Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Zasady dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 j.t. z późn. zm.).
Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 • wglądu do dokumentów urzędowych;
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie,od osoby występującej o informację publiczną nie żąda się uzasadnienia wniosku.

Informacje podlegające udostępnianiu

 • O organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 • o zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 • o polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 • o danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;
 • o majątku publicznym.

Formy udostępniania informacji publicznej

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo, można wysłać e-mail na adres: info@czernikowo.pl lub skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, wysłać mailem lub faksem na numer: 54 287 50 01. Wniosek można także wysłać drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.

 • Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.
 • Wypełnienie danych osobowych we wniosku nie jest konieczne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty

Jeśli w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urząd Gminy Czernikowo ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku, zgodnie z ustawą może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
W takim przypadku Urząd Gminy powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty oraz o formie jej wniesienia.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność wynikającą z przepisów prawa (ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorcy, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa itp lub brak wskazania szczególnej istotności dla interesu publicznego w odniesieniu do informacji  przetworzonej). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-02 10:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-02 10:52

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Wprowadzona ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1).

 Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo;
 • udostępniona w serwisie internetowym Gminy Czernikowo;
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Gminy Czernikowo:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

 Urząd Gminy Czernikowo określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy. Urząd zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:

 • Urząd Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo;
 • e-mail: info@czernikowo.pl

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków.
 

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czernikowie
 • została udostępniona w inny sposób inny i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Urząd Gminy Czernikowo nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy Czernikowo:

Urząd Gminy Czernikowo nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji  będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Gminy w Czernikowie.

Opłaty

Urząd Gminy Czernikowo może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Urząd Gminy w Czernikowie umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Ograniczenia

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-02 10:51

Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej nastepuje po złożeniu stosownego wniosku o udostępnienie informacji, z wyłączeniem sytuacji, w której informacja ta może być udostępniona niezwłocznie (zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. z 2001r. nr 112 poz. 1198).

Wniosek należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Gminy Czernikowo,
ul. Słowackiego 12 ,
pokój nr 11,
tel. 54 287 5001

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8053
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-08-02 11:10

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110928
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl