Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości

Czernikowo, dnia 16.02.2010 r.

UG-7624-10-6/2009-2010
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn zm.),
Wójt Gminy Czernikowo
podaje do publicznej wiadomości informacje o:
 • przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „przekształceniu magazynu materiałów budowlanych na stolarnię” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 281 w miejscowości Steklin,
 • postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczęte zostało na wniosek złożony przez Pana Mieczysława Bojarskiego zam. Steklin 3, 87-640 Czernikowo w dniu 23 grudnia 2009 roku,
 • przedmiotem decyzji, która będzie wydana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy jest Wójt Gminy Czernikowo, zaś organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,
 • zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa,
 • z dokumentacją sprawy, w tym również z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, (pok. nr 15), w godzinach 7 30 - 1530 .
 • uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 17.02.2010 r. do dnia 10.03.2010 r.
 • uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo info@czernikowo.pl
 • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czernikowo.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo www.bip.czernikowo.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo oraz przekazane sołtysowi sołectwa Ograszka w celu powiadomienia mieszkańców.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 16.02.2010 r.
Załącznik:
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2010-02-16 13:44

Czernikowo, dnia 23.12.2009 r.

UG–7624-10/2009
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Wójt Gminy Czernikowo
zawiadamia
że w dniu 23 grudnia 2009 roku na wniosek Pana Mieczysława Bojarskiego zam. Steklin 3, 87-640 Czernikowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przekształceniu magazynu materiałów budowlanych na stolarnię”
przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym 281 w miejscowości Steklin.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z § 3 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) przedsięwzięcie jest kwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ prowadzący postępowanie, pismem z dnia 23.12.2009 roku znak UG-7624-10-1/2009 wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, z wnioskiem o uzyskanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-12-23 13:17
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-16 13:53
Załącznik:
 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2009-12-23 13:58
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-16 13:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73937
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-09 10:12

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3102390
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 11:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl