Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zasady dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 j.t. z późn. zm.).
Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 • wglądu do dokumentów urzędowych;
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie,od osoby występującej o informację publiczną nie żąda się uzasadnienia wniosku.

Informacje podlegające udostępnianiu

 • O organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 • o zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 • o polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 • o danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;
 • o majątku publicznym.

Formy udostępniania informacji publicznej

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo, można wysłać e-mail na adres: info@czernikowo.pl. Wniosek można dostarczyć osobiście, wysłać mailem lub faksem na numer: 54 287 50 01. Wniosek można także wysłać drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.

Opłaty

Jeśli w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urząd Gminy Czernikowo ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku, zgodnie z ustawą może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
W takim przypadku Urząd Gminy powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty oraz o formie jej wniesienia.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność wynikającą z przepisów prawa (ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorcy, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa itp lub brak wskazania szczególnej istotności dla interesu publicznego w odniesieniu do informacji  przetworzonej). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-02 10:42
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-28 14:03

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Wprowadzona ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1).

 Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo;
 • udostępniona w serwisie internetowym Gminy Czernikowo;
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Gminy Czernikowo:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

 Urząd Gminy Czernikowo określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy. Urząd zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:

 • Urząd Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo;
 • e-mail: info@czernikowo.pl

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków.
 

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czernikowie
 • została udostępniona w inny sposób inny i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Urząd Gminy Czernikowo nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy Czernikowo:

Urząd Gminy Czernikowo nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji  będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Gminy w Czernikowie.

Opłaty

Urząd Gminy Czernikowo może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Urząd Gminy w Czernikowie umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Ograniczenia

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-02 10:51

Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej nastepuje po złożeniu stosownego wniosku o udostępnienie informacji, z wyłączeniem sytuacji, w której informacja ta może być udostępniona niezwłocznie (zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. z 2001r. nr 112 poz. 1198).

Wniosek należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo,
ul. Słowackiego 12 ,
pokój nr 11,
tel. 54 287 5001

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2021 r.

Lp. Data wpływu  Przedmiot wniosku
1. 8.01.2021  Fotowoltaika - wydatki
2. 8.01.2021  Instalacje fotowoltaiczne w Gminie
3. 13.01.2021  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
4. 14.01.2021  Program opieki nad zwierzętami
5. 15.01.2021  Wypadki drogowe z udziałem dzikich zwierząt
6. 16.01.2021  Budowa oczyszczalni ścieków
7. 20.01.2021  Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych
8. 1.02.2021  Finanse Gminy
9. 3.02.2021  Wdrożenie standardów dyrektywy o ochronie sygnalistów
10. 5.02.2021  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
11. 8.02.2021  Zabytki w gminie
12. 10.02.2021  Opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji
13. 1.03.2021  Ankiety inwentaryzacyjne
14. 1.03.2021  Ochrona zwierząt
15. 10.03.2021  Obligacje 
16. 12.03.2021  Pomiary wody i gleby
17. 16.03.2021  Kredyty 

 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2021-03-18 11:28
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-18 13:02

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2020 r.

Lp. Data wpływu  Przedmiot wniosku
1. 16.01.2020  Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie” - dokumentacja
2. 20.01.2020  Sposób rozpatrzenia petycji
3. 20.01.2020  Raport o stanie Gminy
4. 23.01.2020  Urządzenia badające jakość powietrza
5. 13.02.2020  Informacja o zameldowaniu
6. 17.02.2020  Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - ankieta
7. 20.02.2020  Odpady – nieruchomość w Witowężu
8. 04.03.2020  Zadłużenie Gminy, wynagrodzenia, publikacja w BIP
9. 04.03.2020  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie
10. 05.03.2020  Energia elektryczna – cena i obowiązująca umowa
11. 09.03.2020  Rezerwa subwencji oświatowej
12. 31.03.2020  Zwierzęta w schronisku
13. 07.04.2020  Postępowania administracyjne dot. decyzji środowiskowych i warunków zabudowy, MPZP
14. 14.04.2020  System bezpieczeństwa informacji - ankieta
15. 27.04.2020  Przekazanie informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.
16. 29.04.2020  Informacje dotyczące zamówienia publicznego IWP.271.1.1.2020
17. 08.05.2020  Dane dotyczące energii elektrycznej i Punktów Poboru Energii
18. 11.05.2020  Zamówienia publiczne od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r.
19. 14.05.2020  Dane dotyczące placówek oświatowych
20. 18.05.2020  Bezpańskie zwierzęta na terenie Gminy w latach 2012 – 2019
21. 20.05.2020  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
22. 20.05.2020  Podatek rolny i leśny
23. 21.05.2020  Budżet obywatelski ZBO
24. 21.05.2020  Internet rzeczy
25. 12.06.2020  Dane dotyczące urzędujących wójtów ( 1990-2020 ), zastępców (2002-2020 ), członków zarządu ( 1990-2002), sekretarzach (1990-2020), przewodniczących RG (1990-2020)
26. 12.06.2020  Ankieta dotycząca elektromobilności
27. 15.06.2020  Współpraca z organizacjami pozarządowymi
28. 25.06.2020  Wynagrodzenie i wykształcenie pracowników
29. 30.06.2020  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
30. 8.07.2020  Audyt stron internetowych
31. 8.07.2020  Uzdatnianie wody
32. 16.07.2020  Rezerwa subwencji oświatowej
33. 21.07.2020  Audyt
34. 30.07.2020  Cmentarze żydowskie
35. 31.07.2020  Zabytki
36. 31.07.2020  Sprawozdania do GUS
37. 3.08.2020  Dezynfekcja-informacje
38. 6.08.2020  Systemy dla sygnalistów-ankieta
39. 19.08.2020  Audyt stron internetowych
40. 20.08.2020  Wierzytelności jst i jednostek organizacyjnych
41. 21.08.2020  Napisy dla niesłyszących
42. 31.08.2020  System informacji prawnej
43. 5.09.2020  Koszty utrzymania urzędu
44. 14.09.2020  Rejestry
45. 17.09.2020  Obligacje
46. 21.09.2020  BIP
47. 22.09.2020  Projekty unijne, BIP
48. 28.09.2020  Cyfryzacja gmin
49. 28.09.2020  Maseczki/przyłbice
50. 21.10.2020  Cmentarze żydowskie
51. 28.10.2020  Sołtysi Gminy Czernikowo
52. 28.10.2020  Postępowania o decyzję środowiskową i warunki zabudowy dla farm fotowoltaicznych
53. 3.11.2020  Inspektor ochrony danych osobowych, ochrona informacji niejawnych
54. 23.11.2020  Farmy fotowoltaiczne
55. 24.11.2020  Praca zdalna w urzędzie
56. 2.12.2020  Farma fotowoltaiczna
57. 7.12.2020  Audyt bezpieczeństwa
58. 7.12.2020  Firmy asenizacyjne
59. 15.12.2020  Tereny pod farmy fotowoltaiczne
60. 18.12.2020  Gospodarka mieszkaniowa
61. 21.12.2020  Nieruchomości Gminy

 

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2020-04-28 14:25
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-15 13:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14072
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-18 13:02