Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie o naborze na wolne stanowisko ds. księgowości oświatowej

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ W CZERNIKOWIE
o naborze na wolne stanowisko
ds. księgowości oświatowej

I. Nazwa i adres jednostki : Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

II. Wymiar czasu pracy : pełen etat.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów

 1. wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu ekonomii lub nauk pokrewnych,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. co najmniej 2 – letni staż pracy w księgowości,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. znajomość regulacji prawnych, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz innych przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. dyspozycyjność, dokładność, systematyczność,
 2. znajomość komputerowych programów finansowo-księgowych,
 3. obsługa komputera, urządzeń biurowych,
 4. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 5. doświadczenie w obszarze rozliczania projektów unijnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1. zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Zespołu Obsługi Szkół oraz podległych jednostek oświatowych,
 2. kompletowanie dokumentów księgowych,
 3. prowadzenie ewidencji księgowej przy użyciu komputerowego programu finansowo-księgowego,
 4. bieżące księgowanie środków budżetowych, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, Zespołu Obsługi Szkół oraz podległych jednostek oświatowych,
 5. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych z realizacji budżetu oraz zestawień finansowo-księgowych.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie w/w stanowisko,
 5. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie kandydata, że: nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. kserokopia świadectw pracy.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości oświatowej” do dnia 12.11.2019 r. do godz. 12.00.

VIII. Inne informacje:

Złożone dokumenty będą rozpatrywane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na w/w stanowisko. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie II etapu konkursu.

IX. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

X. Informacje dodatkowe:

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół  zastrzega sobie, w każdym czasie, prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

XI. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie, ul. Słowackiego 12.
 2. jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Obsługi Szkół, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania: nabór na wolne stanowisko ds. księgowości oświatowej,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-31 14:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44461
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-01 11:24