-2020, EFS),
 2. przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej w projekcie zgodnie z wymogami podmiotów finansujących i obowiązującymi przepisami,
 3. nadzór nad budżetem projektu oraz harmonogramami, a także reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projekcie,
 4. opracowywanie wniosków o wprowadzenie zmian oraz wniosków o płatność,
 5. nadzór nad realizacją harmonogramu płatności oraz terminowością wydatków projektowych,
 6. ocena kwalifikowalności wydatków zgodnie z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz umowami na dofinansowanie,
 7. opisywanie dokumentacji finansowo-kadrowej zgodnie z wytycznymi,
 8. opracowywanie finansowej części wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań związanych z realizacją i rozliczaniem projektu,
 9. bieżąca obsługa administracyjna projektu w zakresie przepływu dokumentów,
 10. bieżąca współpraca z zespołami projektowymi oraz jednostkami biorącymi udział w realizacji projektu,
 11. podejmowanie działań zmierzających do eliminowania nieprawidłowości i zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji projektu oraz wniosków wynikających z analiz audytowych i kontrolnych.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,
 5. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie kandydata, że: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. kserokopia świadectw pracy

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. rozliczeń projektu” do dnia 28.10.2019 r do godz.12.00

VIII. Inne informacje:

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu.

IX. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

X. Informacje dodatkowe:

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół  zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

XI. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie, ul. Słowackiego 12.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Obsługi Szkół, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania: nabór na wolne stanowisko ds. rozliczeń projektu,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2019-10-17 13:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44462
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-01 11:24