Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Decyzja ws. budowy elektrowni wiatrowych w Witowężu
 

Czernikowo 26.06.2007r.

UG-7624-2/2007 

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia 

Na podstawie art.46a ust. 1 i 7 pkt 4, art.48 ust.1 i 2 pkt 1, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, poz.902) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.  Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Lisińskiego zam. Witowąż 30A o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 elektrowni wiatrowych na działce nr 29 położonej w miejscowości Witowąż gm. Czernikowo 

Ustalam 

środowiskowe warunki przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie 5 szt. elektrowni wiatrowych  o łącznej mocy wytwórczej energii elektrycznej do 750 kW na działce nr 29 położonej w miejscowości Witowąż gm. Czernikowo: 

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane 300 m od najbliższej zabudowy  na działce nr 29 położonej w miejscowości Witowąż, stanowiącej własność Wnioskodawcy.

Przedsięwzięcie służyć będzie produkcji odnawialnej energii elektrycznej za pomocą siły wiatru.

Inwestycja obejmuje budowę 5 generatorów wiatrowych o łącznej mocy turbin do 750 kW,

Wysokość całkowita – do 40 m. 

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie gruntu użytkowanego rolniczo.

Z wyłączeniem gruntów pod zabudowę elektrowni wiatrowych struktura użytkowania gruntów nie ulegnie zmianie. 

 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym: 

a) przedsięwzięcie w trakcie budowy i eksploatacji nie może być przyczyną powstawania ponadnormatywnych uciążliwości dla przebywających i zamieszkujących w jego otoczeniu ludzi, 

b) w trakcie eksploatacji prowadzić ciągły nadzór elektrowni wg wcześniej opracowanego projektu monitoringu oddziaływania na środowisko.

c) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Nr 129, poz.902):

1) prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska zapewniając w szczególności ochronę gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,

2) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,

3) w trakcie wykonywania robót budowlanych należy ograniczyć emisję hałasu od pracujących maszyn,

4) eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny,

5) prowadzący instalację jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emitowanego hałasu z instalacji – elektrowni wiatrowych i przedłożenia ich Staroście Toruńskiemu po ich wykonaniu, 

d) ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z poźn. zm.):

1) w trakcie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, zanieczyszczeniami tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, 

e) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.):

1) posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami,

2) powstające w czasie budowy i eksploatacji (prace konserwatorskie i naprawcze) odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz sukcesywnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania,

3) wytwórca odpadów winien spełnić wymagania art.17 w/w ustawy. 

f) ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. tekst jednolity z 2005r. Nr 228, poz. 1947)

1) posadowienie obiektów budowlanych wymaga ustalenia warunków geotechnicznych w oparciu o szczegółowe rozpoznanie geologiczno-inżynierskie, 

g) ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm.)

1) przed pozwoleniem na budowę należy uzyskać stosowne rozstrzygnięcie w sprawie  wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 

4.  Wymogi w zakresie  przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, 
    
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających
     zagrożenie wystąpienia poważnych awarii: 

- nie wymagane w sprawie. 

 1. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: 

Transgraniczne oddziaływanie inwestycji polegającej na zainstalowaniu elektrowni wiatrowych na środowisko naturalne nie występuje. 

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: 

- nie wymagane w sprawie. 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 18.04.2007r. Pan Piotr Lisiński zam. Witowąż 30 A, 87-632 Osówka wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 szt. elektrowni wiatrowych na działce nr 29  położonej w miejscowości Witowąż, gm. Czernikowo. 

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięcie mogących znacząco  oddziaływać na środowisko i wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz.2573, z późn. zm.).

Realizacja inwestycji, zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Stosowny raport (Raport oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowej na terenie Witowęża, działka nr 29, gm. Czernikowo) został przedłożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji. 

W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu i na stronie internetowej urzędu.

W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia o prowadzeniu postępowania w sprawie, mieszkańcy ani organizacje ekologiczne nie wniosły zastrzeżeń do planowanej inwestycji. 

W toku postępowania zwrócono się do Starosty Powiatu Toruńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Starosta Powiatu Toruńskiego pismem nr OS.III-7633-26/UZG/07 z dnia 11.06.2007r. uzgodnił wniosek i określił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia. 

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem Nr N/NZ-403-Cz-96/07 z dnia 16.05.2007r. uzgodnił powyższą inwestycję i  zgłosił dwa warunki (pkt 3, ppkt a i b). 

W związku z powyższym należy orzec jak w sentencji decyzji. 

Pouczenie

 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Czernikowo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzje  o której mowa w art.46 ust.4 pkt 2-9, art.56 ust.9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Dz 2006r., Nr 129, poz.902).
 3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust.4, powyższej ustawy; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art.46 ust. 4b. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Otrzymują:
1. Pan Piotr Lisiński  zam. Witowąż 30A, 87-632 Osówka
2.a/a

Do wiadomości:

 1. Starosta Toruński  ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu  ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń 

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2007-06-27 12:15
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-27 12:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73863
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3101067
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-15 09:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl